4170. πολεμέω (polemeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4170. πολεμέω (polemeó) — 7 Occurrences

James 4:2 V-PIA-2P
GRK: μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε οὐκ ἔχετε
NAS: [so] you fight and quarrel. You do not have
KJV: ye fight and war, yet ye have
INT: you fight and war not you have

Revelation 2:16 V-FIA-1S
GRK: ταχύ καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν
NAS: to you quickly, and I will make war against
KJV: quickly, and will fight against them
INT: quickly and will make war with them

Revelation 12:7 V-ANA
GRK: αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ
NAS: and his angels waging war
KJV: his angels fought against the dragon;
INT: of him warred against the

Revelation 12:7 V-AIA-3S
GRK: ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ
NAS: The dragon and his angels waged war,
KJV: and the dragon fought and his
INT: the dragon warred and the

Revelation 13:4 V-ANA
GRK: τίς δύναται πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ
NAS: and who is able to wage war with him?
KJV: who is able to make war with him?
INT: who is able to make war with it

Revelation 17:14 V-FIA-3P
GRK: τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ τὸ
NAS: These will wage war against the Lamb,
KJV: These shall make war with the Lamb,
INT: the Lamb war will make and the

Revelation 19:11 V-PIA-3S
GRK: κρίνει καὶ πολεμεῖ
NAS: He judges and wages war.
KJV: he doth judge and make war.
INT: he judges and makes war

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page