3942. παροιμία (paroimia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3942. παροιμία (paroimia) — 5 Occurrences

John 10:6 N-AFS
GRK: Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς
NAS: This figure of speech Jesus spoke
KJV: This parable spake Jesus
INT: This the allegory spoke to them

John 16:25 N-DFP
GRK: Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν
NAS: I have spoken to you in figurative language;
KJV: unto you in proverbs: but the time
INT: These things in allegories I have spoken to you

John 16:25 N-DFP
GRK: οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν
NAS: to you in figurative language; an hour
KJV: unto you in proverbs, but I shall shew
INT: no more in alegories I will speak to you

John 16:29 N-AFS
GRK: λαλεῖς καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
NAS: and are not using a figure of speech.
KJV: speakest no proverb.
INT: you speak and allegory not speak

2 Peter 2:22 N-GFS
GRK: τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας
NAS: to them according to the TRUE proverb, A DOG
KJV: the true proverb, The dog
INT: of the true proverb [The] dog having returned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page