2198. ζάω (zaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2198. ζάω (zaó) — 141 Occurrences

Matthew 4:4 V-FIM-3S
GRK: ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
NAS: MAN SHALL NOT LIVE ON BREAD
KJV: shall not live by bread
INT: bread alone will live the man

Matthew 9:18 V-FIM-3S
GRK: αὐτήν καὶ ζήσεται
NAS: Your hand on her, and she will live.
KJV: her, and she shall live.
INT: her and she will live

Matthew 16:16 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ζῶντος
NAS: the Son of the living God.
KJV: the Christ, the Son of the living God.
INT: God the living

Matthew 22:32 V-PPA-GMP
GRK: νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
NAS: of the dead but of the living.
KJV: of the dead, but of the living.
INT: of [the] dead but of [the] living

Matthew 26:63 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν
NAS: to Him, I adjure You by the living God,
KJV: thee by the living God, that
INT: God the living that us

Matthew 27:63 V-PPA-NMS
GRK: εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς
NAS: that when He was still alive that deceiver
KJV: while he was yet alive, After
INT: said while living After three

Mark 5:23 V-ASA-3S
GRK: σωθῇ καὶ ζήσῃ
NAS: that she will get well and live.
KJV: she may be healed; and she shall live.
INT: she might be cured and she shall live

Mark 12:27 V-PPA-GMP
GRK: νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων πολὺ πλανᾶσθε
NAS: of the dead, but of the living; you are greatly
KJV: the God of the living: ye
INT: of [the] dead but of [the] living greatly you err

Mark 16:11 V-PIA-3S
GRK: ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη
NAS: When they heard that He was alive and had been seen
KJV: that he was alive, and
INT: having heard that he is alive and has been seen

Luke 2:36 V-APA-NFS
GRK: ἡμέραις πολλαῖς ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς
NAS: in years and had lived with [her] husband
KJV: age, and had lived with
INT: years great having lived with a husband

Luke 4:4 V-FIM-3S
GRK: ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος
NAS: MAN SHALL NOT LIVE ON BREAD
KJV: shall not live by bread
INT: bread alone will live the man

Luke 10:28 V-FIA-2S
GRK: ποίει καὶ ζήσῃ
NAS: DO THIS AND YOU WILL LIVE.
KJV: do, and thou shalt live.
INT: do and you will live

Luke 15:13 V-PPA-NMS
GRK: οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως
NAS: his estate with loose living.
KJV: substance with riotous living.
INT: estate of him living prodigally

Luke 15:32 V-AIA-3S
GRK: ἦν καὶ ἔζησεν καὶ ἀπολωλὼς
NAS: was dead and [has begun] to live, and [was] lost
INT: was and is alive again and was lost

Luke 20:38 V-PPA-GMP
GRK: νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων πάντες γὰρ
NAS: of the dead but of the living; for all
KJV: but of the living: for
INT: of [the] dead but of [the] living all indeed

Luke 20:38 V-PIA-3P
GRK: γὰρ αὐτῷ ζῶσιν
NAS: for all live to Him.
KJV: for all live unto him.
INT: indeed to him live

Luke 24:5 V-PPA-AMS
GRK: ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν
NAS: do you seek the living One among
KJV: Why seek ye the living among the dead?
INT: seek you the living among the

Luke 24:23 V-PNA
GRK: λέγουσιν αὐτὸν ζῇν
NAS: who said that He was alive.
KJV: said that he was alive.
INT: say he is living

John 4:10 V-PPA-ANS
GRK: σοι ὕδωρ ζῶν
NAS: Him, and He would have given you living water.
KJV: have given thee living water.
INT: to you water living

John 4:11 V-PPA-ANS
GRK: ὕδωρ τὸ ζῶν
NAS: then do You get that living water?
KJV: then hast thou that living water?
INT: water living

John 4:50 V-PIA-3S
GRK: υἱός σου ζῇ ἐπίστευσεν ὁ
NAS: your son lives. The man
KJV: thy son liveth. And the man
INT: son of you lives believed the

John 4:51 V-PIA-3S
GRK: παῖς αὐτοῦ ζῇ
NAS: him, saying that his son was living.
KJV: Thy son liveth.
INT: son of him lives

