5221. ὑπαντάω (hupantaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5221. ὑπαντάω (hupantaó) — 10 Occurrences

Matthew 8:28 V-AIA-3P
GRK: τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο
NAS: men who were demon-possessed met Him as they were coming
KJV: of the Gergesenes, there met him
INT: of the Gadarenes met him two

Matthew 28:9 V-AIA-3S
GRK: ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων
NAS: Jesus met them and greeted
INT: behold Jesus met them saying

Mark 5:2 V-AIA-3S
GRK: πλοίου εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ
NAS: with an unclean spirit met Him,
INT: boat immediately met him out of

Luke 8:27 V-AIA-3S
GRK: τὴν γῆν ὑπήντησεν ἀνήρ τις
NAS: the land, He was met by a man
KJV: to land, there met him out of
INT: the land met [him] a man certain

Luke 14:31 V-ANA
GRK: δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ
NAS: thousand [men] to encounter the one coming
INT: ten thousand to meet the [one] with

John 4:51 V-AIA-3P
GRK: δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες
NAS: [his] slaves met him, saying
INT: servants of him met him saying

John 11:20 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ Μαριὰμ
NAS: was coming, went to meet Him, but Mary
KJV: was coming, went and met him:
INT: Jesus is coming met him Mary

John 11:30 V-AIA-3S
GRK: τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ
NAS: where Martha met Him.
KJV: where Martha met him.
INT: place where met him

John 12:18 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ
NAS: the people went and met Him, because
KJV: the people also met him, for that
INT: this also met him the

Acts 16:16 V-ANA
GRK: πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν ἥτις
NAS: of divination met us, who
INT: a spirit of Python met us who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page