2784. κηρύσσω (kérussó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2784. κηρύσσω (kérussó) — 61 Occurrences

Matthew 3:1 V-PPA-NMS
GRK: ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ
NAS: came, preaching in the wilderness
KJV: the Baptist, preaching in
INT: the Baptist proclaiming in the

Matthew 4:17 V-PNA
GRK: ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν
NAS: began to preach and say,
KJV: Jesus began to preach, and to say,
INT: Jesus to proclaim and to say

Matthew 4:23 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
NAS: in their synagogues and proclaiming the gospel
KJV: and preaching the gospel
INT: of them and proclaiming the gospel

Matthew 9:35 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
NAS: in their synagogues and proclaiming the gospel
KJV: and preaching the gospel
INT: of them and proclaiming the gospel

Matthew 10:7 V-PMA-2P
GRK: πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι
NAS: And as you go, preach, saying,
KJV: And as ye go, preach, saying,
INT: Going and proclaim saying

Matthew 10:27 V-AMA-2P
GRK: οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν
NAS: [whispered] in [your] ear, proclaim upon the housetops.
KJV: the ear, [that] preach ye upon
INT: ear you hear proclaim upon the

Matthew 11:1 V-PNA
GRK: διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς
NAS: to teach and preach in their cities.
KJV: to teach and to preach in their
INT: to teach and to preach in the

Matthew 24:14 V-FIP-3S
GRK: καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ
NAS: of the kingdom shall be preached in the whole
KJV: of the kingdom shall be preached in
INT: And there will be proclaimed this

Matthew 26:13 V-ASP-3S
GRK: ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
NAS: gospel is preached in the whole
KJV: gospel shall be preached in
INT: wherever if shall be proclaimed the gospel

Mark 1:4 V-PPA-NMS
GRK: ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
NAS: in the wilderness preaching a baptism
KJV: and preach the baptism
INT: wilderness and proclaiming [a] baptism of repentance

Mark 1:7 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται
NAS: And he was preaching, and saying,
KJV: And preached, saying, There cometh
INT: And he preached saying He comes

Mark 1:14 V-PPA-NMS
GRK: τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον
NAS: into Galilee, preaching the gospel
KJV: Galilee, preaching the gospel
INT: Galilee proclaiming the gospel

Mark 1:38 V-ASA-1S
GRK: καὶ ἐκεῖ κηρύξω εἰς τοῦτο
NAS: so that I may preach there
KJV: that I may preach there also:
INT: also there I might preach for this

Mark 1:39 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς
NAS: Galilee, preaching and casting
KJV: And he preached in their
INT: And he was going preaching in the

Mark 1:45 V-PNA
GRK: ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ
NAS: out and began to proclaim it freely
KJV: and began to publish [it] much,
INT: having gone out the began to proclaim much and

Mark 3:14 V-PNA
GRK: ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
NAS: that they would be with Him and that He [could] send them out to preach,
KJV: them forth to preach,
INT: he might send them to preach

Mark 5:20 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ
NAS: and began to proclaim in Decapolis
KJV: and began to publish in Decapolis
INT: and began to proclaim in the

Mark 6:12 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν
NAS: They went out and preached that [men] should repent.
KJV: they went out, and preached that
INT: And having gone out they preached that they should repent

Mark 7:36 V-IIA-3P
GRK: μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον
NAS: widely they continued to proclaim it.
KJV: a great deal they published [it];
INT: exceedingly more abundantly they proclaimed [it]

Mark 13:10 V-ANP
GRK: πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
NAS: first be preached to all
KJV: must first be published among all
INT: first must be proclaimed the gospel

Mark 14:9 V-ASP-3S
GRK: ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον
NAS: the gospel is preached in the whole
KJV: gospel shall be preached throughout
INT: wherever if shall be proclaimed the gospel

Mark 16:15 V-AMA-2P
GRK: κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον
NAS: the world and preach the gospel
KJV: the world, and preach the gospel
INT: world all proclaim the gospel

