ὕδατος
Englishman's Concordance
ὕδατος (hydatos) — 24 Occurrences

Matthew 3:16 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἰδοὺ
NAS: up immediately from the water; and behold,
KJV: straightway out of the water: and, lo,
INT: from the water and behold

Mark 1:10 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους
NAS: coming up out of the water, He saw
KJV: out of the water, he saw
INT: from the water he saw tearing open

Mark 9:41 N-GNS
GRK: ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι
NAS: you a cup of water to drink
KJV: you a cup of water to drink in
INT: you a cup of water in name

Mark 14:13 N-GNS
GRK: ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε
NAS: a pitcher of water; follow
KJV: a pitcher of water: follow
INT: a man a pitcher of water carrying follow

Luke 8:24 N-GNS
GRK: κλύδωνι τοῦ ὕδατος καὶ ἐπαύσαντο
KJV: the raging of the water: and
INT: raging of the water and they ceased

Luke 16:24 N-GNS
GRK: δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ
NAS: of his finger in water and cool
KJV: of his finger in water, and cool
INT: finger of him in water and cool

Luke 22:10 N-GNS
GRK: ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε
NAS: a pitcher of water; follow
KJV: bearing a pitcher of water; follow him
INT: a man a pitcher of water carrying follow

John 2:7 N-GNS
GRK: τὰς ὑδρίας ὕδατος καὶ ἐγέμισαν
NAS: the waterpots with water. So
KJV: the waterpots with water. And
INT: the water vessels with water And they filled

John 3:5 N-GNS
GRK: γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος
NAS: is born of water and the Spirit
KJV: be born of water and [of] the Spirit,
INT: be born of water and of Spirit

John 4:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει
NAS: of this water will thirst
KJV: of this water shall thirst again:
INT: of the water this will thirst

John 4:14 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ
NAS: drinks of the water that I will give
KJV: drinketh of the water that I
INT: of the water which I

John 4:14 N-GNS
GRK: αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς
NAS: in him a well of water springing
KJV: him a well of water springing up into
INT: him a spring of water springing up into

John 5:3 Noun-GNS
GRK: τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν
KJV: waiting for the moving of the water.
INT: the of the water moving

John 5:4 Noun-GNS
GRK: ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο
KJV: the troubling of the water stepped in
INT: stirring of the water well became

John 7:38 N-GNS
GRK: αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος
NAS: rivers of living water.'
KJV: rivers of living water.
INT: of him will flow of water living

Acts 8:39 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος πνεῦμα Κυρίου
NAS: they came up out of the water, the Spirit
KJV: out of the water, the Spirit
INT: out of the water [the] Spirit of [the] Lord

Ephesians 5:26 N-GNS
GRK: λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι
NAS: her by the washing of water with the word,
KJV: with the washing of water by
INT: washing of water by [the] word

Hebrews 9:19 N-GNS
GRK: τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου
NAS: and the goats, with water and scarlet
KJV: of goats, with water, and scarlet
INT: of goats with water and wool

1 Peter 3:20 N-GNS
GRK: διεσώθησαν δι' ὕδατος
NAS: through [the] water.
KJV: were saved by water.
INT: were saved through water

2 Peter 3:5 N-GNS
GRK: γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι'
NAS: was formed out of water and by water,
KJV: standing out of the water and in
INT: [the] earth out of water and in

2 Peter 3:5 N-GNS
GRK: καὶ δι' ὕδατος συνεστῶσα τῷ
NAS: was formed out of water and by water,
KJV: and in the water:
INT: and in water subsisting by the

1 John 5:6 N-GNS
GRK: ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος
NAS: is the One who came by water and blood,
KJV: he that came by water and blood,
INT: having come by water and blood

Revelation 21:6 N-GNS
GRK: πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς
NAS: from the spring of the water of life
KJV: the fountain of the water of life
INT: spring of the water of life

Revelation 22:1 N-GNS
GRK: μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν
NAS: me a river of the water of life,
KJV: a pure river of water of life, clear
INT: me a river of water of life clear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page