3140. μαρτυρέω (martureó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3140. μαρτυρέω (martureó) — 76 Occurrences

Matthew 23:31 V-PIA-2P
GRK: ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι
NAS: So you testify against yourselves,
KJV: Wherefore ye be witnesses unto yourselves,
INT: So that you bear witness to yourselves that

Luke 4:22 V-IIA-3P
GRK: καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ
NAS: And all were speaking well of Him, and wondering
KJV: bare him witness, and wondered
INT: And all bore witness to him and

John 1:7 V-ASA-3S
GRK: μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ
NAS: as a witness, to testify about
KJV: to bear witness of
INT: a witness that he might testify concerning the

John 1:8 V-ASA-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ
NAS: He was not the Light, but [he came] to testify about
KJV: [was sent] to bear witness of
INT: but that he might witness concerning the

John 1:15 V-PIA-3S
GRK: Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ
NAS: John testified about Him and cried
KJV: John bare witness of him,
INT: John witnesses concerning him

John 1:32 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων
NAS: John testified saying, I have seen
KJV: And John bare record, saying,
INT: And bore witness John saying

John 1:34 V-RIA-1S
GRK: ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός
NAS: have seen, and have testified that this
KJV: saw, and bare record that this
INT: have seen and have borne witness that this

John 2:25 V-ASA-3S
GRK: ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ
NAS: anyone to testify concerning
KJV: that any should testify of man:
INT: that any should testify concerning the

John 3:11 V-PIA-1P
GRK: ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν καὶ τὴν
NAS: we know and testify of what
KJV: and testify that
INT: that which we have seen we bear witness of and the

John 3:26 V-RIA-2S
GRK: ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας ἴδε οὗτος
NAS: to whom you have testified, behold,
KJV: thou barest witness, behold,
INT: to whom you have borne witness behold he

John 3:28 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον
NAS: You yourselves are my witnesses that I said,
KJV: bear me witness, that I said,
INT: you to me bear witness that I said

John 3:32 V-PIA-3S
GRK: ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ τὴν
NAS: and heard, of that He testifies; and no one
KJV: heard, that he testifieth; and no man
INT: heard this he testifies but the

John 4:39 V-PPA-GFS
GRK: τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἶπέν
NAS: of the woman who testified, He told
KJV: of the woman, which testified,
INT: of the woman testifying He told

John 4:44 V-AIA-3S
GRK: γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης
NAS: Himself testified that a prophet
KJV: himself testified, that
INT: indeed Jesus testified that a prophet

John 5:31 V-PSA-1S
GRK: Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
NAS: If I [alone] testify about Myself,
KJV: If I bear witness of myself,
INT: If I bear witness concerning myself

John 5:32 V-PPA-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ
NAS: There is another who testifies of Me, and I know
KJV: another that beareth witness of
INT: it is who bears witness concerning me

John 5:32 V-PIA-3S
GRK: μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: which He gives about
KJV: the witness which he witnesseth of me
INT: witness which he witnesses concerning me

John 5:33 V-RIA-3S
GRK: Ἰωάννην καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ
NAS: to John, and he has testified to the truth.
KJV: and he bare witness unto the truth.
INT: John and he has borne witness to the truth

John 5:36 V-PIA-3S
GRK: ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: that I do-- testify about
KJV: I do, bear witness of me,
INT: which I do bear witness concerning me

John 5:37 V-RIA-3S
GRK: πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ
NAS: who sent Me, He has testified of Me. You have neither
KJV: me, hath borne witness of
INT: [the] Father himself has borne witness concerning me

John 5:39 V-PPA-NFP
GRK: εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ
NAS: it is these that testify about
KJV: they are they which testify of me.
INT: are they which bear witness concerning me

John 7:7 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ
NAS: Me because I testify of it, that its deeds
KJV: because I testify of it,
INT: because I bear witness concerning it

John 8:13 V-PIA-2S
GRK: περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς ἡ μαρτυρία
NAS: said to Him, You are testifying about
KJV: Thou bearest record of
INT: concerning yourself bear witness the testimony

