2836. κοιλία (koilia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2836. κοιλία (koilia) — 22 Occurrences

Matthew 12:40 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους
NAS: NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER,
KJV: in the whale's belly; so shall the Son
INT: in the belly of the great fish

Matthew 15:17 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ
NAS: passes into the stomach, and is eliminated?
KJV: goeth into the belly, and is cast out
INT: into the belly goes and

Matthew 19:12 N-GFS
GRK: οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν
NAS: from their mother's womb; and there are eunuchs
KJV: [their] mother's womb: and
INT: who from [the] womb of [their] mother were born

Mark 7:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κοιλίαν καὶ εἰς
NAS: into his heart, but into his stomach, and is eliminated?
KJV: but into the belly, and goeth out
INT: into the belly and into

Luke 1:15 N-GFS
GRK: ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: while yet in his mother's womb.
KJV: his mother's womb.
INT: even from [the] womb mother of his

Luke 1:41 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς καὶ
NAS: leaped in her womb; and Elizabeth
KJV: in her womb; and Elisabeth
INT: in the womb of her and

Luke 1:42 N-GFS
GRK: καρπὸς τῆς κοιλίας σου
NAS: [is] the fruit of your womb!
KJV: [is] the fruit of thy womb.
INT: fruit of the womb of you

Luke 1:44 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ μου
NAS: the baby leaped in my womb for joy.
KJV: in my womb for joy.
INT: in the womb of me

Luke 2:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ κοιλίᾳ
NAS: before He was conceived in the womb.
KJV: was conceived in the womb.
INT: in the womb

Luke 11:27 N-NFS
GRK: Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά
NAS: to Him, Blessed is the womb that bore
KJV: Blessed [is] the womb that bare
INT: Blessed the womb that has borne

Luke 23:29 N-NFP
GRK: καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ
NAS: are the barren, and the wombs that never
KJV: and the wombs that
INT: and the wombs that never

John 3:4 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς
NAS: into his mother's womb and be born,
KJV: his mother's womb, and be born?
INT: into the womb of the mother

John 7:38 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν
NAS: said, From his innermost being will flow
KJV: out of his belly shall flow rivers
INT: out of the belly of him will flow

Acts 3:2 N-GFS
GRK: χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: from his mother's womb was being carried
KJV: his mother's womb was carried, whom
INT: lame from womb of mother of him

Acts 14:8 N-GFS
GRK: χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
NAS: from his mother's womb, who
KJV: his mother's womb, who never
INT: lame from [the] womb of [the] mother of him

Romans 16:18 N-DFS
GRK: τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ καὶ διὰ
NAS: but of their own appetites; and by their smooth
KJV: but their own belly; and by
INT: the of themselves belly and by

1 Corinthians 6:13 N-DFS
GRK: βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ
NAS: Food is for the stomach and the stomach
KJV: Meats for the belly, and the belly
INT: foods for the belly and the

1 Corinthians 6:13 N-NFS
GRK: καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν
NAS: is for the stomach and the stomach is for food,
KJV: and the belly for meats:
INT: and the belly the for foods

Galatians 1:15 N-GFS
GRK: με ἐκ κοιλίας μητρός μου
NAS: [even] from my mother's womb and called
KJV: my mother's womb, and called
INT: me from womb of mother of me

Philippians 3:19 N-NFS
GRK: θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ
NAS: god is [their] appetite, and [whose] glory
KJV: God [is their] belly, and
INT: God [is] the belly and the

Revelation 10:9 N-AFS
GRK: σου τὴν κοιλίαν ἀλλ' ἐν
NAS: it; it will make your stomach bitter,
KJV: shall make thy belly bitter, but
INT: your belly but in

Revelation 10:10 N-NFS
GRK: ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου
NAS: I had eaten it, my stomach was made bitter.
KJV: it, my belly was bitter.
INT: was made bitter the stomach of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page