Ἀδάμ
Englishman's Concordance
Ἀδάμ (Adam) — 9 Occurrences

Luke 3:38 N
GRK: Σήθ τοῦ Ἀδάμ τοῦ θεοῦ
NAS: the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
KJV: which was [the son] of Seth, which was [the son] of Adam, which was [the son] of God.
INT: of Seth of Adam of God

Romans 5:14 N
GRK: θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωυσέως
NAS: death reigned from Adam until Moses,
KJV: reigned from Adam to Moses,
INT: death from Adam until Moses

Romans 5:14 N
GRK: τῆς παραβάσεως Ἀδάμ ὅς ἐστιν
NAS: of the offense of Adam, who
KJV: the similitude of Adam's transgression,
INT: of the transgression of Adam who is

1 Corinthians 15:22 N
GRK: ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν
NAS: For as in Adam all die,
KJV: as in Adam all die,
INT: in Adam all die

1 Corinthians 15:45 N
GRK: πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν
NAS: The first MAN, Adam, BECAME A LIVING
KJV: The first man Adam was made a living
INT: first man Adam into a soul

1 Corinthians 15:45 N
GRK: ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα
NAS: The last Adam [became] a life-giving
KJV: the last Adam [was made]
INT: the last Adam into a spirit

1 Timothy 2:13 N
GRK: Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος
NAS: For it was Adam who was first created,
KJV: For Adam was first
INT: for Adam indeed first

1 Timothy 2:14 N
GRK: καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη
NAS: And [it was] not Adam [who] was deceived,
KJV: And Adam was not
INT: and Adam not was deceived

Jude 1:14 N
GRK: ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων
NAS: [in] the seventh [generation] from Adam, prophesied,
KJV: from Adam, prophesied
INT: [the] seventh from Adam Enoch saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page