John 4:53 V-PIA-3S
GRK: υἱός σου ζῇ καὶ ἐπίστευσεν
NAS: to him, Your son lives; and he himself
KJV: Thy son liveth: and himself
INT: son of you lives And he believed

John 5:25 V-FIA-3P
GRK: οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν
NAS: and those who hear will live.
KJV: and they that hear shall live.
INT: those having heard will live

John 6:51 V-PPA-NMS
GRK: ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ
NAS: I am the living bread that came down
KJV: I am the living bread which
INT: bread living out of

John 6:51 V-FIA-3S
GRK: τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν
NAS: bread, he will live forever;
KJV: this bread, he shall live for ever:
INT: bread he will live to the

John 6:57 V-PPA-NMS
GRK: με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ
NAS: As the living Father sent
KJV: As the living Father hath sent
INT: me the living Father and I

John 6:57 V-PIA-1S
GRK: πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν
NAS: sent Me, and I live because
KJV: me, and I live by the Father:
INT: Father and I live because of the

John 6:57 V-FIA-3S
GRK: με κἀκεῖνος ζήσει δι' ἐμέ
NAS: Me, he also will live because
KJV: me, even he shall live by me.
INT: me he also will live because of me

John 6:58 V-FIA-3S
GRK: τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν
NAS: this bread will live forever.
KJV: of this bread shall live for ever.
INT: bread will live to the

John 7:38 V-PPA-GNS
GRK: ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος
NAS: will flow rivers of living water.'
KJV: shall flow rivers of living water.
INT: will flow of water living

John 11:25 V-FIM-3S
GRK: κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
NAS: he who believes in Me will live even if
KJV: he were dead, yet shall he live:
INT: even if he die he will live

John 11:26 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων
NAS: and everyone who lives and believes
KJV: And whosoever liveth and believeth
INT: everyone who lives and believes

John 14:19 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς
NAS: Me; because I live, you will live
KJV: because I live, ye shall live
INT: because I live also you

John 14:19 V-FIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ζήσετε
NAS: I live, you will live also.
KJV: live, ye shall live also.
INT: also you will live

Acts 1:3 V-PPA-AMS
GRK: παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ
NAS: Himself alive after
KJV: he shewed himself alive after his
INT: he presented himself living after

Acts 7:38 V-PPA-ANP
GRK: ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν
NAS: and he received living oracles
KJV: received the lively oracles
INT: received oracles living to give to us

Acts 9:41 V-PPA-AFS
GRK: παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν
NAS: and widows, he presented her alive.
KJV: presented her alive.
INT: he presented her living

Acts 10:42 V-PPA-GMP
GRK: θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν
NAS: as Judge of the living and the dead.
KJV: [to be] the Judge of quick and
INT: God judge of living and dead

Acts 14:15 V-PPA-AMS
GRK: ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν
NAS: vain things to a living God,
KJV: vanities unto the living God, which
INT: to God Living who made

Acts 17:28 V-PIA-1P
GRK: αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα
NAS: for in Him we live and move and exist,
KJV: in him we live, and move,
INT: him indeed we live and move

Acts 20:12 V-PPA-AMS
GRK: τὸν παῖδα ζῶντα καὶ παρεκλήθησαν
NAS: the boy alive, and were greatly
KJV: the young man alive, and
INT: the boy alive and were comforted

Acts 22:22 V-PNA
GRK: καθῆκεν αὐτὸν ζῇν
NAS: for he should not be allowed to live!
KJV: fit that he should live.
INT: it is fit he to live

Acts 25:19 V-PNA
GRK: ὁ Παῦλος ζῇν
NAS: Paul asserted to be alive.
KJV: Paul affirmed to be alive.
INT: Paul to be alive

Acts 25:24 V-PNA
GRK: δεῖν αὐτὸν ζῇν μηκέτι
NAS: that he ought not to live any longer.
KJV: that he ought not to live any longer.
INT: ought him to live no longer

Acts 26:5 V-AIA-1S
GRK: ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος
NAS: to testify, that I lived [as] a Pharisee
KJV: of our religion I lived a Pharisee.
INT: of us religion I lived a Pharisee

Acts 28:4 V-PNA
GRK: ἡ δίκη ζῇν οὐκ εἴασεν
NAS: justice has not allowed him to live.
KJV: suffereth not to live.
INT: Justice to live not permitted