John 8:14 V-PSA-1S
GRK: Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ
NAS: to them, Even if I testify about
KJV: Though I bear record of myself,
INT: Even if I bear witness concerning myself

John 8:18 V-PPA-NMS
GRK: εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ
NAS: I am He who testifies about Myself,
KJV: I am one that bear witness of myself,
INT: am [one] who bears witness concerning myself

John 8:18 V-PIA-3S
GRK: ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: who sent Me testifies about
KJV: that sent me beareth witness of me.
INT: myself and bears witness concerning me

John 10:25 V-PIA-3S
GRK: μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ
NAS: name, these testify of Me.
KJV: name, they bear witness of me.
INT: of me these bear witness concerning me

John 12:17 V-IIA-3S
GRK: Ἐμαρτύρει οὖν ὁ
NAS: him from the dead, continued to testify [about Him].
KJV: from the dead, bare record.
INT: Bore witness therefore the

John 13:21 V-AIA-3S
GRK: πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν
NAS: in spirit, and testified and said,
KJV: in spirit, and testified, and said,
INT: in spirit and testified and said

John 15:26 V-FIA-3S
GRK: ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
NAS: from the Father, He will testify about
KJV: the Father, he shall testify of me:
INT: goes forth he will bear witness concerning me

John 15:27 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε ὅτι ἀπ'
NAS: and you [will] testify also, because
KJV: also shall bear witness, because
INT: you moreover bear witness because from

John 18:23 V-AMA-2S
GRK: κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ τοῦ
NAS: wrongly, testify of the wrong;
KJV: evil, bear witness of
INT: evil I spoke bear witness concerning the

John 18:37 V-ASA-1S
GRK: κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ
NAS: into the world, to testify to the truth.
KJV: that I should bear witness unto the truth.
INT: world that I might bear witness to the truth

John 19:35 V-RIA-3S
GRK: ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν καὶ ἀληθινὴ
NAS: And he who has seen has testified, and his testimony is TRUE;
KJV: he that saw [it] bare record, and
INT: he who has seen has borne witness and true

John 21:24 V-PPA-NMS
GRK: μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων
NAS: is the disciple who is testifying to these things
KJV: which testifieth of
INT: disciple who bears witness concerning these things

Acts 6:3 V-PPM/P-AMP
GRK: ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις
NAS: men of good reputation, full
KJV: men of honest report, full
INT: from among yourselves carried witness to seven full

Acts 10:22 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ
NAS: man well spoken of by the entire
KJV: God, and of good report among all
INT: God borne witness to moreover by

Acts 10:43 V-PIA-3P
GRK: οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: the prophets bear witness that through
KJV: the prophets witness, that through
INT: the prophets bear witness [that] forgiveness of sins

Acts 13:22 V-APA-NMS
GRK: καὶ εἶπεν μαρτυρήσας Εὗρον Δαυὶδ
NAS: He also testified and said,
KJV: also he gave testimony, and said,
INT: also he said having carried witness I found David

Acts 14:3 V-PPA-DMS
GRK: κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι ἐπὶ τῷ
NAS: [with reliance] upon the Lord, who was testifying to the word
KJV: which gave testimony unto the word
INT: Lord who bore witness to the

Acts 15:8 V-AIA-3S
GRK: καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς
NAS: who knows the heart, testified to them giving
KJV: bare them witness, giving
INT: heart-knowing God bore witness to them having given

Acts 16:2 V-IIM/P-3S
GRK: ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν
NAS: and he was well spoken of by the brethren
KJV: Which was well reported of by
INT: who was well spoken of by those

Acts 22:5 V-PIA-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ
NAS: the Council of the elders can testify. From them I also
KJV: doth bear me witness, and all
INT: the high priest bears witness to me and

Acts 22:12 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸν νόμον μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων
NAS: of the Law, [and] well spoken of by all
KJV: to the law, having a good report of
INT: the law borne witness to by all

Acts 23:11 V-ANA
GRK: εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι
NAS: so you must witness at Rome also.
KJV: must thou bear witness also at
INT: at Rome bear witness

