John 18:36
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς·
Iēsous
Jesus,N-NMS
3588 [e]
TheArt-NFS
932 [e]βασιλεία
basileia
kingdomN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
1699 [e]ἐμὴ
emē
MyPPro-NF1S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2889 [e]κόσμου
kosmou
worldN-GMS
3778 [e]τούτου·
toutou
this;DPro-GMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2889 [e]κόσμου
kosmou
worldN-GMS
3778 [e]τούτου
toutou
thisDPro-GMS
1510 [e]ἦν
ēn
wereV-IIA-3S
3588 [e]
- Art-NFS
932 [e]βασιλεία
basileia
kingdomN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
1699 [e]ἐμή,
emē
My,PPro-NF1S
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
5257 [e]ὑπηρέται
hypēretai
attendantsN-NMP
302 [e]ἄν ⇔
an
- Art-NMP
3588 [e]««οἱ
hoi
- Art-NMP
1699 [e]ἐμοὶ
emoi
MyPPro-D1S
75 [e]ἠγωνίζοντο»,
ēgōnizonto
would fightV-IIM/P-3P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3860 [e]παραδοθῶ
paradothō
I might be betrayedV-ASP-1S
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
2453 [e]Ἰουδαίοις·
Ioudaiois
Jews.Adj-DMP
3568 [e]νῦν
nyn
NowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3588 [e]
- Art-NFS
932 [e]βασιλεία
basileia
kingdomN-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
1699 [e]ἐμὴ
emē
MyPPro-NF1S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
1782 [e]ἐντεῦθεν.
enteuthen
from here.Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἄν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἄν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:36 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οἱ ὑπηρέται ἄν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν

John 18:36 Hebrew Bible
ויען ישוע מלכותי איננה מן העולם הזה אם היתה מלכותי מן העולם הזה כי אז נלחמו לי משרתי לבלתי המסר ביד היהודים ועתה מלכותי איננה מפה׃

John 18:36 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܐܠܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܘܬ ܗܢܐ ܡܠܟܘܬܝ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܡܫܡܫܢܝ ܕܠܐ ܐܫܬܠܡ ܠܝܗܘܕܝܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܠܐ ܗܘܬ ܡܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If My kingdom were of this world, then My servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews; but as it is, My kingdom is not of this realm."

King James Bible
Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

Holman Christian Standard Bible
"My kingdom is not of this world," said Jesus. "If My kingdom were of this world, My servants would fight, so that I wouldn't be handed over to the Jews. As it is, My kingdom does not have its origin here." "
Treasury of Scripture Knowledge

Jesus.

1 Timothy 6:13 I give you charge in the sight of God, who vivifies all things, and …

My kingdom is.

John 6:15 When Jesus therefore perceived that they would come and take him …

John 8:15 You judge after the flesh; I judge no man.

Psalm 45:3-7 Gird your sword on your thigh, O most mighty, with your glory and …

Isaiah 9:6,7 For to us a child is born, to us a son is given: and the government …

Daniel 2:44 And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, …

Daniel 7:14 And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that …

Zechariah 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: …

Luke 12:14 And he said to him, Man, who made me a judge or a divider over you?

Luke 17:20,21 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God …

Romans 14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, …

Colossians 1:12-14 Giving thanks to the Father, which has made us meet to be partakers …

then.

John 18:11 Then said Jesus to Peter, Put up your sword into the sheath: the …

Links
John 18:36John 18:36 NIVJohn 18:36 NLTJohn 18:36 ESVJohn 18:36 NASBJohn 18:36 KJVJohn 18:36 Bible AppsJohn 18:36 Biblia ParalelaJohn 18:36 Chinese BibleJohn 18:36 French BibleJohn 18:36 German BibleBible Hub
John 18:35
Top of Page
Top of Page