2799. κλαίω (klaió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2799. κλαίω (klaió) — 40 Occurrences

Matthew 2:18 V-PPA-NFS
GRK: πολύς Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα
KJV: Rachel weeping [for] her
INT: great Rachel weeping [for] the children

Matthew 26:75 V-AIA-3S
GRK: ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
NAS: And he went out and wept bitterly.
KJV: he went out, and wept bitterly.
INT: having gone out he wept bitterly

Mark 5:38 V-PPA-AMP
GRK: θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας
NAS: and [people] loudly weeping and wailing.
KJV: the tumult, and them that wept and
INT: a commotion and [people] weeping and wailing

Mark 5:39 V-PIA-2P
GRK: θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε τὸ παιδίον
NAS: make a commotion and weep? The child
KJV: and weep? the damsel
INT: make you commotion and weep the child

Mark 14:72 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν
NAS: Me three times. And he began to weep.
KJV: And when he thought thereon, he wept.
INT: and having thought thereon he wept

Mark 16:10 V-PPA-DMP
GRK: πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν
NAS: with Him, while they were mourning and weeping.
KJV: as they mourned and wept.
INT: [who were] mourning and weeping

Luke 6:21 V-PPA-NMP
GRK: μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι
NAS: Blessed [are] you who weep now,
KJV: Blessed [are ye] that weep now:
INT: Blessed [you] who weep now for

Luke 6:25 V-FIA-2P
GRK: πενθήσετε καὶ κλαύσετε
NAS: now, for you shall mourn and weep.
KJV: ye shall mourn and weep.
INT: you will mourn and weep

Luke 7:13 V-PMA-2S
GRK: αὐτῇ Μὴ κλαῖε
NAS: for her, and said to her, Do not weep.
KJV: said unto her, Weep not.
INT: to her not Weep

Luke 7:32 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐκλαύσατε
NAS: we sang a dirge, and you did not weep.'
KJV: ye have not wept.
INT: and not you did weep

Luke 7:38 V-PPA-NFS
GRK: πόδας αὐτοῦ κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν
NAS: [Him] at His feet, weeping, she began
KJV: behind [him] weeping, and began
INT: feet of him weeping the tears

Luke 8:52 V-IIA-3P
GRK: ἔκλαιον δὲ πάντες
NAS: they were all weeping and lamenting
KJV: And all wept, and bewailed
INT: they were weeping moreover all

Luke 8:52 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν Μὴ κλαίετε οὐ γὰρ
NAS: Stop weeping, for she has not died,
KJV: but he said, Weep not; she is
INT: he saID not weep not indeed

Luke 19:41 V-AIA-3S
GRK: τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτήν
NAS: the city and wept over
KJV: he beheld the city, and wept over it,
INT: the city he wept over it

Luke 22:62 V-AIA-3S
GRK: ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς
NAS: And he went out and wept bitterly.
KJV: went out, and wept bitterly.
INT: having gone forth outside he wept bitterly

Luke 23:28 V-PMA-2P
GRK: Ἰερουσαλήμ μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ
NAS: stop weeping for Me, but weep
KJV: Daughters of Jerusalem, weep not for
INT: of Jerusalem not weep for me

Luke 23:28 V-PMA-2P
GRK: ἐφ' ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ
NAS: weeping for Me, but weep for yourselves
KJV: me, but weep for yourselves,
INT: for yourselves weep and for

John 11:31 V-ASA-3S
GRK: μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ
NAS: to the tomb to weep there.
KJV: the grave to weep there.
INT: tomb that she might weep there

John 11:33 V-PPA-AFS
GRK: εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς
NAS: saw her weeping, and the Jews
KJV: saw her weeping, and the Jews
INT: he saw her weeping and the

John 11:33 V-PPA-AMP
GRK: αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας ἐνεβριμήσατο τῷ
NAS: who came with her [also] weeping, He was deeply moved
KJV: the Jews also weeping which came
INT: her Jews weeping he groaned

John 16:20 V-FIA-2P
GRK: ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε
NAS: I say to you, that you will weep and lament,
KJV: That ye shall weep and lament,
INT: to you that will weep and will lament

