5204. ὕδωρ, (hudór)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5204. ὕδωρ, (hudór) — 80 Occurrences

Matthew 3:11 N-DNS
GRK: βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν
NAS: As for me, I baptize you with water for repentance,
KJV: you with water unto repentance:
INT: baptize with water to repentance

Matthew 3:16 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἰδοὺ
NAS: up immediately from the water; and behold,
KJV: straightway out of the water: and, lo,
INT: from the water and behold

Matthew 8:32 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς ὕδασιν
NAS: and perished in the waters.
KJV: perished in the waters.
INT: in the waters

Matthew 14:28 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ὕδατα
NAS: me to come to You on the water.
KJV: thee on the water.
INT: upon the waters

Matthew 14:29 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν
NAS: and walked on the water and came
KJV: he walked on the water, to go to
INT: upon the water moreover to go

Matthew 17:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὕδωρ
NAS: and often into the water.
KJV: oft into the water.
INT: into the water

Matthew 27:24 N-ANS
GRK: γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς
NAS: he took water and washed
KJV: he took water, and washed
INT: is arising having taken water he washed [his]

Matthew 27:49 N-NNS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ αἷμα
INT: and flowed water and blood]]

Mark 1:8 N-DNS
GRK: ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι αὐτὸς δὲ
NAS: I baptized you with water; but He will baptize
KJV: you with water: but he
INT: baptized you [with] water he moreover

Mark 1:10 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους
NAS: coming up out of the water, He saw
KJV: out of the water, he saw
INT: from the water he saw tearing open

Mark 9:22 N-ANP
GRK: καὶ εἰς ὕδατα ἵνα ἀπολέσῃ
NAS: into the fire and into the water to destroy
KJV: and into the waters, to destroy
INT: and into waters that it might destroy

Mark 9:41 N-GNS
GRK: ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι
NAS: you a cup of water to drink
KJV: you a cup of water to drink in
INT: you a cup of water in name

Mark 14:13 N-GNS
GRK: ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε
NAS: a pitcher of water; follow
KJV: a pitcher of water: follow
INT: a man a pitcher of water carrying follow

Luke 3:16 N-DNS
GRK: Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς
NAS: As for me, I baptize you with water; but One is coming
KJV: you with water; but
INT: I indeed with water baptize you

Luke 7:44 N-ANS
GRK: τὴν οἰκίαν ὕδωρ μοι ἐπὶ
NAS: Me no water for My feet,
KJV: thou gavest me no water for my
INT: the house water of me for

Luke 8:24 N-GNS
GRK: κλύδωνι τοῦ ὕδατος καὶ ἐπαύσαντο
KJV: the raging of the water: and
INT: raging of the water and they ceased

Luke 8:25 N-DNS
GRK: καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν
NAS: the winds and the water, and they obey
KJV: the winds and water, and they obey
INT: and the water and they obey

Luke 16:24 N-GNS
GRK: δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ
NAS: of his finger in water and cool
KJV: of his finger in water, and cool
INT: finger of him in water and cool

Luke 22:10 N-GNS
GRK: ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε
NAS: a pitcher of water; follow
KJV: bearing a pitcher of water; follow him
INT: a man a pitcher of water carrying follow

John 1:26 N-DNS
GRK: βαπτίζω ἐν ὕδατι μέσος ὑμῶν
NAS: I baptize in water, [but] among
KJV: with water: but
INT: baptize with water but in [the] midst of you

John 1:31 N-DNS
GRK: ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων
NAS: I came baptizing in water.
KJV: baptizing with water.
INT: I with water baptizing

John 1:33 N-DNS
GRK: βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι
NAS: me to baptize in water said
KJV: to baptize with water, the same said
INT: to baptize with water he to me

John 2:7 N-GNS
GRK: τὰς ὑδρίας ὕδατος καὶ ἐγέμισαν
NAS: the waterpots with water. So
KJV: the waterpots with water. And
INT: the water vessels with water And they filled

John 2:9 N-ANS
GRK: ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον
NAS: tasted the water which had become
KJV: had tasted the water that was made
INT: master of the feast the water wine that had become

John 2:9 N-ANS
GRK: ἠντληκότες τὸ ὕδωρ φωνεῖ τὸν
NAS: who had drawn the water knew),
KJV: drew the water knew;)
INT: had drawn the water calls the

