3619. οἰκοδομή (oikodomé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3619. οἰκοδομή (oikodomé) — 18 Occurrences

Matthew 24:1 N-AFP
GRK: αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ
NAS: out the temple buildings to Him.
KJV: him the buildings of the temple.
INT: to him the buildings of the temple

Mark 13:1 N-NFP
GRK: καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί
NAS: stones and what wonderful buildings!
KJV: and what buildings [are here]!
INT: and what [wonderful] buildings

Mark 13:2 N-AFP
GRK: τὰς μεγάλας οἰκοδομάς οὐ μὴ
NAS: great buildings? Not one stone
KJV: these great buildings? there shall not
INT: great buildings no not

Romans 14:19 N-GFS
GRK: τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς
NAS: the things which make for peace and the building up of one another.
KJV: one may edify another.
INT: the things for building up among

Romans 15:2 N-AFS
GRK: ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν
NAS: for his good, to his edification.
KJV: [his] good to edification.
INT: good for building up

1 Corinthians 3:9 N-NFS
GRK: γεώργιον θεοῦ οἰκοδομή ἐστε
NAS: field, God's building.
KJV: husbandry, [ye are] God's building.
INT: field God's building you are

1 Corinthians 14:3 N-AFS
GRK: ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν
NAS: to men for edification and exhortation
KJV: unto men [to] edification, and
INT: to men speaks [for] building up and encouragement

1 Corinthians 14:5 N-AFS
GRK: ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
NAS: that the church may receive edifying.
KJV: the church may receive edifying.
INT: the church building up might receive

1 Corinthians 14:12 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας
NAS: to abound for the edification of the church.
KJV: to the edifying of the church.
INT: for the building up of the church

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω
NAS: be done for edification.
KJV: be done unto edifying.
INT: All things for building up let be done

2 Corinthians 5:1 N-AFS
GRK: σκήνους καταλυθῇ οἰκοδομὴν ἐκ θεοῦ
NAS: we have a building from God,
KJV: we have a building of
INT: tabernacle be destroyed a building from God

2 Corinthians 10:8 N-AFS
GRK: κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ
NAS: gave for building you up and not for destroying
KJV: us for edification, and not
INT: Lord for building up and not

2 Corinthians 12:19 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς
NAS: and all for your upbuilding, beloved.
KJV: for your edifying.
INT: your building up

2 Corinthians 13:10 N-AFS
GRK: μοι εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ
NAS: gave me for building up and not for tearing down.
KJV: me to edification, and not
INT: me for building up and not

Ephesians 2:21 N-NFS
GRK: ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει
NAS: the whole building, being fitted together,
KJV: all the building fitly framed together
INT: whom the whole building fitted together increases

Ephesians 4:12 N-AFS
GRK: διακονίας εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος
NAS: of service, to the building up of the body
KJV: for the edifying of the body
INT: of [the] ministry for building up of the body

Ephesians 4:16 N-AFS
GRK: ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν
NAS: of the body for the building up of itself
KJV: unto the edifying of itself
INT: makes for itself to [the] building up of itself in

Ephesians 4:29 N-AFS
GRK: ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας
NAS: [a word] as is good for edification according to the need
KJV: the use of edifying, that
INT: good for building up of the need

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page