Mark 16:20 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ τοῦ
NAS: And they went out and preached everywhere,
KJV: went forth, and preached every where,
INT: moreover having gone forth preached everywhere the

Luke 3:3 V-PPA-NMS
GRK: τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας
NAS: the Jordan, preaching a baptism
KJV: Jordan, preaching the baptism
INT: the Jordan proclaiming [the] baptism of repentance

Luke 4:18 V-ANA
GRK: τὴν καρδίαν κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
NAS: HE HAS SENT ME TO PROCLAIM RELEASE
KJV: the brokenhearted, to preach deliverance
INT: in heart to proclaim to captives deliverance

Luke 4:19 V-ANA
GRK: κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου
NAS: TO PROCLAIM THE FAVORABLE YEAR
KJV: To preach the acceptable year
INT: to proclaim [the] year of [the] Lord's

Luke 4:44 V-PPA-NMS
GRK: Καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς
NAS: So He kept on preaching in the synagogues
INT: And he was preaching in the

Luke 8:1 V-PPA-NMS
GRK: καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος
NAS: to another, proclaiming and preaching
KJV: village, preaching and
INT: and village by village preaching and proclaiming the good news

Luke 8:39 V-PPA-NMS
GRK: τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν
NAS: he went away, proclaiming throughout
KJV: he went his way, and published throughout
INT: the city proclaiming all that had done

Luke 9:2 V-PNA
GRK: ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν
NAS: And He sent them out to proclaim the kingdom
KJV: them to preach the kingdom
INT: sent them to proclaim the kingdom

Luke 12:3 V-FIP-3S
GRK: τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν
NAS: in the inner rooms will be proclaimed upon the housetops.
KJV: closets shall be proclaimed upon
INT: the chambers will be proclaimed upon the

Luke 24:47 V-ANP
GRK: καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ
NAS: of sins would be proclaimed in His name
KJV: of sins should be preached in
INT: and should be proclaimed in the

Acts 8:5 V-IIA-3S
GRK: τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν
NAS: of Samaria and [began] proclaiming Christ
KJV: of Samaria, and preached Christ
INT: of Samaria proclaimed to them the

Acts 9:20 V-IIA-3S
GRK: ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: and immediately he [began] to proclaim Jesus
KJV: And straightway he preached Christ in
INT: the synagogues he was proclaiming Jesus

Acts 10:37 V-AIA-3S
GRK: βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης
NAS: which John proclaimed.
KJV: which John preached;
INT: baptism which proclaimed John

Acts 10:42 V-ANA
GRK: παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ
NAS: And He ordered us to preach to the people,
KJV: us to preach unto the people,
INT: he instructed us to proclaim to the people

Acts 15:21 V-PPA-AMP
GRK: πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει
NAS: those who preach him, since he is read
KJV: city them that preach him,
INT: city those proclaiming him has

Acts 19:13 V-PIA-3S
GRK: ὃν Παῦλος κηρύσσει
NAS: whom Paul preaches.
KJV: whom Paul preacheth.
INT: whom Paul proclaims

Acts 20:25 V-PPA-NMS
GRK: οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν
NAS: I went about preaching the kingdom,
KJV: I have gone preaching the kingdom
INT: whom I have gone about proclaiming the kingdom

Acts 28:31 V-PPA-NMS
GRK: κηρύσσων τὴν βασιλείαν
NAS: preaching the kingdom of God
KJV: Preaching the kingdom of God,
INT: proclaimng the kingdom

Romans 2:21 V-PPA-NMS
GRK: διδάσκεις ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν
NAS: yourself? You who preach that one shall not steal,
KJV: thyself? thou that preachest a man should
INT: do you teach you who proclaim not to steal

Romans 10:8 V-PIA-1P
GRK: πίστεως ὃ κηρύσσομεν
NAS: of faith which we are preaching,
KJV: of faith, which we preach;
INT: of faith which we proclaim