John 3:5 N-GNS
GRK: γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος
NAS: is born of water and the Spirit
KJV: be born of water and [of] the Spirit,
INT: be born of water and of Spirit

John 3:23 N-NNP
GRK: Σαλείμ ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν
NAS: there was much water there;
KJV: there was much water there: and
INT: Salim because waters many were

John 4:7 N-ANS
GRK: Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ λέγει αὐτῇ
NAS: of Samaria to draw water. Jesus said
KJV: Samaria to draw water: Jesus saith
INT: Samaria to draw water Says to her

John 4:10 N-ANS
GRK: ἄν σοι ὕδωρ ζῶν
NAS: you living water.
KJV: thee living water.
INT: anyhow to you water living

John 4:11 N-ANS
GRK: ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν
KJV: hast thou that living water?
INT: have you the water living

John 4:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει
NAS: of this water will thirst
KJV: of this water shall thirst again:
INT: of the water this will thirst

John 4:14 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ
NAS: drinks of the water that I will give
KJV: drinketh of the water that I
INT: of the water which I

John 4:14 N-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω
NAS: thirst; but the water that I will give
KJV: but the water that
INT: but the water which I will give

John 4:14 N-GNS
GRK: αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς
NAS: in him a well of water springing
KJV: him a well of water springing up into
INT: him a spring of water springing up into

John 4:15 N-ANS
GRK: τοῦτο τὸ ὕδωρ ἵνα μὴ
NAS: me this water, so
KJV: me this water, that I thirst
INT: this water that not

John 4:46 N-ANS
GRK: ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον Καὶ
NAS: He had made the water wine.
KJV: where he made the water wine. And
INT: he made the water wine And

John 5:3 Noun-GNS
GRK: τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν
KJV: waiting for the moving of the water.
INT: the of the water moving

John 5:4 Noun-ANS
GRK: ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ ὁ οὖν
KJV: troubled the water: whosoever then
INT: stirred the water He who therefore

John 5:4 Noun-GNS
GRK: ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο
KJV: the troubling of the water stepped in
INT: stirring of the water well became

John 5:7 N-NNS
GRK: ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με
NAS: when the water is stirred
KJV: man, when the water is troubled, to
INT: has been stirred the water he might put me

John 7:38 N-GNS
GRK: αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος
NAS: rivers of living water.'
KJV: rivers of living water.
INT: of him will flow of water living

John 13:5 N-ANS
GRK: εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν
NAS: He poured water into the basin,
KJV: he poureth water into
INT: afterward he pours water into the

John 19:34 N-NNS
GRK: αἷμα καὶ ὕδωρ
NAS: blood and water came
KJV: blood and water.
INT: blood and water

Acts 1:5 N-DNS
GRK: μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ
NAS: baptized with water, but you will be baptized
KJV: truly baptized with water; but ye
INT: indeed baptized with water you however

Acts 8:36 N-ANS
GRK: ἐπί τι ὕδωρ καί φησιν
NAS: to some water; and the eunuch
KJV: unto a certain water: and the eunuch
INT: upon some water and says

Acts 8:36 N-NNS
GRK: εὐνοῦχος Ἰδοὺ ὕδωρ τί κωλύει
NAS: said, Look! Water! What prevents
KJV: See, [here is] water; what
INT: eunuch Behold water what prevents

Acts 8:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὕδωρ ὅ τε
NAS: went down into the water, Philip
KJV: both into the water, both Philip
INT: to the water both

Acts 8:39 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὕδατος πνεῦμα Κυρίου
NAS: they came up out of the water, the Spirit
KJV: out of the water, the Spirit
INT: out of the water [the] Spirit of [the] Lord

Acts 10:47 N-ANS
GRK: Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί
NAS: refuse the water for these
KJV: forbid water, that these
INT: if not The water can forbid

Acts 11:16 N-DNS
GRK: μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ
NAS: baptized with water, but you will be baptized
KJV: indeed baptized with water; but ye
INT: indeed baptized with water you however

Ephesians 5:26 N-GNS
GRK: λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι
NAS: her by the washing of water with the word,
KJV: with the washing of water by
INT: washing of water by [the] word

Hebrews 9:19 N-GNS
GRK: τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου
NAS: and the goats, with water and scarlet
KJV: of goats, with water, and scarlet
INT: of goats with water and wool

Hebrews 10:22 N-DNS
GRK: τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ
NAS: washed with pure water.
KJV: washed with pure water.
INT: [as to] the body with water pure