John 20:11 V-PPA-NFS
GRK: μνημείῳ ἔξω κλαίουσα ὡς οὖν
NAS: the tomb weeping; and so,
KJV: at the sepulchre weeping: and as
INT: tomb outside weeping As therefore

John 20:11 V-IIA-3S
GRK: ὡς οὖν ἔκλαιεν παρέκυψεν εἰς
NAS: and so, as she wept, she stooped and looked
KJV: as she wept, she stooped down,
INT: As therefore she wept she stooped down into

John 20:13 V-PIA-2S
GRK: Γύναι τί κλαίεις λέγει αὐτοῖς
NAS: why are you weeping? She said
KJV: why weepest thou? She saith
INT: Woman why weep you She says to them

John 20:15 V-PIA-2S
GRK: Γύναι τί κλαίεις τίνα ζητεῖς
NAS: why are you weeping? Whom
KJV: why weepest thou? whom
INT: Woman why weep you Whom seek you

Acts 9:39 V-PPA-NFP
GRK: αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι
NAS: stood beside him, weeping and showing
KJV: stood by him weeping, and shewing
INT: the widows weeping and showing

Acts 21:13 V-PPA-NMP
GRK: Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές
NAS: are you doing, weeping and breaking
KJV: What mean ye to weep and to break
INT: What are you doing weeping and breaking

Romans 12:15 V-PNA
GRK: μετὰ χαιρόντων κλαίειν μετὰ κλαιόντων
NAS: with those who rejoice, and weep with those who weep.
KJV: and weep with
INT: with rejoicing ones weep with weeping ones

Romans 12:15 V-PPA-GMP
GRK: κλαίειν μετὰ κλαιόντων
NAS: and weep with those who weep.
KJV: weep with them that weep.
INT: weep with weeping ones

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ
NAS: and those who weep, as though
KJV: And they that weep, as
INT: and those weeping as not

1 Corinthians 7:30 V-PPA-NMP
GRK: ὡς μὴ κλαίοντες καὶ οἱ
NAS: as though they did not weep; and those
KJV: as though they wept not;
INT: as not weeping and those

Philippians 3:18 V-PPA-NMS
GRK: δὲ καὶ κλαίων λέγω τοὺς
NAS: you even weeping, [that they are] enemies
KJV: you even weeping, [that they are] the enemies
INT: moreover even weeping I tell [you they are]

James 4:9 V-AMA-2P
GRK: πενθήσατε καὶ κλαύσατε ὁ γέλως
NAS: and mourn and weep; let your laughter
KJV: mourn, and weep: let your laughter
INT: mourn and weep the laughter

James 5:1 V-AMA-2P
GRK: οἱ πλούσιοι κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ
NAS: you rich, weep and howl
KJV: now, [ye] rich men, weep and howl for
INT: rich weep howling over

Revelation 5:4 V-IIA-1S
GRK: καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολὺ ὅτι
NAS: Then I [began] to weep greatly because
KJV: And I wept much, because
INT: And I was weeping much because

Revelation 5:5 V-PMA-2S
GRK: μοι Μὴ κλαῖε ἰδοὺ ἐνίκησεν
NAS: to me, Stop weeping; behold,
KJV: saith unto me, Weep not: behold,
INT: to me not Do weep Behold overcame

Revelation 18:9 V-FIA-3P
GRK: καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται
NAS: and lived sensuously with her, will weep and lament
KJV: with her, shall bewail her, and
INT: And will weep for and will wail

Revelation 18:11 V-PIA-3P
GRK: τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν
NAS: of the earth weep and mourn
KJV: of the earth shall weep and
INT: of the earth weep and mourn

Revelation 18:15 V-PPA-NMP
GRK: βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες
NAS: of her torment, weeping and mourning,
KJV: of her torment, weeping and wailing,
INT: torment of her weeping and mourning

Revelation 18:19 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες
NAS: and were crying out, weeping and mourning,
KJV: and cried, weeping and wailing,
INT: and cried weeping and mourning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page