5067. τέταρτος (tetartos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5067. τέταρτος (tetartos) — 10 Occurrences

Matthew 14:25 Adj-DFS
GRK: Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ
NAS: And in the fourth watch of the night
KJV: And in the fourth watch of the night
INT: in fourth moreover watch

Mark 6:48 Adj-AFS
GRK: αὐτοῖς περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς
NAS: them, at about the fourth watch
KJV: about the fourth watch
INT: to them about [the] fourth watch of the

Acts 10:30 Adj-GFS
GRK: ἔφη Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι
NAS: Cornelius said, Four days ago
KJV: Cornelius said, Four days ago
INT: said Ago four days until

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον
NAS: that of a man, and the fourth creature
KJV: a man, and the fourth beast [was] like
INT: and the fourth living creature like

Revelation 6:7 Adj-AFS
GRK: σφραγῖδα τὴν τετάρτην ἤκουσα φωνὴν
NAS: the Lamb broke the fourth seal,
KJV: he had opened the fourth seal,
INT: seal fourth I heard [the] voice

Revelation 6:7 Adj-GNS
GRK: φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος
NAS: the voice of the fourth living creature
KJV: the voice of the fourth beast
INT: [the] voice of the fourth living creature saying

Revelation 6:8 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς
NAS: to them over a fourth of the earth,
KJV: over the fourth part of the earth,
INT: over the fourth of the earth

Revelation 8:12 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: The fourth angel sounded,
KJV: And the fourth angel sounded,
INT: And the fourth angel sounded [his] trumpet

Revelation 16:8 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν
NAS: The fourth [angel] poured out his bowl
KJV: And the fourth angel poured out
INT: And the fourth poured out the

Revelation 21:19 Adj-NMS
GRK: χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος
NAS: chalcedony; the fourth, emerald;
KJV: a chalcedony; the fourth, an emerald;
INT: chalcedony the fourth emerald

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page