5368. φιλέω (phileó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5368. φιλέω (phileó) — 25 Occurrences

Matthew 6:5 V-PIA-3P
GRK: ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς
NAS: the hypocrites; for they love to stand
KJV: [are]: for they love to pray
INT: hyprocrites for they love in the

Matthew 10:37 V-PPA-NMS
GRK: φιλῶν πατέρα ἢ
NAS: He who loves father or
KJV: He that loveth father or
INT: He that loves father or

Matthew 10:37 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ
NAS: Me is not worthy of Me; and he who loves son
KJV: of me: and he that loveth son or
INT: and he that loves son or

Matthew 23:6 V-PIA-3P
GRK: φιλοῦσιν δὲ τὴν
NAS: They love the place of honor
KJV: And love the uppermost rooms at
INT: they love moreover the

Matthew 26:48 V-ASA-1S
GRK: Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν
NAS: Whomever I kiss, He is the one; seize
KJV: Whomsoever I shall kiss, that same
INT: whomever anyhow I shall kiss he it is

Mark 14:44 V-ASA-1S
GRK: Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν
NAS: Whomever I kiss, He is the one; seize
KJV: Whomsoever I shall kiss, that same
INT: whomever anyhow I shall kiss he is

Luke 20:46 V-PPA-GMP
GRK: στολαῖς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν
NAS: in long robes, and love respectful greetings
KJV: long robes, and love greetings in
INT: long robes and love greetings in

Luke 22:47 V-ANA
GRK: τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν
NAS: Jesus to kiss Him.
KJV: drew near unto Jesus to kiss him.
INT: to Jesus to kiss him

John 5:20 V-PIA-3S
GRK: γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν
NAS: For the Father loves the Son,
KJV: For the Father loveth the Son, and
INT: indeed [the] Father loves the Son

John 11:3 V-PIA-2S
GRK: ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ
NAS: behold, he whom You love is sick.
KJV: behold, he whom thou lovest is sick.
INT: Behold he whom you love is sick

John 11:36 V-IIA-3S
GRK: Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν
NAS: See how He loved him!
KJV: Behold how he loved him!
INT: Behold how he loved him

John 12:25 V-PPA-NMS
GRK: φιλῶν τὴν ψυχὴν
NAS: He who loves his life loses
KJV: He that loveth his life
INT: He that loves the life

John 15:19 V-IIA-3S
GRK: τὸ ἴδιον ἐφίλει ὅτι δὲ
NAS: the world would love its own;
KJV: the world would love his own: but
INT: the own loved because moreover

John 16:27 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς ὅτι
NAS: Himself loves you, because
KJV: the Father himself loveth you, because
INT: the Father loves you because

John 16:27 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε
NAS: you, because you have loved Me and have believed
KJV: because ye have loved me, and
INT: you me have loved and have believed

John 20:2 V-IIA-3S
GRK: μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus loved, and said
KJV: whom Jesus loved, and saith
INT: disciple whom loved Jesus

John 21:15 V-PIA-1S
GRK: οἶδας ὅτι φιλῶ σε λέγει
NAS: You know that I love You. He said
KJV: knowest that I love thee. He saith
INT: know that I have affection for you He says

John 21:16 V-PIA-1S
GRK: οἶδας ὅτι φιλῶ σε λέγει
NAS: You know that I love You. He said
KJV: knowest that I love thee. He saith
INT: know that I have affection for you He says

John 21:17 V-PIA-2S
GRK: Σίμων Ἰωάννου φιλεῖς με ἐλυπήθη
NAS: [son] of John, do you love Me? Peter
KJV: [son] of Jonas, lovest thou me?
INT: Simon [son] of Jonah have you affection for me Was grieved

John 21:17 V-PIA-2S
GRK: τὸ τρίτον Φιλεῖς με καὶ
NAS: to him the third time, Do you love Me? And he said
KJV: the third time, Lovest thou me?
INT: the third time have you affection for me and

John 21:17 V-PIA-1S
GRK: γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε λέγει
NAS: You know that I love You. Jesus
KJV: knowest that I love thee. Jesus
INT: know that I have affection for you Says

1 Corinthians 16:22 V-PIA-3S
GRK: τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον
NAS: anyone does not love the Lord,
KJV: If any man love not the Lord
INT: anyone not love the Lord

Titus 3:15 V-PPA-AMP
GRK: Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν
NAS: those who love us in [the] faith.
KJV: thee. Greet them that love us in
INT: greet those who love us in

Revelation 3:19 V-PSA-1S
GRK: ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ
NAS: Those whom I love, I reprove
KJV: As many as I love, I rebuke
INT: as many as if I love I rebuke and

Revelation 22:15 V-PPA-NMS
GRK: καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν
NAS: and everyone who loves and practices
KJV: and whosoever loveth and maketh
INT: and everyone who loves and practices

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page