2753. κελεύω (keleuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2753. κελεύω (keleuó) — 26 Occurrences

Matthew 8:18 V-AIA-3S
GRK: περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς
NAS: around Him, He gave orders to depart
KJV: him, he gave commandment to depart
INT: around him he commanded to depart to

Matthew 14:9 V-AIA-3S
GRK: τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι
NAS: the king commanded [it] to be given
KJV: them which sat with him at meat, he commanded [it] to be given
INT: those who reclined with [him at table] he commanded [it] to be given

Matthew 14:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους
NAS: Ordering the people to sit down
KJV: And he commanded the multitude
INT: And having commanded the crowds

Matthew 14:28 V-AMA-2S
GRK: σὺ εἶ κέλευσόν με ἐλθεῖν
NAS: if it is You, command me to come
KJV: it be thou, bid me come
INT: you [it] be you bid me to come

Matthew 18:25 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ
NAS: his lord commanded him to be sold,
KJV: his lord commanded him to be sold,
INT: he [means] to pay commanded him the

Matthew 27:58 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι
NAS: Pilate ordered it to be given
KJV: Pilate commanded the body
INT: Pilate commanded it to be given up

Matthew 27:64 V-AMA-2S
GRK: κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι
NAS: Therefore, give orders for the grave
KJV: Command therefore that the sepulchre
INT: Command therefore to be secured

Luke 18:40 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι
NAS: stopped and commanded that he be brought
KJV: stood, and commanded him
INT: Jesus commanded him to be brought

Acts 4:15 V-APA-NMP
GRK: κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς
NAS: But when they had ordered them to leave
KJV: But when they had commanded them
INT: Having commanded however them

Acts 5:34 V-AIA-3S
GRK: τῷ λαῷ ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ
NAS: up in the Council and gave orders to put
KJV: the people, and commanded to put
INT: the people commanded out for a short while

Acts 8:38 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ
NAS: And he ordered the chariot to stop;
KJV: And he commanded the chariot
INT: And he commanded to stop the

Acts 12:19 V-AIA-3S
GRK: τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι καὶ
NAS: the guards and ordered that they be led away
KJV: the keepers, and commanded that [they] should be put to death.
INT: the guards he commanded [them] to be led away [to death] And

Acts 16:22 V-IIA-3P
GRK: τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν
NAS: off them and proceeded to order [them] to be beaten with rods.
KJV: clothes, and commanded to beat
INT: the garments commanded to beat [them] with rods

Acts 21:33 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι
NAS: up and took hold of him, and ordered him to be bound
KJV: and commanded [him] to be bound with
INT: of him and commanded [him] to be bound with chains

Acts 21:34 V-AIA-3S
GRK: τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν
NAS: of the uproar, he ordered him to be brought
KJV: the tumult, he commanded him
INT: the riot he commanded to be brought him

Acts 22:24 V-AIA-3S
GRK: ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος
NAS: the commander ordered him to be brought
KJV: The chief captain commanded him
INT: commanded the chief captain

Acts 22:30 V-AIA-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς
NAS: he released him and ordered the chief priests
KJV: and commanded the chief priests
INT: him and commanded to come the

Acts 23:3 V-PIA-2S
GRK: καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι
NAS: and in violation of the Law order me to be struck?
KJV: and commandest me
INT: and contrary to law command me to be struck

Acts 23:10 V-AIA-3S
GRK: ὑπ' αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα
NAS: would be torn to pieces by them and ordered the troops
KJV: them, commanded the soldiers
INT: by them commanded the troop

Acts 23:35 V-APA-NMS
GRK: σου παραγένωνται κελεύσας ἐν τῷ
NAS: also, giving orders for him to be kept
KJV: come. And he commanded him to be kept
INT: of you might have arrived having commanded in the

Acts 24:8 V-APA-NMS
GRK: κελεύσας τούς κατηγόρους
KJV: Commanding his
INT: Commanding the accusers

Acts 25:6 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον
NAS: on the tribunal and ordered Paul
KJV: the judgment seat commanded Paul
INT: the judgment seat he commanded Paul

Acts 25:17 V-AIA-1S
GRK: τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν
NAS: on the tribunal and ordered the man
KJV: the judgment seat, and commanded the man
INT: the judgment seat I commanded to be brought the

Acts 25:21 V-AIA-1S
GRK: Σεβαστοῦ διάγνωσιν ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν
NAS: decision, I ordered him to be kept in custody
KJV: of Augustus, I commanded him
INT: emporer decision I commanded to be kept him

Acts 25:23 V-APA-GMS
GRK: πόλεως καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου
NAS: of the city, at the command of Festus,
KJV: Festus' commandment Paul
INT: city and having commanded Festus

Acts 27:43 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βουλήματος ἐκέλευσέν τε τοὺς
NAS: them from their intention, and commanded that those
KJV: and commanded that they which could
INT: of [their] purpose commanded moreover those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page