Romans 1:17 V-FIM-3S
GRK: ἐκ πίστεως ζήσεται
NAS: BUT THE RIGHTEOUS [man] SHALL LIVE BY FAITH.
KJV: The just shall live by faith.
INT: by faith will live

Romans 6:2 V-FIA-1P
GRK: πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ
NAS: to sin still live in it?
KJV: to sin, live any longer
INT: how still will we live in it

Romans 6:10 V-PIA-3S
GRK: ὃ δὲ ζῇ ζῇ τῷ
NAS: once for all; but the life that He lives, He lives
KJV: in that he liveth, he liveth
INT: that moreover he lives he lives

Romans 6:10 V-PIA-3S
GRK: δὲ ζῇ ζῇ τῷ θεῷ
NAS: but the life that He lives, He lives to God.
KJV: in that he liveth, he liveth unto God.
INT: moreover he lives he lives God

Romans 6:11 V-PPA-AMP
GRK: τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ
NAS: to sin, but alive to God
KJV: unto sin, but alive unto God through
INT: to sin alive moreover

Romans 6:13 V-PPA-AMP
GRK: ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ
NAS: to God as those alive from the dead,
KJV: as those that are alive from
INT: from among [the] dead alive and the

Romans 7:1 V-PIA-3S
GRK: ὅσον χρόνον ζῇ
NAS: a person as long as he lives?
KJV: a man as long as he liveth?
INT: as long as time he may live

Romans 7:2 V-PPA-DMS
GRK: γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται
NAS: to her husband while he is living; but if
KJV: to [her] husband so long as he liveth; but
INT: woman to the living husband is bound

Romans 7:3 V-PPA-GMS
GRK: ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς
NAS: while her husband is living she is joined
KJV: while [her] husband liveth, she be married
INT: then Therefore living the husband

Romans 7:9 V-IIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου
NAS: I was once alive apart from the Law;
KJV: For I was alive without the law
INT: I moreover was alive apart from law

Romans 8:12 V-PNA
GRK: κατὰ σάρκα ζῇν
NAS: not to the flesh, to live according
KJV: to the flesh, to live after
INT: according to flesh to live

Romans 8:13 V-PIA-2P
GRK: κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνήσκειν
NAS: for if you are living according
KJV: For if ye live after the flesh,
INT: according to flesh you live you are about to die

Romans 8:13 V-FIM-2P
GRK: σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε
NAS: the deeds of the body, you will live.
KJV: the deeds of the body, ye shall live.
INT: body you put to death you will live

Romans 9:26 V-PPA-GMS
GRK: υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
NAS: SONS OF THE LIVING GOD.
KJV: the children of the living God.
INT: sons of God [the] living

Romans 10:5 V-FIM-3S
GRK: αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς
NAS: on law shall live by that righteousness.
KJV: those things shall live by
INT: that man will live by righteousness

Romans 12:1 V-PPA-AFS
GRK: ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ
NAS: your bodies a living and holy
KJV: your bodies a living sacrifice, holy,
INT: of you a sacrifice living holy

Romans 14:7 V-PIA-3S
GRK: ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς
NAS: For not one of us lives for himself,
KJV: none of us liveth to himself, and
INT: of us to himself lives and no one

Romans 14:8 V-PSA-1P
GRK: τε γὰρ ζῶμεν τῷ κυρίῳ
NAS: for if we live, we live for the Lord,
KJV: whether we live, we live
INT: both indeed we should live to the Lord

Romans 14:8 V-PIA-1P
GRK: τῷ κυρίῳ ζῶμεν ἐάν τε
NAS: we live, we live for the Lord,
KJV: we live, we live unto the Lord;
INT: to the Lord we should live if also

Romans 14:8 V-PSA-1P
GRK: τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε
NAS: therefore whether we live or die,
KJV: whether we live therefore,
INT: both then we should live if also

Romans 14:9 V-AIA-3S
GRK: ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ
NAS: died and lived again, that He might be Lord
KJV: of the dead and living.
INT: died and lived again that both [the]

Romans 14:9 V-PPA-GMP
GRK: νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ
NAS: both of the dead and of the living.
INT: dead and livng he might rule over

