4135. πληροφορέω (plérophoreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4135. πληροφορέω (plérophoreó) — 6 Occurrences

Luke 1:1 V-RPM/P-GNP
GRK: περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν
NAS: of the things accomplished among
KJV: those things which are most surely believed among
INT: concerning have been accomplished among us

Romans 4:21 V-APP-NMS
GRK: καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ
NAS: and being fully assured that what
KJV: And being fully persuaded that, what
INT: and having been fully assured that what

Romans 14:5 V-PMM/P-3S
GRK: ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω
NAS: [alike]. Each person must be fully convinced in his own
KJV: every man be fully persuaded in
INT: own mind let be fully assured

Colossians 4:12 V-RPM/P-NMP
GRK: τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ
NAS: perfect and fully assured in all
INT: perfect and complete in all

2 Timothy 4:5 V-AMA-2S
GRK: διακονίαν σου πληροφόρησον
NAS: of an evangelist, fulfill your ministry.
KJV: of an evangelist, make full proof of thy
INT: ministry of you fully carry out

2 Timothy 4:17 V-ASP-3S
GRK: τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν
NAS: me the proclamation might be fully accomplished, and that all
KJV: the preaching might be fully known, and
INT: the proclamation might be fully made and should hear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page