4281. προέρχομαι (proerchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4281. προέρχομαι (proerchomai) — 9 Occurrences

Matthew 26:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν
NAS: And He went a little beyond
KJV: he went a little further, and fell on
INT: And having gone forward a little he fell

Mark 6:33 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς
NAS: the cities, and got there ahead of them.
KJV: cities, and outwent them, and
INT: there and went before them

Mark 14:35 V-APA-NMS
GRK: καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν
NAS: And He went a little beyond
KJV: And he went forward a little, and fell
INT: And having gone forward a little he fell

Luke 1:17 V-FIM-3S
GRK: καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: It is he who will go [as a forerunner] before
KJV: And he shall go before him
INT: And he will go forth before him

Luke 22:47 V-IIM/P-3S
GRK: τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς καὶ
NAS: of the twelve, was preceding them; and he approached
KJV: of the twelve, went before them,
INT: of the twelve was going before them and

Acts 12:10 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν
NAS: and they went out and went along one
KJV: they went out, and passed on through one
INT: and having gone out they went on through street one

Acts 20:5 V-APA-NMP
GRK: οὗτοι δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς
INT: These also having gone before waited for us

Acts 20:13 V-APA-NMP
GRK: Ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ
NAS: But we, going ahead to the ship,
KJV: And we went before to ship,
INT: we moreover having gone before to the

2 Corinthians 9:5 V-ASA-3P
GRK: ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς
NAS: the brethren that they would go on ahead to you and arrange beforehand
KJV: that they would go before unto
INT: brothers that they should go before to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page