3141. μαρτυρία (marturia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3141. μαρτυρία (marturia) — 37 Occurrences

Mark 14:55 N-AFS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ
NAS: kept trying to obtain testimony against
KJV: sought for witness against
INT: Jesus testimony to

Mark 14:56 N-NFP
GRK: ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν
NAS: against Him, but their testimony was not consistent.
KJV: him, but their witness agreed not
INT: consistent their testimonies not were

Mark 14:59 N-NFS
GRK: ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν
NAS: in this respect was their testimony consistent.
KJV: did their witness agree together.
INT: was the testimony of them

Luke 22:71 N-GFS
GRK: ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν αὐτοὶ
NAS: do we have of testimony? For we have heard
KJV: any further witness? for
INT: any more have we of witness need ourselves

John 1:7 N-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ
NAS: He came as a witness, to testify about
KJV: came for a witness, to bear witness
INT: came for a witness that he might testify

John 1:19 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου
NAS: This is the testimony of John, when
KJV: this is the record of John, when
INT: is the testimony of John

John 3:11 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ
KJV: not our witness.
INT: and the witness of us not

John 3:32 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς
KJV: receiveth his testimony.
INT: but the testimony of him no one

John 3:33 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι
NAS: He who has received His testimony has set his seal
KJV: his testimony hath set to his seal
INT: his testimony has set his seal to that

John 5:31 N-NFS
GRK: ἐμαυτοῦ ἡ μαρτυρία μου οὐκ
NAS: Myself, My testimony is not true.
KJV: myself, my witness is not
INT: myself the testimony of me not

John 5:32 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ
NAS: of Me, and I know that the testimony which
KJV: that the witness which
INT: is the witness which he witnesses

John 5:34 N-AFS
GRK: ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω ἀλλὰ
NAS: But the testimony which I receive
KJV: receive not testimony from man:
INT: man the witness receive but

John 5:36 N-AFS
GRK: ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ
NAS: But the testimony which I have
KJV: greater witness than [that] of John:
INT: have the witness greater than that

John 8:13 N-NFS
GRK: μαρτυρεῖς ἡ μαρτυρία σου οὐκ
NAS: Yourself; Your testimony is not true.
KJV: thyself; thy record is not
INT: bear witness the testimony of you not

John 8:14 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μαρτυρία μου ὅτι
KJV: myself, [yet] my record is true:
INT: is the testimony of me because

John 8:17 N-NFS
GRK: ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν
NAS: it has been written that the testimony of two
KJV: law, that the testimony of two men
INT: men the witness true is

John 19:35 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος
KJV: and his record is true:
INT: is the testimony and he

John 21:24 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν
NAS: and we know that his testimony is TRUE.
KJV: that his testimony is true.
INT: of him the testimony is

Acts 22:18 N-AFS
GRK: παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
NAS: they will not accept your testimony about
KJV: receive thy testimony concerning me.
INT: they will receive your testimony concerning me

1 Timothy 3:7 N-AFS
GRK: δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν
NAS: a good reputation with those
KJV: a good report of
INT: moreover also a testimony good to have

Titus 1:13 N-NFS
GRK: μαρτυρία αὕτη ἐστὶν
NAS: This testimony is TRUE. For this
KJV: This witness is true.
INT: the testimony this is

1 John 5:9 N-AFS
GRK: εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων
NAS: we receive the testimony of men,
KJV: we receive the witness of men,
INT: If the testimony of men

1 John 5:9 N-NFS
GRK: λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ
NAS: of men, the testimony of God
KJV: of men, the witness of God
INT: we receive the testimony of God

1 John 5:9 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ
NAS: is greater; for the testimony of God
KJV: this is the witness of God which
INT: is the testimony of God

1 John 5:10 N-AFS
GRK: ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ
NAS: has the testimony in himself;
KJV: of God hath the witness in himself:
INT: has the testimony in himself

1 John 5:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν
NAS: he has not believed in the testimony that God
KJV: he believeth not the record that God
INT: in the testimony which has testified

1 John 5:11 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν
NAS: And the testimony is this, that God
KJV: this is the record, that God
INT: is the testimony that life

3 John 1:12 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής
KJV: that our record is true.
INT: that the record of us true

Revelation 1:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God and to the testimony of Jesus
KJV: and of the testimony of Jesus
INT: and the testimony of Jesus Christ

Revelation 1:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ
NAS: of God and the testimony of Jesus.
KJV: and for the testimony of Jesus Christ.
INT: and the testimony of Jesus

Revelation 6:9 N-AFS
GRK: διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον
NAS: and because of the testimony which
KJV: and for the testimony which they held:
INT: because of the testimony which they held

Revelation 11:7 N-AFS
GRK: τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν τὸ
NAS: they have finished their testimony, the beast
KJV: their testimony, the beast
INT: they shall have completed the testimony of them the

Revelation 12:11 N-GFS
GRK: λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν καὶ
NAS: of the word of their testimony, and they did not love
KJV: of their testimony; and
INT: word of the testimony of them and

Revelation 12:17 N-AFS
GRK: ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ
NAS: and hold to the testimony of Jesus.
KJV: have the testimony of Jesus
INT: have the testimony of Jesus And

Revelation 19:10 N-AFS
GRK: ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ τῷ
NAS: who hold the testimony of Jesus;
KJV: that have the testimony of Jesus:
INT: have the testimony of Jesus

Revelation 19:10 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν
NAS: God. For the testimony of Jesus
KJV: God: for the testimony of Jesus is
INT: the indeed testimony of Jesus is

Revelation 20:4 N-AFS
GRK: διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ
NAS: because of their testimony of Jesus
KJV: for the witness of Jesus,
INT: on account of the testimony of Jesus and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page