4541. Σαμαρείτης (Samarités)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4541. Σαμαρείτης (Samarités) — 9 Occurrences

Matthew 10:5 N-GMP
GRK: εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε
NAS: [any] city of the Samaritans;
KJV: [any] city of the Samaritans enter ye
INT: into a city of [the] Samaritians not enter

Luke 9:52 N-GMP
GRK: εἰς κώμην Σαμαριτῶν ὡς ἑτοιμάσαι
NAS: a village of the Samaritans to make arrangements
KJV: a village of the Samaritans, to
INT: into a village of Samaritans so as to make ready

Luke 10:33 N-NMS
GRK: Σαμαρίτης δέ τις
NAS: But a Samaritan, who was on a journey,
KJV: a certain Samaritan, as he journeyed,
INT: A Samaritan but certain

Luke 17:16 N-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης
NAS: giving thanks to Him. And he was a Samaritan.
KJV: he was a Samaritan.
INT: he was a Samaritan

John 4:9 N-DMP
GRK: συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις
NAS: no dealings with Samaritans.)
KJV: no dealings with the Samaritans.
INT: have association Jews with Samaritans

John 4:39 N-GMP
GRK: αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν
NAS: many of the Samaritans believed
KJV: And many of the Samaritans of that
INT: him of the Samaritans because of the

John 4:40 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται ἠρώτων αὐτὸν
NAS: when the Samaritans came
KJV: So when the Samaritans were come unto
INT: him the Samaritans they asked him

John 8:48 N-NMS
GRK: ἡμεῖς ὅτι Σαμαρίτης εἶ σὺ
NAS: rightly that You are a Samaritan and have
KJV: thou art a Samaritan, and hast
INT: we that a Samaritan are you

Acts 8:25 N-GMP
GRK: κώμας τῶν Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο
NAS: to many villages of the Samaritans.
KJV: in many villages of the Samaritans.
INT: villages of the Samaritans they proclaimed the gospel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page