473. ἀντί (anti)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 473. ἀντί (anti) — 22 Occurrences

Matthew 2:22 Prep
GRK: τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς
NAS: over Judea in place of his father
KJV: in Judaea in the room of his father
INT: Judea in place of the father

Matthew 5:38 Prep
GRK: ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ
KJV: An eye for an eye,
INT: it was said Eye for eye and

Matthew 5:38 Prep
GRK: καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος
KJV: and a tooth for a tooth:
INT: and tooth for tooth

Matthew 17:27 Prep
GRK: δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ
KJV: and give unto them for me and
INT: give to them for me and

Matthew 20:28 Prep
GRK: αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν
KJV: life a ransom for many.
INT: of him [as] a ransom for many

Mark 10:45 Prep
GRK: αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν
KJV: life a ransom for many.
INT: of him [as] a ransom for many

Luke 1:20 Prep
GRK: γένηται ταῦτα ἀνθ' ὧν οὐκ
NAS: take place, because you did not believe
KJV: shall be performed, because thou believest
INT: shall take place these things in return for that not

Luke 11:11 Prep
GRK: ἰχθύν καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν
NAS: him a snake instead of a fish,
KJV: will he for a fish
INT: a fish also instead of a fish a serpent

Luke 12:3 Prep
GRK: ἀνθ' ὧν ὅσα
NAS: Accordingly, whatever you have said
KJV: Therefore whatsoever ye have spoken
INT: in place of that which whatever

Luke 19:44 Prep
GRK: ἐν σοί ἀνθ' ὧν οὐκ
NAS: upon another, because you did not recognize
KJV: upon another; because thou knewest not
INT: in you in place of which not

John 1:16 Prep
GRK: καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος
KJV: and grace for grace.
INT: moreover grace upon grace

Acts 12:23 Prep
GRK: ἄγγελος Κυρίου ἀνθ' ὧν οὐκ
NAS: struck him because he did not give
KJV: smote him, because he gave not
INT: an angel of [the] Lord in return for which not

Romans 12:17 Prep
GRK: μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες
KJV: to no man evil for evil. Provide
INT: to no one evil for evil repay

1 Corinthians 11:15 Prep
GRK: ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται
KJV: is given her for a covering.
INT: the long hair instead for a covering is given

Ephesians 5:31 Prep
GRK: ἀντὶ τούτου καταλείψει
NAS: FOR THIS REASON A MAN SHALL LEAVE
KJV: For this cause shall
INT: Because of this will leave

1 Thessalonians 5:15 Prep
GRK: τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ
KJV: render evil for evil unto any
INT: anyone evil for evil to anyone

2 Thessalonians 2:10 Prep
GRK: τοῖς ἀπολλυμένοις ἀνθ' ὧν τὴν
NAS: who perish, because they did not receive
KJV: them that perish; because they received
INT: them that perish in return for which the

Hebrews 12:2 Prep
GRK: Ἰησοῦν ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης
KJV: who for the joy
INT: Jesus who in view of the lying before

Hebrews 12:16 Prep
GRK: Ἠσαῦ ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς
KJV: Esau, who for one morsel of meat
INT: Esau who for meal one

James 4:15 Prep
GRK: ἀντὶ τοῦ λέγειν
NAS: Instead, [you ought] to say, If
KJV: For that ye [ought] to say,
INT: instead [ought] to say

1 Peter 3:9 Prep
GRK: ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ
KJV: rendering evil for evil, or
INT: rendering evil for evil or

1 Peter 3:9 Prep
GRK: ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντίον
KJV: or railing for railing: but
INT: or railing for railing on the contrary

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page