4136. πληροφορία (plérophoria)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4136. πληροφορία (plérophoria) — 4 Occurrences

Colossians 2:2 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως
NAS: the wealth that comes from the full assurance of understanding,
KJV: riches of the full assurance of understanding,
INT: riches of the full assurance of understanding

1 Thessalonians 1:5 N-DFS
GRK: καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ καθὼς
NAS: and with full conviction; just
KJV: in much assurance; as ye know
INT: and with full assurance much even as

Hebrews 6:11 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος
NAS: so as to realize the full assurance of hope
KJV: to the full assurance of hope
INT: to the full assurance of the hope

Hebrews 10:22 N-DFS
GRK: καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισμένοι
NAS: heart in full assurance of faith,
KJV: in full assurance of faith,
INT: heart in full assurance of faith having been sprinkled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page