Acts 26:5 V-PNA
GRK: ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν ὅτι κατὰ
NAS: they are willing to testify, that I lived
KJV: if they would testify, that after
INT: if they would bear witness that according to

Romans 3:21 V-PPM/P-NFS
GRK: θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ
NAS: has been manifested, being witnessed by the Law
KJV: is manifested, being witnessed by
INT: of God has been revealed being borne witness to by the

Romans 10:2 V-PIA-1S
GRK: μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς
NAS: For I testify about them that they have
KJV: I bear them record that they have
INT: I bear witness indeed to them

1 Corinthians 15:15 V-AIA-1P
GRK: θεοῦ ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ
KJV: because we have testified of
INT: of God for because we witnessed concering

2 Corinthians 8:3 V-PIA-1S
GRK: κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ καὶ παρὰ
NAS: For I testify that according
KJV: [their] power, I bear record, yea, and
INT: according to [their] ability I bear witness and beyond

Galatians 4:15 V-PIA-1S
GRK: μακαρισμὸς ὑμῶν μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν
NAS: is that sense of blessing you had? For I bear you witness that, if
KJV: I bear you record, that, if
INT: blessedness of you I bear witness indeed you

Colossians 4:13 V-PIA-1S
GRK: μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ
NAS: For I testify for him that he has
KJV: I bear him record, that he hath
INT: I bear witness indeed to him

1 Timothy 5:10 V-PPM/P-NFS
GRK: ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη εἰ ἐτεκνοτρόφησεν
NAS: having a reputation for good works;
KJV: Well reported of for good
INT: works good being borne witness to if she brought up children

1 Timothy 6:13 V-APA-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου
NAS: Jesus, who testified the good
KJV: Pilate witnessed a good
INT: Jesus the [one] having testified before Pontius

Hebrews 7:8 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ
NAS: but in that case one [receives them], of whom it is witnessed that he lives
KJV: there he [receiveth them], of whom it is witnessed that
INT: in that place moreover [one] testified that that he lives

Hebrews 7:17 V-PIM/P-3S
GRK: μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι
NAS: For it is attested [of Him], YOU ARE A PRIEST
KJV: For he testifieth, Thou
INT: he testifies indeed

Hebrews 10:15 V-PIA-3S
GRK: Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν
NAS: also testifies to us; for after
KJV: Ghost also is a witness to us: for
INT: bears witness moreover to us

Hebrews 11:2 V-AIP-3P
GRK: ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι
NAS: For by it the men of old gained approval.
KJV: it the elders obtained a good report.
INT: this indeed were commended for the ancients

Hebrews 11:4 V-AIP-3S
GRK: δι' ἧς ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος
NAS: which he obtained the testimony
KJV: which he obtained witness that he was
INT: by which he was borne witness to as being righteous

Hebrews 11:4 V-PPA-GMS
GRK: εἶναι δίκαιος μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς
NAS: he obtained the testimony that he was righteous,
KJV: righteous, God testifying of his
INT: as being righteous bearing witness to the

Hebrews 11:5 V-RIM/P-3S
GRK: τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ
NAS: TOOK HIM UP; for he obtained the witness that before
KJV: translation he had this testimony, that he pleased
INT: the taking up he was commended to have well pleased

Hebrews 11:39 V-APP-NMP
GRK: οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς
NAS: these, having gained approval through
KJV: all, having obtained a good report through
INT: these all having been commended through the

1 John 1:2 V-PIA-1P
GRK: ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν
NAS: and we have seen and testify and proclaim
KJV: [it], and bear witness, and
INT: we have seen and bear witness and report

1 John 4:14 V-PIA-1P
GRK: τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ
NAS: We have seen and testify that the Father
KJV: and do testify that
INT: have seen and bear testimony that the

1 John 5:6 V-PPA-NNS
GRK: ἐστιν τὸ μαρτυροῦν ὅτι τὸ
NAS: It is the Spirit who testifies, because
KJV: the Spirit that beareth witness, because
INT: is the [one who] bears testimony because the

