4302. προλέγω (prolegó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4302. προλέγω (prolegó) — 14 Occurrences

Matthew 24:25 V-RIA-1S
GRK: ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν
INT: Behold I have foretold [it] to you

Mark 13:23 V-RIA-1S
GRK: δὲ βλέπετε προείρηκα ὑμῖν πάντα
INT: moreover take heed I have foretold to you all things

Romans 9:29 V-RIA-3S
GRK: καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαίας Εἰ
INT: And as said before Isaiah if

2 Corinthians 7:3 V-RIA-1S
GRK: οὐ λέγω προείρηκα γὰρ ὅτι
INT: not I speak I have before said indeed that

2 Corinthians 13:2 V-RIA-1S
GRK: προείρηκα καὶ προλέγω
NAS: absent I say in advance to those
KJV: and foretell you, as if
INT: I have before declared and I say beforehand

2 Corinthians 13:2 V-PIA-1S
GRK: προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν
INT: I have before declared and I say beforehand as being present

Galatians 1:9 V-RIA-1P
GRK: ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι
INT: As we have said before also presently

Galatians 5:21 V-PIA-1S
GRK: τούτοις ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς
NAS: of which I forewarn you, just
KJV: I tell you before, as I have
INT: these as to which I tell beforehand you even as

Galatians 5:21 V-AIA-1S
GRK: ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ
KJV: like: of the which I tell you before,
INT: you even as I said before that they who

1 Thessalonians 3:4 V-IIA-1P
GRK: ὑμᾶς ἦμεν προελέγομεν ὑμῖν ὅτι
NAS: when we were with you, we [kept] telling you in advance that we were going
KJV: we told you before that we should
INT: you we were we told beforehand you

1 Thessalonians 4:6 V-AIA-1P
GRK: καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ
INT: even as also we told before you and

Hebrews 4:7 V-RIM/P-3S
GRK: χρόνον καθὼς προείρηται Σήμερον ἐὰν
INT: a time according as it has been said today if

2 Peter 3:2 V-RPM/P-GMP
GRK: μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ
INT: to be mindful of the spoken before words by

Jude 1:17 V-RPM/P-GNP
GRK: ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν
INT: words which have been spoken before by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page