Romans 14:11 V-PIA-1S
GRK: γέγραπται γάρ Ζῶ ἐγώ λέγει
NAS: For it is written, AS I LIVE, SAYS
KJV: [As] I live, saith
INT: It has been written indeed Live I says

1 Corinthians 7:39 V-PIA-3S
GRK: ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ
NAS: as her husband lives; but if
KJV: her husband liveth; but if
INT: as long as time may live the husband

1 Corinthians 9:14 V-PNA
GRK: τοῦ εὐαγγελίου ζῇν
NAS: the gospel to get their living from the gospel.
KJV: the gospel should live of
INT: the gospel to live

1 Corinthians 15:45 V-PPA-AFS
GRK: εἰς ψυχὴν ζῶσαν ὁ ἔσχατος
NAS: Adam, BECAME A LIVING SOUL. The last
KJV: Adam was made a living soul; the last
INT: into a soul living the last

2 Corinthians 1:8 V-PNA
GRK: καὶ τοῦ ζῇν
NAS: that we despaired even of life;
KJV: despaired even of life:
INT: even of the [desire] to live

2 Corinthians 3:3 V-PPA-GMS
GRK: πνεύματι θεοῦ ζῶντος οὐκ ἐν
NAS: but with the Spirit of the living God,
KJV: with the Spirit of the living God;
INT: with [the] Spirit of God [the] living not on

2 Corinthians 4:11 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον
NAS: For we who live are constantly
KJV: For we which live are alway
INT: we who live to death

2 Corinthians 5:15 V-PPA-NMP
GRK: ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς
NAS: so that they who live might no longer
KJV: that they which live should
INT: that they who live no longer to themselves

2 Corinthians 5:15 V-PSA-3P
GRK: μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ
NAS: might no longer live for themselves,
KJV: not henceforth live unto themselves,
INT: no longer to themselves should live but to the [one]

2 Corinthians 6:9 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἰδοὺ ζῶμεν ὡς παιδευόμενοι
NAS: yet behold, we live; as punished yet
KJV: and, behold, we live; as chastened,
INT: and Behold we live as punished

2 Corinthians 6:16 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος καθὼς εἶπεν
NAS: For we are the temple of the living God;
KJV: are the temple of the living God; as
INT: of God are [the] living as said

2 Corinthians 13:4 V-PIA-3S
GRK: ἀσθενείας ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάμεως
NAS: yet He lives because
KJV: weakness, yet he liveth by the power
INT: weakness yet he lives by power

2 Corinthians 13:4 V-FIA-1P
GRK: αὐτῷ ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ
NAS: in Him, yet we will live with Him because
KJV: him, but we shall live with him
INT: him but we will live with him

Galatians 2:14 V-PIA-2S
GRK: οὐχὶ Ἰουδαϊκῶς ζῇς πῶς τὰ
NAS: a Jew, live like the Gentiles
KJV: a Jew, livest after the manner of Gentiles,
INT: not like a Jew live why the

Galatians 2:19 V-ASA-1S
GRK: ἵνα θεῷ ζήσω
NAS: so that I might live to God.
KJV: that I might live unto God.
INT: that to God I might live

Galatians 2:20 V-PIA-1S
GRK: Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ δὲ οὐκέτι
NAS: and it is no longer I who live, but Christ
KJV: nevertheless I live; yet not
INT: Christ I have been crucified with I live moreover no longer

Galatians 2:20 V-PIA-3S
GRK: οὐκέτι ἐγώ ζῇ δὲ ἐν
NAS: but Christ lives in me; and the [life] which
KJV: but Christ liveth in me:
INT: no longer I lives however in

Galatians 2:20 V-PIA-1S
GRK: δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί
NAS: I now live in the flesh
KJV: I now live in the flesh
INT: moreover now I live in flesh

Galatians 2:20 V-PIA-1S
GRK: ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ
NAS: in the flesh I live by faith
KJV: in the flesh I live by the faith
INT: in faith I live that of the

Galatians 3:11 V-FIM-3S
GRK: ἐκ πίστεως ζήσεται
NAS: for, THE RIGHTEOUS MAN SHALL LIVE BY FAITH.
KJV: for, The just shall live by faith.
INT: by faith will live

