2364. θυγάτηρ (thugatér)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2364. θυγάτηρ (thugatér) — 28 Occurrences

Matthew 9:18 N-NFS
GRK: ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι
NAS: Him, and said, My daughter has just
KJV: My daughter is even now dead:
INT: the daughter of me presently

Matthew 9:22 N-VFS
GRK: εἶπεν Θάρσει θύγατερ ἡ πίστις
NAS: her said, Daughter, take courage;
KJV: he said, Daughter, be of good comfort;
INT: said Take courage daughter the faith

Matthew 10:35 N-AFS
GRK: αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς
NAS: HIS FATHER, AND A DAUGHTER AGAINST
KJV: father, and the daughter against her
INT: of him and a daughter against the

Matthew 10:37 N-AFS
GRK: υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ
NAS: or daughter more than
KJV: son or daughter more than me
INT: son or daughter above me

Matthew 14:6 N-NFS
GRK: ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος
NAS: came, the daughter of Herodias
KJV: was kept, the daughter of Herodias
INT: danced the daughter of the Herodias

Matthew 15:22 N-NFS
GRK: Δαυίδ ἡ θυγάτηρ μου κακῶς
NAS: of David; my daughter is cruelly
KJV: my daughter is grievously
INT: of David the daughter of me miserably

Matthew 15:28 N-NFS
GRK: ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ
NAS: for you as you wish. And her daughter was healed
KJV: And her daughter was made whole from
INT: was healed the daughter of her from

Matthew 21:5 N-DFS
GRK: Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ
NAS: SAY TO THE DAUGHTER OF ZION, 'BEHOLD
KJV: Tell ye the daughter of Sion, Behold,
INT: Say to the daughter of Zion Behold

Mark 5:34 N-VFS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ ἡ πίστις
NAS: And He said to her, Daughter, your faith
KJV: he said unto her, Daughter, thy faith
INT: he said to her Daughter the faith

Mark 5:35 N-NFS
GRK: ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν
NAS: saying, Your daughter has died;
KJV: Thy daughter is dead: why
INT: the daughter of you is dead

Mark 6:22 N-GFS
GRK: εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Ἡρῳδιάδος
NAS: and when the daughter of Herodias
KJV: And when the daughter of the said
INT: having come in the daughter of herself Herodias

Mark 7:26 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς
NAS: the demon out of her daughter.
KJV: out of her daughter.
INT: out of the daughter of her

Mark 7:29 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ
NAS: has gone out of your daughter.
KJV: out of thy daughter.
INT: out of the daughter of you the

Luke 1:5 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών καὶ
NAS: and he had a wife from the daughters of Aaron,
KJV: [was] of the daughters of Aaron,
INT: of the daughters of Aaron and

Luke 2:36 N-NFS
GRK: Ἅννα προφῆτις θυγάτηρ Φανουήλ ἐκ
NAS: Anna the daughter of Phanuel,
KJV: a prophetess, the daughter of Phanuel,
INT: Anna a prophetess daughter of Phanuel of

Luke 8:42 N-NFS
GRK: ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν
NAS: an only daughter, about
KJV: had one only daughter, about twelve
INT: because daughter an only was

Luke 8:48 N-VFS
GRK: εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ ἡ πίστις
NAS: And He said to her, Daughter, your faith
KJV: unto her, Daughter, be of good comfort:
INT: he said to her Daughter the faith

Luke 8:49 N-NFS
GRK: Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου μηκέτι
NAS: saying, Your daughter has died;
KJV: Thy daughter is dead; trouble
INT: Has died the daughter of you not

Luke 12:53 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ
NAS: against daughter and daughter
KJV: against the daughter, and
INT: against daughter and daugher

Luke 12:53 N-NFS
GRK: θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν
NAS: daughter and daughter against
KJV: and the daughter against
INT: daughter and daugher against

Luke 13:16 N-AFS
GRK: ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν
NAS: And this woman, a daughter of Abraham
KJV: being a daughter of Abraham,
INT: this moreover a daughter of Abraham being

Luke 23:28 N-VFP
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ μὴ
NAS: to them said, Daughters of Jerusalem,
KJV: said, Daughters of Jerusalem,
INT: Jesus said Daughters of Jerusalem not

John 12:15 N-VFS
GRK: Μὴ φοβοῦ θυγάτηρ Σιών ἰδοὺ
NAS: FEAR NOT, DAUGHTER OF ZION; BEHOLD,
KJV: Fear not, daughter of Sion: behold,
INT: not Fear daughter of Zion behold

Acts 2:17 N-NFP
GRK: καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ
NAS: AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS SHALL PROPHESY,
KJV: and your daughters shall prophesy, and
INT: and the daughters of you and

Acts 7:21 N-NFS
GRK: αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ
NAS: Pharaoh's daughter took him away
KJV: Pharaoh's daughter took
INT: him the daughter of Pharoah and

Acts 21:9 N-NFP
GRK: δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι
NAS: virgin daughters who were prophetesses.
KJV: four daughters, virgins,
INT: moreover there were daughters four virgins

2 Corinthians 6:18 N-AFP
GRK: υἱοὺς καὶ θυγατέρας λέγει Κύριος
NAS: to you, And you shall be sons and daughters to Me, Says
KJV: sons and daughters, saith the Lord
INT: sons and daughters says [the] Lord

Hebrews 11:24 N-GFS
GRK: λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ
NAS: the son of Pharaoh's daughter,
KJV: the son of Pharaoh's daughter;
INT: to be called son of daughter of Pharaoh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page