75. ἀγωνίζομαι (agónizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 75. ἀγωνίζομαι (agónizomai) — 8 Occurrences

Luke 13:24 V-PMM/P-2P
GRK: Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ
NAS: Strive to enter through
KJV: Strive to enter in at
INT: Strive to enter in through

John 18:36 V-IIM/P-3P
GRK: οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν ἵνα
NAS: then My servants would be fighting so
KJV: my servants fight, that I should
INT: my would fight anyhow that

1 Corinthians 9:25 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται
NAS: Everyone who competes in the games exercises self-control
KJV: every man that striveth for the mastery is temperate
INT: moreover that strives in all things controls himself

Colossians 1:29 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν
NAS: I labor, striving according
KJV: also labour, striving according to his
INT: also I toil striving according to the

Colossians 4:12 V-PPM/P-NMS
GRK: Ἰησοῦ πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: always laboring earnestly for you in his prayers,
KJV: always labouring fervently for
INT: Jesus always striving for you

1 Timothy 4:10 V-PIM/P-1P
GRK: κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα ὅτι ἠλπίκαμεν
NAS: we labor and strive, because
INT: we toil and strive because we have hope

1 Timothy 6:12 V-PMM/P-2S
GRK: ἀγωνίζου τὸν καλὸν
NAS: Fight the good fight
KJV: Fight the good fight
INT: Fight the good

2 Timothy 4:7 V-RIM/P-1S
GRK: καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι τὸν δρόμον
NAS: I have fought the good fight,
KJV: I have fought a good fight,
INT: good fight I have fought the course

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page