2840. κοινόω (koinoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2840. κοινόω (koinoó) — 14 Occurrences

Matthew 15:11 V-PIA-3S
GRK: τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: into the mouth [that] defiles the man,
KJV: into the mouth defileth a man; but
INT: the mouth defiles the man

Matthew 15:11 V-PIA-3S
GRK: στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: this defiles the man.
KJV: the mouth, this defileth a man.
INT: mouth this defiles the man

Matthew 15:18 V-PIA-3S
GRK: ἐξέρχεται κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: and those defile the man.
KJV: the heart; and they defile the man.
INT: come forth and these defile the man

Matthew 15:20 V-PPA-NNP
GRK: ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον
NAS: These are the things which defile the man;
KJV: [the things] which defile a man:
INT: are they which defile the man

Matthew 15:20 V-PIA-3S
GRK: φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: hands does not defile the man.
KJV: hands defileth not
INT: eating not defiles the man

Mark 7:15 V-ANA
GRK: ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν ἀλλὰ
NAS: which can defile him if it goes
KJV: him can defile him: but
INT: which is able to defile him but

Mark 7:15 V-PPA-NNP
GRK: ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον
NAS: out of the man are what defile the man.
KJV: those are they that defile the man.
INT: are the things which defile the man

Mark 7:18 V-ANA
GRK: δύναται αὐτὸν κοινῶσαι
NAS: from outside cannot defile him,
KJV: the man, [it] cannot defile him;
INT: is able him to defile

Mark 7:20 V-PIA-3S
GRK: ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: out of the man, that is what defiles the man.
KJV: the man, that defileth the man.
INT: goes forth that defiles the man

Mark 7:23 V-PIA-3S
GRK: ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον
NAS: from within and defile the man.
KJV: from within, and defile the man.
INT: go forth and defile the man

Acts 10:15 V-PMA-2S
GRK: σὺ μὴ κοίνου
NAS: no [longer] consider unholy.
KJV: not thou common.
INT: you not call unholy

Acts 11:9 V-PMA-2S
GRK: σὺ μὴ κοίνου
NAS: no longer consider unholy.'
KJV: not thou common.
INT: you not call unholy

Acts 21:28 V-RIA-3S
GRK: ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον
NAS: into the temple and has defiled this
KJV: and hath polluted this
INT: temple and defiled the holy

Hebrews 9:13 V-RPM/P-AMP
GRK: ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς
NAS: those who have been defiled sanctify
KJV: sprinkling the unclean, sanctifieth
INT: sprinkling the defiled sanctifies for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page