5088. τίκτω (tiktó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5088. τίκτω (tiktó) — 18 Occurrences

Matthew 1:21 V-FIM-3S
GRK: τέξεται δὲ υἱὸν
NAS: She will bear a Son;
KJV: And she shall bring forth a son, and
INT: she will bear moreover a son

Matthew 1:23 V-FIM-3S
GRK: ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ
NAS: SHALL BE WITH CHILD AND SHALL BEAR A SON,
KJV: and shall bring forth a son,
INT: will have and will bear a son and

Matthew 1:25 V-AIA-3S
GRK: ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν καὶ
NAS: until she gave birth to a Son;
KJV: till she had brought forth her
INT: until that she brought forth a son and

Matthew 2:2 V-APP-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν
NAS: Where is He who has been born King
KJV: is he that is born King
INT: is the [one] having been born King of the

Luke 1:31 V-FIM-2S
GRK: γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν καὶ
NAS: in your womb and bear a son,
KJV: thy womb, and bring forth a son, and
INT: [your] womb and bring forth a son and

Luke 1:57 V-ANA
GRK: χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν καὶ
NAS: for Elizabeth to give birth, and she gave
KJV: that she should be delivered; and
INT: time the she should bring forth her and

Luke 2:6 V-ANA
GRK: ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν
NAS: were completed for her to give birth.
KJV: that she should be delivered.
INT: days of the giving birth of her

Luke 2:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν
NAS: And she gave birth to her firstborn
KJV: And she brought forth her firstborn
INT: and she brought forth the son

Luke 2:11 V-AIP-3S
GRK: ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον
NAS: of David there has been born for you a Savior,
KJV: For unto you is born this day in
INT: for was born to you today

John 16:21 V-PSA-3S
GRK: γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει
NAS: a woman is in labor she has
KJV: when she is in travail hath
INT: woman when she gives birth grief has

Galatians 4:27 V-PPA-NFS
GRK: ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ
NAS: BARREN WOMAN WHO DOES NOT BEAR; BREAK FORTH
KJV: [thou] barren that bearest not;
INT: that not bear break forth and

Hebrews 6:7 V-PPA-NFS
GRK: ὑετόν καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον
NAS: falls on it and brings forth vegetation
KJV: it, and bringeth forth herbs meet
INT: rain and produces vegetation fit

James 1:15 V-PIA-3S
GRK: ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν ἡ
NAS: has conceived, it gives birth to sin;
KJV: hath conceived, it bringeth forth sin:
INT: lust having conceived gives birth to sin

Revelation 12:2 V-ANA
GRK: καὶ βασανιζομένη τεκεῖν
NAS: in labor and in pain to give birth.
KJV: and pained to be delivered.
INT: and being in pain to bring forth

Revelation 12:4 V-ANA
GRK: τῆς μελλούσης τεκεῖν ἵνα ὅταν
NAS: who was about to give birth,
KJV: was ready to be delivered, for
INT: who is about to bring forth that when

Revelation 12:4 V-ASA-3S
GRK: ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον
NAS: to give birth, so
KJV: child as soon as it was born.
INT: that when she should bring forth the child

Revelation 12:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν
NAS: And she gave birth to a son, a male
KJV: And she brought forth a man child,
INT: And she brought forth a son male

Revelation 12:13 V-AIA-3S
GRK: γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα
NAS: who gave birth to the male
KJV: which brought forth the man
INT: woman which brought forth the male [child]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page