ὕδωρ
Englishman's Concordance
ὕδωρ (hydōr) — 25 Occurrences

Matthew 17:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὕδωρ
NAS: and often into the water.
KJV: oft into the water.
INT: into the water

Matthew 27:24 N-ANS
GRK: γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς
NAS: he took water and washed
KJV: he took water, and washed
INT: is arising having taken water he washed [his]

Matthew 27:49 N-NNS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἷμα
INT: and flowed water and blood]]

Luke 7:44 N-ANS
GRK: τὴν οἰκίαν ὕδωρ μοι ἐπὶ
NAS: Me no water for My feet,
KJV: thou gavest me no water for my
INT: the house water of me for

John 2:9 N-ANS
GRK: ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον
NAS: tasted the water which had become
KJV: had tasted the water that was made
INT: master of the feast the water wine that had become

John 2:9 N-ANS
GRK: ἠντληκότες τὸ ὕδωρ φωνεῖ τὸν
NAS: who had drawn the water knew),
KJV: drew the water knew;)
INT: had drawn the water calls the

John 4:7 N-ANS
GRK: Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ λέγει αὐτῇ
NAS: of Samaria to draw water. Jesus said
KJV: Samaria to draw water: Jesus saith
INT: Samaria to draw water Says to her

John 4:10 N-ANS
GRK: ἄν σοι ὕδωρ ζῶν
NAS: you living water.
KJV: thee living water.
INT: anyhow to you water living

John 4:11 N-ANS
GRK: ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν
KJV: hast thou that living water?
INT: have you the water living

John 4:14 N-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω
NAS: thirst; but the water that I will give
KJV: but the water that
INT: but the water which I will give

John 4:15 N-ANS
GRK: τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ
NAS: me this water, so
KJV: me this water, that I thirst
INT: this water that not

John 4:46 N-ANS
GRK: ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον Καὶ
NAS: He had made the water wine.
KJV: where he made the water wine. And
INT: he made the water wine And

John 5:4 Noun-ANS
GRK: ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ ὁ οὖν
KJV: troubled the water: whosoever then
INT: stirred the water He who therefore

John 5:7 N-NNS
GRK: ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με
NAS: when the water is stirred
KJV: man, when the water is troubled, to
INT: has been stirred the water he might put me

John 13:5 N-ANS
GRK: εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν
NAS: He poured water into the basin,
KJV: he poureth water into
INT: afterward he pours water into the

John 19:34 N-NNS
GRK: αἷμα καὶ ὕδωρ
NAS: blood and water came
KJV: blood and water.
INT: blood and water

Acts 8:36 N-ANS
GRK: ἐπί τι ὕδωρ καί φησιν
NAS: to some water; and the eunuch
KJV: unto a certain water: and the eunuch
INT: upon some water and says

Acts 8:36 N-NNS
GRK: εὐνοῦχος Ἰδοὺ ὕδωρ τί κωλύει
NAS: said, Look! Water! What prevents
KJV: See, [here is] water; what
INT: eunuch Behold water what prevents

Acts 8:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὕδωρ ὅ τε
NAS: went down into the water, Philip
KJV: both into the water, both Philip
INT: to the water both

Acts 10:47 N-ANS
GRK: Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί
NAS: refuse the water for these
KJV: forbid water, that these
INT: if not The water can forbid

James 3:12 N-ANS
GRK: γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ
NAS: Nor [can] salt water produce fresh.
KJV: both yield salt water and fresh.
INT: fresh to produce water

1 John 5:8 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ
NAS: the Spirit and the water and the blood;
KJV: and the water, and
INT: and the water and the

Revelation 12:15 N-ANS
GRK: τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν
NAS: poured water like
KJV: his mouth water as a flood
INT: the woman water as a river

Revelation 16:12 N-NNS
GRK: ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα
NAS: the Euphrates; and its water was dried
KJV: and the water thereof
INT: was dried up the water of it that

Revelation 22:17 N-ANS
GRK: θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν
NAS: take the water of life
KJV: let him take the water of life
INT: wills let him take water of life freely

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page