2480. ἰσχύω (ischuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2480. ἰσχύω (ischuó) — 28 Occurrences

Matthew 5:13 V-PIA-3S
GRK: εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ
NAS: longer good for anything,
KJV: it is thenceforth good for
INT: for nothing it is potent any longer if

Matthew 8:28 V-PNA
GRK: ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν
NAS: that no one could pass by that way.
KJV: no man might pass by
INT: so that not was able any one to pass

Matthew 9:12 V-PPA-NMP
GRK: ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ'
NAS: [It is] not those who are healthy who need
KJV: unto them, They that be whole need not
INT: have they who are strong of a physician but

Matthew 26:40 V-AIA-2P
GRK: Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν
NAS: So, you [men] could not keep watch
KJV: unto Peter, What, could ye not watch
INT: Thus not were you able one hour

Mark 2:17 V-PPA-NMP
GRK: ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ'
NAS: to them, [It is] not those who are healthy who need
KJV: unto them, They that are whole have
INT: have they who are strong of a physician but

Mark 5:4 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι
NAS: and no one was strong enough to subdue
KJV: neither could any [man] tame
INT: and no one was able him to subdue

Mark 9:18 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσαν
NAS: to cast it out, and they could not [do it].
KJV: out; and they could not.
INT: and not they had power

Mark 14:37 V-AIA-2S
GRK: καθεύδεις οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν
NAS: are you asleep? Could you not keep watch
KJV: sleepest thou? couldest not
INT: sleep you not were you able one hour

Luke 6:48 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν
NAS: that house and could not shake
KJV: house, and could not shake
INT: and not could shake it

Luke 8:43 V-AIA-3S
GRK: βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπ' οὐδενὸς
NAS: years, and could not be healed
KJV: physicians, neither could be healed of
INT: living neither could by no one

Luke 13:24 V-FIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν
NAS: to enter and will not be able.
KJV: shall not be able.
INT: and not will be able

Luke 14:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς
NAS: And they could make no
KJV: And they could not answer
INT: And not they were able to reply as to

Luke 14:29 V-PPA-GMS
GRK: καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες
NAS: a foundation and is not able to finish,
KJV: is not able to finish [it], all
INT: and not being able to finish all

Luke 14:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι
NAS: to build and was not able to finish.'
KJV: was not able to finish.
INT: and not was able to finish

Luke 16:3 V-PIA-1S
GRK: σκάπτειν οὐκ ἰσχύω ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι
NAS: away from me? I am not strong enough to dig;
INT: To dig not I am able to beg I am ashamed

Luke 20:26 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ
KJV: And they could not take hold
INT: And not they were able to catch him in his

John 21:6 V-IIA-3P
GRK: αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ
NAS: and then they were not able to haul
KJV: they were not able to draw it
INT: it to haul in were they able from the

Acts 6:10 V-IIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ
KJV: not able to resist
INT: And not they were able to resist the

Acts 15:10 V-AIA-1P
GRK: οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν βαστάσαι
NAS: nor we have been able to bear?
KJV: nor we were able to bear?
INT: nor we were able to bear

Acts 19:16 V-AIA-3S
GRK: κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ' αὐτῶν
NAS: all of them and overpowered them, so
KJV: them, and prevailed against
INT: having overpowered them all prevailed against them

Acts 19:20 V-IIA-3S
GRK: ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν
NAS: was growing mightily and prevailing.
KJV: of God and prevailed.
INT: increased and prevailed

Acts 25:7 V-IIA-3P
GRK: ἃ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι
NAS: him which they could not prove,
KJV: Paul, which they could not prove.
INT: which not they were able to prove

Acts 27:16 V-AIA-1P
GRK: καλούμενον Καῦδα ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς
NAS: we were scarcely able to get
KJV: we had much work to come by the boat:
INT: called Cauda we were able with difficulty control

Galatians 5:6 V-PIA-3S
GRK: περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία
NAS: uncircumcision means anything,
KJV: circumcision availeth any thing,
INT: circumcision any is of force nor uncircumcision

Philippians 4:13 V-PIA-1S
GRK: πάντα ἰσχύω ἐν τῷ
NAS: I can do all things through
KJV: I can do all things through
INT: All things I am strong for in the one

Hebrews 9:17 V-PIA-3S
GRK: μὴ τότε ἰσχύει ὅτε ζῇ
NAS: for it is never in force while
KJV: it is of no strength at all while
INT: not then it is of force when is living

James 5:16 V-PIA-3S
GRK: ἰαθῆτε πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου
NAS: of a righteous man can accomplish
KJV: of a righteous man availeth much.
INT: you might be healed Much prevails [the] supplication of a righteous [man]

Revelation 12:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσεν οὐδὲ τόπος
NAS: and they were not strong enough, and there was no
KJV: And prevailed not; neither
INT: and not they prevailed nor place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page