ἀδελφαὶ
Englishman's Concordance
ἀδελφαὶ (adelphai) — 4 Occurrences

Matthew 13:56 N-NFP
GRK: καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ
NAS: And His sisters, are they not all
KJV: And his sisters, are they not
INT: and the sisters of him not

Mark 3:32 Noun-NFP
GRK: καὶ αἱ ἀδελφαί σου ἔξω
INT: and the sister of you outside

Mark 6:3 N-NFP
GRK: εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε
NAS: and Simon? Are not His sisters here
KJV: not his sisters here with
INT: are the sisters of him here

John 11:3 N-NFP
GRK: οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν
NAS: So the sisters sent
KJV: Therefore his sisters sent unto
INT: therefore the sisters to him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page