θάνατος
Englishman's Concordance
θάνατος (thanatos) — 24 Occurrences

Romans 5:12 N-NMS
GRK: ἁμαρτίας ὁ θάνατος καὶ οὕτως
NAS: into the world, and death through
KJV: the world, and death by sin;
INT: sin death also thus

Romans 5:12 N-NMS
GRK: ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν ἐφ'
NAS: sin, and so death spread to all
KJV: and so death passed upon
INT: men death passed for

Romans 5:14 N-NMS
GRK: ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ
NAS: Nevertheless death reigned from Adam
KJV: Nevertheless death reigned from
INT: reigned death from Adam

Romans 5:17 N-NMS
GRK: παραπτώματι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ
NAS: of the one, death reigned
KJV: by one man's offence death reigned by
INT: trespass death reigned by

Romans 6:9 N-NMS
GRK: οὐκέτι ἀποθνήσκει θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι
NAS: again; death no longer
KJV: dieth no more; death hath no more
INT: no more dies death him no more

Romans 6:21 N-NMS
GRK: τέλος ἐκείνων θάνατος
NAS: of those things is death.
KJV: the end of those things [is] death.
INT: end of those things [is] death

Romans 6:23 N-NMS
GRK: τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ δὲ
NAS: of sin is death, but the free gift
KJV: of sin [is] death; but
INT: of sin [is] death but

Romans 7:13 N-NMS
GRK: ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος μὴ γένοιτο
NAS: become [a cause] [of] death for me? May it never
KJV: made death unto me?
INT: to me has it become death never may it be

Romans 8:6 N-NMS
GRK: τῆς σαρκὸς θάνατος τὸ δὲ
NAS: on the flesh is death, but the mind set
KJV: carnally minded [is] death; but to be
INT: of the flesh [is] death but

Romans 8:38 N-NMS
GRK: ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ
NAS: that neither death, nor
KJV: that neither death, nor life,
INT: that neither death nor life

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα
NAS: life or death or things present
KJV: life, or death, or things present,
INT: life or death or present things

1 Corinthians 15:21 N-NMS
GRK: δι' ἀνθρώπου θάνατος καὶ δι'
NAS: by a man [came] death, by a man
KJV: by man [came] death, by man
INT: by man [is] death also by

1 Corinthians 15:26 N-NMS
GRK: καταργεῖται ὁ θάνατος
NAS: enemy that will be abolished is death.
KJV: [that] shall be destroyed [is] death.
INT: annulled [is] death

1 Corinthians 15:54 N-NMS
GRK: Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος
NAS: that is written, DEATH IS SWALLOWED
KJV: that is written, Death is swallowed up
INT: was swallowed up death in victory

2 Corinthians 4:12 N-NMS
GRK: ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν
NAS: So death works in us, but life
KJV: So then death worketh in
INT: so that death in us

Revelation 6:8 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ Θάνατος καὶ ὁ
NAS: on it had the name Death; and Hades
KJV: on him was Death, and Hell
INT: his [was] Death and

Revelation 9:6 N-NMS
GRK: φεύγει ὁ θάνατος ἀπ' αὐτῶν
NAS: to die, and death flees
KJV: to die, and death shall flee from
INT: shall flee death from them

Revelation 18:8 N-NMS
GRK: πληγαὶ αὐτῆς θάνατος καὶ πένθος
NAS: will come, pestilence and mourning
KJV: one day, death, and mourning,
INT: plagues of her death and mourning

Revelation 20:6 N-NMS
GRK: ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει
NAS: these the second death has no
KJV: such the second death hath no
INT: the second death not has

Revelation 20:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ
NAS: up the dead which were in it, and death and Hades
KJV: it; and death and hell
INT: and death and

Revelation 20:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ
NAS: Then death and Hades were thrown
KJV: And death and hell
INT: and death and

Revelation 20:14 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός
NAS: is the second death, the lake
KJV: is the second death.
INT: This the death second

Revelation 21:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται
NAS: longer be [any] death; there will no
KJV: no more death, neither sorrow,
INT: and death not will be

Revelation 21:8 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος
NAS: which is the second death.
KJV: which is the second death.
INT: is the death second

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page