James 3:12 N-ANS
GRK: γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ
NAS: Nor [can] salt water produce fresh.
KJV: both yield salt water and fresh.
INT: fresh to produce water

1 Peter 3:20 N-GNS
GRK: διεσώθησαν δι' ὕδατος
NAS: through [the] water.
KJV: were saved by water.
INT: were saved through water

2 Peter 3:5 N-GNS
GRK: γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι'
NAS: was formed out of water and by water,
KJV: standing out of the water and in
INT: [the] earth out of water and in

2 Peter 3:5 N-GNS
GRK: καὶ δι' ὕδατος συνεστῶσα τῷ
NAS: was formed out of water and by water,
KJV: and in the water:
INT: and in water subsisting by the

2 Peter 3:6 N-DNS
GRK: τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο
NAS: being flooded with water.
KJV: being overflowed with water, perished:
INT: then world with water having been deluged perished

1 John 5:6 N-GNS
GRK: ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος
NAS: is the One who came by water and blood,
KJV: he that came by water and blood,
INT: having come by water and blood

1 John 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ'
NAS: Christ; not with the water only,
KJV: not by water only, but
INT: by water only but

1 John 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν
NAS: only, but with the water and with the blood.
KJV: but by water and blood.
INT: by water and by

1 John 5:8 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ
NAS: the Spirit and the water and the blood;
KJV: and the water, and
INT: and the water and the

Revelation 1:15 N-GNP
GRK: ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
NAS: the sound of many waters.
KJV: the sound of many waters.
INT: as [the] voice of waters many

Revelation 7:17 N-GNP
GRK: ζωῆς πηγὰς ὑδάτων καὶ ἐξαλείψει
NAS: them to springs of the water of life;
KJV: living fountains of waters: and God
INT: living fountains of waters and will wipe away

Revelation 8:10 N-GNP
GRK: πηγὰς τῶν ὑδάτων
NAS: and on the springs of waters.
KJV: upon the fountains of waters;
INT: fountains of waters

Revelation 8:11 N-GNP
GRK: τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον
NAS: and a third of the waters became
KJV: the third part of the waters became
INT: third into waters to wormwood

Revelation 8:11 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν
NAS: died from the waters, because
KJV: of the waters, because
INT: of the waters because they were made bitter

Revelation 11:6 N-GNP
GRK: ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ
NAS: over the waters to turn
KJV: power over waters to turn them
INT: over the waters to turn them

Revelation 12:15 N-ANS
GRK: τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν
NAS: poured water like
KJV: his mouth water as a flood
INT: the woman water as a river

Revelation 14:2 N-GNP
GRK: ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ
NAS: of many waters and like
KJV: the voice of many waters, and as
INT: as a voice of waters many and

Revelation 14:7 N-GNP
GRK: καὶ πηγὰς ὑδάτων
KJV: and the fountains of waters.
INT: and fountains of waters

Revelation 16:4 N-GNP
GRK: πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο
NAS: and the springs of waters; and they became
KJV: fountains of waters; and
INT: fountains of the of waters and they became

Revelation 16:5 N-GNP
GRK: ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος Δίκαιος
NAS: the angel of the waters saying,
KJV: the angel of the waters say,
INT: angel of the waters saying Righteous

Revelation 16:12 N-NNS
GRK: ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα
NAS: the Euphrates; and its water was dried
KJV: and the water thereof
INT: was dried up the water of it that

Revelation 17:1 N-GNP
GRK: καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν
NAS: who sits on many waters,
KJV: upon many waters:
INT: sits upon waters many

Revelation 17:15 N-NNP
GRK: μοι Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες
NAS: And he said to me, The waters which
KJV: unto me, The waters which
INT: to me The waters which you saw

Revelation 19:6 N-GNP
GRK: ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ
NAS: of many waters and like
KJV: the voice of many waters, and as
INT: as a voice of waters many and

Revelation 21:6 N-GNS
GRK: πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς
NAS: from the spring of the water of life
KJV: the fountain of the water of life
INT: spring of the water of life

Revelation 22:1 N-GNS
GRK: μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν
NAS: me a river of the water of life,
KJV: a pure river of water of life, clear
INT: me a river of water of life clear

Revelation 22:17 N-ANS
GRK: θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν
NAS: take the water of life
KJV: let him take the water of life
INT: wills let him take water of life freely

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page