5205. ὑετός (huetos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5205. ὑετός (huetos) — 5 Occurrences

Acts 14:17 N-AMP
GRK: οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ
NAS: and gave you rains from heaven
KJV: and gave us rain from heaven, and
INT: from heaven to us rains giving and

Acts 28:2 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα
NAS: for because of the rain that had set
KJV: of the present rain, and
INT: because of the rain that was present

Hebrews 6:7 N-AMS
GRK: ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν καὶ τίκτουσα
NAS: that drinks the rain which often
KJV: drinketh in the rain that cometh
INT: coming often rain and produces

James 5:18 N-AMS
GRK: ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ
NAS: poured rain and the earth
KJV: the heaven gave rain, and the earth
INT: heaven rain gave and

Revelation 11:6 N-NMS
GRK: ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς
NAS: so that rain will not fall
INT: that no rain might fall in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page