θανάτου
Englishman's Concordance
θανάτου (thanatou) — 53 Occurrences

Matthew 4:16 N-GMS
GRK: καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν
NAS: AND SHADOW OF DEATH, UPON THEM A LIGHT
KJV: shadow of death light
INT: and shadow of death a light has dawned

Matthew 16:28 N-GMS
GRK: μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
NAS: will not taste death until
KJV: not taste of death, till they see
INT: not shall taste of death until anyhow

Matthew 26:38 N-GMS
GRK: μου ἕως θανάτου μείνατε ὧδε
NAS: to the point of death; remain
KJV: even unto death: tarry ye
INT: of me even to death remain here

Matthew 26:66 N-GMS
GRK: εἶπαν Ἔνοχος θανάτου ἐστίν
NAS: They answered, He deserves death!
KJV: He is guilty of death.
INT: they said Deserving of death he is

Mark 9:1 N-GMS
GRK: μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
NAS: will not taste death until
KJV: taste of death, till
INT: not shall taste of death until anyhow

Mark 14:34 N-GMS
GRK: μου ἕως θανάτου μείνατε ὧδε
NAS: to the point of death; remain
KJV: unto death: tarry ye
INT: of me even to death remain here

Mark 14:64 N-GMS
GRK: ἔνοχον εἶναι θανάτου
NAS: Him to be deserving of death.
KJV: to be guilty of death.
INT: deserving to be of death

Luke 1:79 N-GMS
GRK: καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις τοῦ
NAS: AND THE SHADOW OF DEATH, To guide
KJV: [in] the shadow of death, to guide
INT: and in [the] shadow of death sitting

Luke 9:27 N-GMS
GRK: μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν
NAS: will not taste death until
KJV: not taste of death, till they see
INT: not shall taste of death until anyhow

Luke 23:15 N-GMS
GRK: οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον
NAS: nothing deserving death has been done
KJV: nothing worthy of death is done
INT: nothing worthy of death is done

Luke 23:22 N-GMS
GRK: οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν
NAS: guilt [demanding] death; therefore
KJV: no cause of death in him:
INT: No cause of death found I in

Luke 24:20 N-GMS
GRK: εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν
NAS: Him to the sentence of death, and crucified
KJV: be condemned to death, and
INT: to judgment of death and crucified

John 5:24 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν
NAS: but has passed out of death into life.
KJV: is passed from death unto life.
INT: out of death into

John 8:52 N-GMS
GRK: μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν
NAS: he will never taste of death.'
KJV: never taste of death.
INT: not shall he taste of death to the

John 11:13 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι
NAS: had spoken of his death, but they thought
KJV: of his death: but they
INT: of the death of him they

Acts 2:24 N-GMS
GRK: ὠδῖνας τοῦ θανάτου καθότι οὐκ
NAS: to the agony of death, since
KJV: the pains of death: because
INT: agony of the of death inasmuch as not

Acts 13:28 N-GMS
GRK: μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο
KJV: cause of death [in him], yet desired they
INT: not cause of death having found they begged

Acts 22:4 N-GMS
GRK: ἐδίωξα ἄχρι θανάτου δεσμεύων καὶ
NAS: Way to the death, binding
KJV: way unto the death, binding and
INT: persecuted as far as death binding and

Acts 23:29 N-GMS
GRK: δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν
NAS: deserving death or
KJV: worthy of death or
INT: however worthy of death or of chains

Acts 25:11 N-GMS
GRK: καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά τι
NAS: worthy of death, I do not refuse
KJV: worthy of death, I refuse
INT: and worthy of death have done anything

Acts 25:25 N-GMS
GRK: ἄξιον αὐτὸν θανάτου πεπραχέναι αὐτοῦ
NAS: worthy of death; and since he himself
KJV: worthy of death, and
INT: worthy he of death had done himself

Acts 26:31 N-GMS
GRK: ὅτι Οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν
NAS: worthy of death or
KJV: nothing worthy of death or of bonds.
INT: Nothing of death or of chains

Acts 28:18 N-GMS
GRK: μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν
NAS: ground for putting me to death.
KJV: no cause of death in me.
INT: not one cause of death was there in

Romans 1:32 N-GMS
GRK: πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν οὐ
NAS: are worthy of death, they not only
KJV: are worthy of death, not only
INT: doing worthy of death are not

Romans 5:10 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ
NAS: through the death of His Son,
KJV: to God by the death of his Son,
INT: through the death of the Son

Romans 6:5 N-GMS
GRK: ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: with [Him] in the likeness of His death, certainly
KJV: of his death, we shall be
INT: likeness of the death of him but