Romans 10:14 V-PPA-GMS
GRK: ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος
NAS: will they hear without a preacher?
KJV: shall they hear without a preacher?
INT: shall they hear apart from [one] preaching

Romans 10:15 V-ASA-3P
GRK: πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ
NAS: How will they preach unless
KJV: how shall they preach, except
INT: how moreover shall they preach if not

1 Corinthians 1:23 V-PIA-1P
GRK: ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον
NAS: but we preach Christ crucified,
KJV: But we preach Christ crucified,
INT: we however preach Christ crucified

1 Corinthians 9:27 V-APA-NMS
GRK: πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος
NAS: and make it my slave, so that, after I have preached to others,
KJV: lest that by any means, when I have preached to others,
INT: hardly to others having preached myself rejected

1 Corinthians 15:11 V-PIA-1P
GRK: ἐκεῖνοι οὕτως κηρύσσομεν καὶ οὕτως
NAS: they, so we preach and so
KJV: they, so we preach, and so
INT: they so we preach and so

1 Corinthians 15:12 V-PIM/P-3S
GRK: δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ
NAS: Christ is preached, that He has been raised
KJV: if Christ be preached that he rose
INT: moreover Christ is preached that from among

2 Corinthians 1:19 V-APP-NMS
GRK: δι' ἡμῶν κηρυχθείς δι' ἐμοῦ
NAS: Jesus, who was preached among
KJV: Christ, who was preached among you
INT: by us having been proclaimed by me

2 Corinthians 4:5 V-PIA-1P
GRK: γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ Χριστὸν
NAS: For we do not preach ourselves
KJV: For we preach not ourselves,
INT: indeed ourselves do we proclaim but Christ

2 Corinthians 11:4 V-PIA-3S
GRK: ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ
NAS: one comes and preaches another
KJV: he that cometh preacheth another
INT: another Jesus proclaims whom not

2 Corinthians 11:4 V-AIA-1P
GRK: ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν ἢ πνεῦμα
NAS: whom we have not preached, or
KJV: not preached, or
INT: whom not we did proclaim or a spirit

Galatians 2:2 V-PIA-1S
GRK: εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς
NAS: which I preach among
KJV: which I preach among
INT: gospel which I proclaim among the

Galatians 5:11 V-PIA-1S
GRK: περιτομὴν ἔτι κηρύσσω τί ἔτι
NAS: if I still preach circumcision, why
KJV: I yet preach circumcision, why
INT: circumcision yet I proclaim why yet

Philippians 1:15 V-PIA-3P
GRK: τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν
NAS: to be sure, are preaching Christ
KJV: Some indeed preach Christ even
INT: Christ are proclaiming

Colossians 1:23 V-APP-GNS
GRK: ἠκούσατε τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ
NAS: that you have heard, which was proclaimed in all
KJV: [and] which was preached to
INT: you heard having been proclaimed in all

1 Thessalonians 2:9 V-AIA-1P
GRK: τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς
NAS: to any of you, we proclaimed to you the gospel
KJV: unto any of you, we preached unto you
INT: anyone of you we proclaimed to you

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν
NAS: by angels, Proclaimed among
KJV: of angels, preached unto
INT: was seen by angels was proclaimed among [the] Gentiles

2 Timothy 4:2 V-AMA-2S
GRK: κήρυξον τὸν λόγον
NAS: preach the word; be ready
KJV: Preach the word; be instant
INT: proclaim the word

1 Peter 3:19 V-AIA-3S
GRK: πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν
NAS: He went and made proclamation to the spirits
KJV: he went and preached unto the spirits
INT: spirits having gone he preached

Revelation 5:2 V-PPA-AMS
GRK: ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ
NAS: angel proclaiming with a loud
KJV: angel proclaiming with a loud
INT: an angel strong proclaiming in a voice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page