2723. κατηγορέω (katégoreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2723. κατηγορέω (katégoreó) — 23 Occurrences

Matthew 12:10 V-ASA-3P
GRK: θεραπεῦσαι ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
NAS: so that they might accuse Him.
KJV: that they might accuse him.
INT: to heal that they might accuse him

Matthew 27:12 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ
NAS: And while He was being accused by the chief priests
KJV: he was accused of
INT: in the [time when] was accused he by

Mark 3:2 V-ASA-3P
GRK: αὐτόν ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ
NAS: so that they might accuse Him.
KJV: that they might accuse him.
INT: him in order that they might accuse him

Mark 15:3 V-IIA-3P
GRK: καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ
NAS: The chief priests [began] to accuse Him harshly.
KJV: the chief priests accused him
INT: And were accusing him the

Mark 15:4 V-PIA-3P
GRK: πόσα σου κατηγοροῦσιν
NAS: how many charges they bring against You!
INT: of how many things you they witness against

Luke 6:7 V-PNA
GRK: ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ
NAS: that they might find [reason] to accuse Him.
INT: that they might find an accusation against him

Luke 23:2 V-PNA
GRK: ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες
NAS: And they began to accuse Him, saying,
KJV: And they began to accuse him, saying,
INT: they began moreover to accuse him saying

Luke 23:10 V-PPA-NMP
GRK: γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ
NAS: were standing there, accusing Him vehemently.
KJV: stood and vehemently accused him.
INT: scribes violently accusing him

Luke 23:14 V-PIA-2P
GRK: αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ' αὐτοῦ
NAS: man regarding the charges which
KJV: whereof ye accuse him:
INT: faulty [as to the things] of which you bring accusation against him

John 5:45 V-FIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς
NAS: Do not think that I will accuse you before
KJV: that I will accuse you to
INT: that I will accuse you to

John 5:45 V-PPA-NMS
GRK: ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωυσῆς
NAS: the Father; the one who accuses you is Moses,
KJV: there is [one] that accuseth you,
INT: there is [one] who accuses you Moses

John 8:6 V-PNA
GRK: ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ ὁ
NAS: that they might have grounds for accusing Him. But Jesus
KJV: they might have to accuse him.
INT: that they might have to accuse him

Acts 22:30 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν
NAS: why he had been accused by the Jews,
KJV: wherefore he was accused of
INT: the why he is accused by the

Acts 24:2 V-PNA
GRK: αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος
NAS: began to accuse him, saying
KJV: began to accuse [him], saying,
INT: of him began to accuse [him] Tertullus

Acts 24:8 V-PIA-1P
GRK: ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
NAS: the things of which we accuse him.
KJV: whereof we accuse him.
INT: of which we accuse him

Acts 24:13 V-PIA-3P
GRK: ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου
NAS: they now accuse me.
KJV: they now accuse me.
INT: [the things] of which now they accuse me

Acts 24:19 V-PNA
GRK: παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι
NAS: before you and to make accusation, if
KJV: thee, and object, if they had
INT: to appear and to accuse if anything

Acts 25:5 V-PMA-3P
GRK: ἀνδρὶ ἄτοπον κατηγορείτωσαν αὐτοῦ
NAS: the man, let them prosecute him.
KJV: go down with [me], and accuse this
INT: man wrong let them accuse him

Acts 25:11 V-PIA-3P
GRK: ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν μου οὐδείς
NAS: these men accuse me, no one
KJV: whereof these accuse me,
INT: of which they accuse me no one

Acts 25:16 V-PPM/P-NMS
GRK: ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον
NAS: before the accused meets
KJV: that he which is accused have
INT: that the [one] being accused to face

Acts 28:19 V-PNA
GRK: ἔχων τι κατηγορεῖν
NAS: any accusation against my nation.
KJV: my nation of.
INT: having anything to lay against

Romans 2:15 V-PPA-GMP
GRK: τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ
NAS: alternately accusing or
KJV: [their] thoughts the mean while accusing or
INT: the thoughts accusing or also

Revelation 12:10 V-PPA-NMS
GRK: ἡμῶν ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον
NAS: has been thrown down, he who accuses them before
KJV: for the accuser of our
INT: of us who accuses them before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page