ἀδελφὰς
Englishman's Concordance
ἀδελφὰς (adelphas) — 5 Occurrences

Matthew 19:29 N-AFP
GRK: ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα
NAS: brothers or sisters or father
KJV: brethren, or sisters, or father,
INT: brothers or sisters or father

Mark 10:29 N-AFP
GRK: ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα
NAS: brothers or sisters or mother
KJV: brethren, or sisters, or father,
INT: brothers or sisters or mother

Mark 10:30 N-AFP
GRK: ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας
NAS: and brothers and sisters and mothers
KJV: brethren, and sisters, and mothers,
INT: brothers and sisters and mothers

Luke 14:26 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἀδελφάς ἔτι τε
NAS: and brothers and sisters, yes,
KJV: brethren, and sisters, yea, and
INT: and the sisters yes and

1 Timothy 5:2 N-AFP
GRK: νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ
NAS: women as sisters, in all
KJV: the younger as sisters, with all
INT: younger as sisters with all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page