θανάτῳ
Englishman's Concordance
θανάτῳ (thanatō) — 15 Occurrences

Matthew 15:4 N-DMS
GRK: ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: MOTHER IS TO BE PUT TO DEATH.'
KJV: mother, let him die the death.
INT: or mother in death must die

Matthew 20:18 N-DMS
GRK: κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ
NAS: and they will condemn Him to death,
KJV: they shall condemn him to death,
INT: they will condemn him to death

Mark 7:10 N-DMS
GRK: ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: MOTHER, IS TO BE PUT TO DEATH';
KJV: mother, let him die the death:
INT: or mother in death must die

Mark 10:33 N-DMS
GRK: κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν
NAS: and they will condemn Him to death and will hand
KJV: him to death, and
INT: they will condemn him to death and will betray

John 12:33 N-DMS
GRK: σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: the kind of death by which
KJV: signifying what death he should die.
INT: signifying by what [kind of] death he was about to die

John 18:32 N-DMS
GRK: σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν
NAS: by what kind of death He was about
KJV: signifying what death he should die.
INT: signifying by what death he was about to die

John 21:19 N-DMS
GRK: σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν
NAS: by what kind of death he would glorify
KJV: by what death he should glorify
INT: signifying by what death he should glorify

Romans 5:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θανάτῳ οὕτως καὶ
NAS: that, as sin reigned in death, even so
KJV: hath reigned unto death, even so
INT: in death so also

Romans 7:5 N-DMS
GRK: καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ
NAS: of our body to bear fruit for death.
KJV: to bring forth fruit unto death.
INT: bringing forth fruit death

Philippians 2:27 N-GMS
GRK: ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ ἀλλὰ ὁ
NAS: to the point of death, but God
KJV: he was sick nigh unto death: but God
INT: he was sick like to death but

Philippians 3:10 N-DMS
GRK: συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ
NAS: being conformed to His death;
KJV: being made conformable unto his death;
INT: being conformed to the death of him

Hebrews 7:23 N-DMS
GRK: διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν
NAS: they were prevented by death from continuing,
KJV: to continue by reason of death:
INT: on account of by death being hindered from continuing

1 John 3:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ θανάτῳ
NAS: He who does not love abides in death.
KJV: abideth in death.
INT: in death

Revelation 2:23 N-DMS
GRK: ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ καὶ γνώσονται
NAS: her children with pestilence, and all
KJV: children with death; and all
INT: I will kill with death and will know

Revelation 6:8 N-DMS
GRK: καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ
NAS: and with famine and with pestilence and by the wild beasts
KJV: and with death, and with
INT: and with death and by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page