ζῶντος
Englishman's Concordance
ζῶντος (zōntos) — 14 Occurrences

Matthew 16:16 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ζῶντος
NAS: the Son of the living God.
KJV: the Christ, the Son of the living God.
INT: God the living

Matthew 26:63 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν
NAS: to Him, I adjure You by the living God,
KJV: thee by the living God, that
INT: God the living that us

John 7:38 V-PPA-GNS
GRK: ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος
NAS: will flow rivers of living water.'
KJV: shall flow rivers of living water.
INT: will flow of water living

Romans 7:3 V-PPA-GMS
GRK: ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς
NAS: while her husband is living she is joined
KJV: while [her] husband liveth, she be married
INT: then Therefore living the husband

Romans 9:26 V-PPA-GMS
GRK: υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
NAS: SONS OF THE LIVING GOD.
KJV: the children of the living God.
INT: sons of God [the] living

2 Corinthians 3:3 V-PPA-GMS
GRK: πνεύματι θεοῦ ζῶντος οὐκ ἐν
NAS: but with the Spirit of the living God,
KJV: with the Spirit of the living God;
INT: with [the] Spirit of God [the] living not on

2 Corinthians 6:16 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος καθὼς εἶπεν
NAS: For we are the temple of the living God;
KJV: are the temple of the living God; as
INT: of God are [the] living as said

1 Timothy 3:15 V-PPA-GMS
GRK: ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος στύλος καὶ
NAS: is the church of the living God,
KJV: the church of the living God,
INT: [the] church of God [the] living pillar and

Hebrews 3:12 V-PPA-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ ζῶντος
NAS: that falls away from the living God.
KJV: departing from the living God.
INT: from God [the] living

Hebrews 10:31 V-PPA-GMS
GRK: χεῖρας θεοῦ ζῶντος
NAS: into the hands of the living God.
KJV: into the hands of the living God.
INT: [the] hands of God [the] living

Hebrews 12:22 V-PPA-GMS
GRK: πόλει θεοῦ ζῶντος Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ
NAS: and to the city of the living God,
KJV: unto the city of the living God,
INT: [the] city of God [the] living Jerusalem heavenly

1 Peter 1:23 V-PPA-GMS
GRK: διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ
NAS: [that is], through the living and enduring
KJV: of God, which liveth and
INT: by [the] word living of God and

Revelation 7:2 V-PPA-GMS
GRK: σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος καὶ ἔκραξεν
NAS: the seal of the living God;
KJV: having the seal of the living God: and
INT: [the] seal of God [the] living and he cried

Revelation 15:7 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς
NAS: of God, who lives forever
KJV: of God, who liveth for ever
INT: of God who lives to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page