1 John 5:7 V-PPA-NMP
GRK: εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες εν τῷ
NAS: For there are three that testify:
KJV: three that bear record in
INT: there are who bear testimony in

1 John 5:9 V-RIA-3S
GRK: θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ
NAS: is this, that He has testified concerning
KJV: of God which he hath testified of his
INT: of God which he has testified concerning the

1 John 5:10 V-RIA-3S
GRK: μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς
NAS: that God has given concerning
KJV: that God gave of his
INT: testimony which has testified God

3 John 1:3 V-PPA-GMP
GRK: ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ
NAS: came and testified to your truth,
KJV: and testified of the truth
INT: [the] brothers and bearing witness of your

3 John 1:6 V-AIA-3P
GRK: οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ
NAS: and they have testified to your love
KJV: Which have borne witness of thy
INT: who testified of your

3 John 1:12 V-RIM/P-3S
GRK: Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων
NAS: Demetrius has received a [good] testimony
KJV: Demetrius hath good report of all
INT: To Demetrius witness is carried by all

3 John 1:12 V-PIA-1P
GRK: ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν καὶ οἶδας
NAS: has received a [good] testimony from everyone,
KJV: and we [also] bear record; and ye know
INT: we also bear witness and you know

Revelation 1:2 V-AIA-3S
GRK: ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον
NAS: who testified to the word of God
KJV: Who bare record of the word of God,
INT: who testified the word

Revelation 22:16 V-ANA
GRK: ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα
NAS: My angel to testify to you these things
KJV: angel to testify unto you
INT: angel of me to testify to you these things

Revelation 22:18 V-PIA-1S
GRK: Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ
NAS: I testify to everyone who hears
INT: testify I to everyone

Revelation 22:20 V-PPA-NMS
GRK: Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα Ναί
NAS: He who testifies to these things says,
KJV: He which testifieth these things
INT: Says he who testifies these things Yes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3140

ἐμαρτυρήσαμεν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησάν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησεν — 5 Occ.
ἐμαρτυρήθη — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθησαν — 1 Occ.
Ἐμαρτύρει — 1 Occ.
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
ἐμαρτύρουν — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖ — 8 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.
μαρτυρεῖς — 1 Occ.
μαρτυρεῖται — 1 Occ.
μαρτυρεῖτε — 3 Occ.
μαρτυρῶ — 8 Occ.
μαρτυρῶν — 4 Occ.
μαρτυροῦμεν — 4 Occ.
μαρτυρουμένη — 2 Occ.
μαρτυρούμενός — 3 Occ.
μαρτυρουμένους — 1 Occ.
μαρτυροῦν — 1 Occ.
μαρτυροῦντες — 1 Occ.
μαρτυροῦντι — 1 Occ.
μαρτυρούντων — 1 Occ.
μαρτυροῦντος — 1 Occ.
μαρτυροῦσαι — 1 Occ.
μαρτυρούσης — 1 Occ.
μαρτυροῦσιν — 1 Occ.
μεμαρτύρηκα — 1 Occ.
μεμαρτύρηκας — 1 Occ.
μεμαρτύρηκεν — 5 Occ.
μεμαρτύρηται — 2 Occ.
Additional Entries
Μάρκος — 3 Occ.
Μάρκου — 1 Occ.
μαρμάρου — 1 Occ.
ἐμαρτυρήσαμεν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησάν — 1 Occ.
ἐμαρτύρησεν — 5 Occ.
ἐμαρτυρήθη — 1 Occ.
ἐμαρτυρήθησαν — 1 Occ.
Ἐμαρτύρει — 1 Occ.
ἐμαρτυρεῖτο — 1 Occ.
μαρτυρῆσαι — 2 Occ.
μαρτυρήσαντος — 1 Occ.
μαρτυρήσας — 1 Occ.
μαρτυρήσῃ — 3 Occ.
μαρτυρήσει — 1 Occ.
μαρτυρήσω — 1 Occ.
μαρτύρησον — 1 Occ.
μαρτυρηθέντες — 1 Occ.
μαρτυρεῖ — 8 Occ.
μαρτυρεῖν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page