Galatians 3:12 V-FIM-3S
GRK: ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς
NAS: HE WHO PRACTICES THEM SHALL LIVE BY THEM.
KJV: that doeth them shall live in them.
INT: having done these things will live by them

Galatians 5:25 V-PIA-1P
GRK: Εἰ ζῶμεν πνεύματι πνεύματι
NAS: If we live by the Spirit, let us also
KJV: If we live in the Spirit, let us
INT: If we live by [the] Spirit by [the] Spirit

Philippians 1:21 V-PNA
GRK: γὰρ τὸ ζῇν Χριστὸς καὶ
NAS: For to me, to live is Christ
KJV: For to me to live [is] Christ, and
INT: indeed to live [is] Christ and

Philippians 1:22 V-PNA
GRK: δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί
NAS: But if [I am] to live [on] in the flesh,
KJV: But if I live in the flesh,
INT: however to live in flesh

Colossians 2:20 V-PPA-NMP
GRK: τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ
NAS: as if you were living in the world,
KJV: why, as though living in the world,
INT: why as if alive in [the] world

Colossians 3:7 V-IIA-2P
GRK: ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις
NAS: walked, when you were living in them.
KJV: some time, when ye lived in them.
INT: once when you were living in these things

1 Thessalonians 1:9 V-PPA-DMS
GRK: δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ
NAS: to serve a living and TRUE
KJV: idols to serve the living and true
INT: to serve [the] God living and true

1 Thessalonians 3:8 V-PIA-1P
GRK: ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς
NAS: for now we [really] live, if
KJV: For now we live, if ye
INT: because now we live if you

1 Thessalonians 4:15 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι
NAS: of the Lord, that we who are alive and remain
KJV: we which are alive [and] remain unto
INT: we the living who remain

1 Thessalonians 4:17 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι
NAS: Then we who are alive and remain
KJV: which are alive [and] remain
INT: we the living who remain

1 Thessalonians 5:10 V-ASA-1P
GRK: σὺν αὐτῷ ζήσωμεν
NAS: asleep, we will live together
KJV: or sleep, we should live together with
INT: with him we might live

1 Timothy 3:15 V-PPA-GMS
GRK: ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος στύλος καὶ
NAS: is the church of the living God,
KJV: the church of the living God,
INT: [the] church of God [the] living pillar and

1 Timothy 4:10 V-PPA-DMS
GRK: ἐπὶ θεῷ ζῶντι ὅς ἐστιν
NAS: we have fixed our hope on the living God,
KJV: we trust in the living God, who
INT: in a God living who is

1 Timothy 5:6 V-PPA-NFS
GRK: δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν
NAS: is dead even while she lives.
KJV: is dead while she liveth.
INT: however lives in self-indulgence living is dead

2 Timothy 3:12 V-PNA
GRK: οἱ θέλοντες ζῇν εὐσεβῶς ἐν
NAS: all who desire to live godly in Christ
KJV: all that will live godly in
INT: who wish to live godly in

2 Timothy 4:1 V-PPA-AMP
GRK: μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς
NAS: who is to judge the living and the dead,
KJV: shall judge the quick and the dead
INT: is about to judge living and dead

Titus 2:12 V-ASA-1P
GRK: καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ
NAS: desires and to live sensibly,
KJV: worldly lusts, we should live soberly,
INT: and godly we should live in the

Hebrews 2:15 V-PNA
GRK: παντὸς τοῦ ζῇν ἔνοχοι ἦσαν
NAS: to slavery all their lives.
KJV: all their lifetime subject
INT: all the their lifetime were subject were

Hebrews 3:12 V-PPA-GMS
GRK: ἀπὸ θεοῦ ζῶντος
NAS: that falls away from the living God.
KJV: departing from the living God.
INT: from God [the] living

Hebrews 4:12 V-PPA-NMS
GRK: Ζῶν γὰρ ὁ
NAS: of God is living and active
KJV: of God [is] quick, and
INT: living [is] indeed the

Hebrews 7:8 V-PIA-3S
GRK: μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ
NAS: one [receives them], of whom it is witnessed that he lives on.
KJV: that he liveth.
INT: [one] testified that that he lives

