765. ἀσεβής (asebés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 765. ἀσεβής (asebés) — 9 Occurrences

Romans 4:5 Adj-AMS
GRK: δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ λογίζεται ἡ
NAS: in Him who justifies the ungodly, his faith
KJV: him that justifieth the ungodly, his
INT: justifies the ungodly is reckoned the

Romans 5:6 Adj-GMP
GRK: καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν
NAS: Christ died for the ungodly.
KJV: died for the ungodly.
INT: right time for [the] ungodly died

1 Timothy 1:9 Adj-DMP
GRK: καὶ ἀνυποτάκτοις ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς
NAS: and rebellious, for the ungodly and sinners,
KJV: disobedient, for the ungodly and
INT: and insubordinate [ones] for [the] ungodly and sinful

1 Peter 4:18 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς
NAS: WILL BECOME OF THE GODLESS MAN AND THE SINNER?
KJV: where shall the ungodly and the sinner
INT: the also ungodly and sinner

2 Peter 2:5 Adj-GMP
GRK: κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας
NAS: a flood upon the world of the ungodly;
KJV: upon the world of the ungodly;
INT: [the] flood upon [the] world of [the] ungodly having brought in

2 Peter 2:6 Adj-DMP
GRK: ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς
INT: an example [to those] being about to live ungodly having set

2 Peter 3:7 Adj-GMP
GRK: ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων
NAS: and destruction of ungodly men.
KJV: and perdition of ungodly men.
INT: destruction of ungodly men

Jude 1:4 Adj-NMP
GRK: τὸ κρίμα ἀσεβεῖς τὴν τοῦ
NAS: condemnation, ungodly persons who turn
KJV: condemnation, ungodly men, turning
INT: judgment ungodly [persons] the of the

Jude 1:15 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς
NAS: all the ungodly of all
KJV: all that are ungodly among them
INT: him sinners ungodly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page