Romans 7:24 N-GMS
GRK: σώματος τοῦ θανάτου τούτου
NAS: from the body of this death?
KJV: the body of this death?
INT: body of death this

Romans 8:2 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ θανάτου
NAS: from the law of sin and of death.
KJV: of sin and death.
INT: and of death

1 Corinthians 15:56 N-GMS
GRK: κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία
NAS: The sting of death is sin,
KJV: The sting of death [is] sin; and
INT: [the] sting of death [is] sin

2 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν ἵνα
NAS: the sentence of death within
KJV: the sentence of death in
INT: sentence of death we have had that

2 Corinthians 1:10 N-GMS
GRK: ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς
NAS: us from so great a [peril of] death, and will deliver
KJV: so great a death, and
INT: from so great a death delivered us

2 Corinthians 2:16 N-GMS
GRK: ὀσμὴ ἐκ θανάτου εἰς θάνατον
NAS: an aroma from death to death,
KJV: [we are] the savour of death unto
INT: an odor from death to death

2 Corinthians 3:7 N-GMS
GRK: διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν
NAS: the ministry of death, in letters
KJV: the ministration of death, written
INT: ministry of death in letters

Philippians 1:20 N-GMS
GRK: εἴτε διὰ θανάτου
NAS: by life or by death.
KJV: or by death.
INT: or by death

Philippians 2:8 N-GMS
GRK: ὑπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου δὲ
NAS: to the point of death, even
KJV: obedient unto death, even the death
INT: obedient unto death of death moreover

Philippians 2:8 N-GMS
GRK: μέχρι θανάτου θανάτου δὲ σταυροῦ
NAS: of death, even death on a cross.
KJV: death, even the death of the cross.
INT: unto death of death moreover of [the] cross

Philippians 2:30 N-GMS
GRK: Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν παραβολευσάμενος
NAS: he came close to death for the work
KJV: unto death, not regarding
INT: of Christ unto death he went near having disregarded

Colossians 1:22 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ θανάτου παραστῆσαι ὑμᾶς
NAS: through death, in order to present
KJV: flesh through death, to present you
INT: through the death to present you

Hebrews 2:9 N-GMS
GRK: πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ
NAS: of the suffering of death crowned
KJV: the suffering of death, crowned
INT: suffering of death with glory and

Hebrews 2:9 N-GMS
GRK: παντὸς γεύσηται θανάτου
NAS: He might taste death for everyone.
KJV: should taste death for
INT: every one he might taste death

Hebrews 2:14 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν
NAS: that through death He might render powerless
KJV: through death he might destroy
INT: through death he might annul him who

Hebrews 2:14 N-GMS
GRK: ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ' ἔστιν
NAS: the power of death, that is, the devil,
KJV: the power of death, that is,
INT: has of death that is

Hebrews 2:15 N-GMS
GRK: ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς
NAS: through fear of death were subject
KJV: through fear of death were all
INT: whoever by fear of death through all

Hebrews 5:7 N-GMS
GRK: αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς
NAS: to save Him from death, and He was heard
KJV: him from death, and was heard
INT: him from death with crying

Hebrews 9:15 N-GMS
GRK: ἐστίν ὅπως θανάτου γενομένου εἰς
NAS: so that, since a death has taken place
KJV: by means of death, for
INT: he is so that death having taken place for

James 5:20 N-GMS
GRK: αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει
NAS: his soul from death and will cover
KJV: a soul from death, and shall hide
INT: of him from death and will cover

1 John 3:14 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν
NAS: that we have passed out of death into life,
KJV: have passed from death unto life,
INT: from death to

Revelation 1:18 N-GMS
GRK: κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ
NAS: the keys of death and of Hades.
KJV: of hell and of death.
INT: keys of death and of

Revelation 2:10 N-GMS
GRK: πιστὸς ἄχρι θανάτου καὶ δώσω
NAS: until death, and I will give
KJV: faithful unto death, and I will give
INT: faithful unto death and I will give

Revelation 2:11 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου
NAS: will not be hurt by the second death.'
KJV: of the second death.
INT: by the death second

Revelation 12:11 N-GMS
GRK: αὐτῶν ἄχρι θανάτου
NAS: their life even when faced with death.
KJV: lives unto the death.
INT: of them unto death

Revelation 13:3 N-GMS
GRK: πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη
KJV: and his deadly wound was healed:
INT: wound the death of it was healed

Revelation 13:12 N-GMS
GRK: πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ
NAS: beast, whose fatal wound was healed.
KJV: beast, whose deadly wound was healed.
INT: wound fatal of it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page