Hebrews 7:25 V-PPA-NMS
GRK: θεῷ πάντοτε ζῶν εἰς τὸ
NAS: Him, since He always lives to make intercession
KJV: seeing he ever liveth to
INT: to God always living to those

Hebrews 9:14 V-PPA-DMS
GRK: λατρεύειν θεῷ ζῶντι
NAS: works to serve the living God?
KJV: to serve the living God?
INT: to serve God [the] living

Hebrews 9:17 V-PIA-3S
GRK: ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος
NAS: while the one who made it lives.
KJV: while the testator liveth.
INT: it is of force when is living the [one] having made [it]

Hebrews 10:20 V-PPA-AFS
GRK: πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ
NAS: by a new and living way which
KJV: By a new and living way, which
INT: newly made and living through the

Hebrews 10:31 V-PPA-GMS
GRK: χεῖρας θεοῦ ζῶντος
NAS: into the hands of the living God.
KJV: into the hands of the living God.
INT: [the] hands of God [the] living

Hebrews 10:38 V-FIM-3S
GRK: ἐκ πίστεως ζήσεται καὶ ἐὰν
NAS: BUT MY RIGHTEOUS ONE SHALL LIVE BY FAITH;
KJV: Now the just shall live by faith:
INT: by faith will live and if

Hebrews 12:9 V-FIA-1P
GRK: πνευμάτων καὶ ζήσομεν
NAS: to the Father of spirits, and live?
KJV: of spirits, and live?
INT: of spirits and will live

Hebrews 12:22 V-PPA-GMS
GRK: πόλει θεοῦ ζῶντος Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ
NAS: and to the city of the living God,
KJV: unto the city of the living God,
INT: [the] city of God [the] living Jerusalem heavenly

James 4:15 V-FIA-1P
GRK: θελήσῃ καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν
NAS: wills, we will live and also
KJV: will, we shall live, and do
INT: should will and we should live also we may do

1 Peter 1:3 V-PPA-AFS
GRK: εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι' ἀναστάσεως
NAS: has caused us to be born again to a living hope
KJV: again unto a lively hope by
INT: to a hope living through [the] resurrection

1 Peter 1:23 V-PPA-GMS
GRK: διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ
NAS: [that is], through the living and enduring
KJV: of God, which liveth and
INT: by [the] word living of God and

1 Peter 2:4 V-PPA-AMS
GRK: προσερχόμενοι λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων
NAS: And coming to Him as to a living stone
KJV: coming, [as unto] a living stone,
INT: coming a stone living by men

1 Peter 2:5 V-PPA-NMP
GRK: ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος
NAS: you also, as living stones,
KJV: also, as lively stones, are built up
INT: as stones living are being built up a house

1 Peter 2:24 V-ASA-1P
GRK: τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν οὗ τῷ
NAS: to sin and live to righteousness;
KJV: to sins, should live unto righteousness:
INT: to righteousness we might live from whose

1 Peter 4:5 V-PPA-AMP
GRK: ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς
NAS: to judge the living and the dead.
KJV: ready to judge the quick and the dead.
INT: is to judge [the] living and [the] dead

1 Peter 4:6 V-PSA-3P
GRK: ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ
NAS: as men, they may live in the spirit
KJV: but live according to
INT: men in [the] flesh they might live moreover as regards

1 John 4:9 V-ASA-1P
GRK: κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτοῦ
NAS: so that we might live through
KJV: that we might live through
INT: world that we might live through him

Revelation 1:18 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ζῶν καὶ ἐγενόμην
NAS: and the living One; and I was dead,
KJV: 0I [am] he that liveth, and
INT: and the living [one] and I became

Revelation 1:18 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς
NAS: I am alive forevermore,
KJV: behold, I am alive for evermore,
INT: and behold alive I am to

Revelation 2:8 V-AIA-3S
GRK: νεκρὸς καὶ ἔζησεν
NAS: was dead, and has come to life, says
KJV: dead, and is alive;
INT: dead and lived

Revelation 3:1 V-PIA-2S
GRK: ἔχεις ὅτι ζῇς καὶ νεκρὸς
NAS: a name that you are alive, but you are dead.
KJV: a name that thou livest, and art
INT: you have that you live and dead

Revelation 4:9 V-PPA-DMS
GRK: θρόνῳ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
NAS: on the throne, to Him who lives forever
KJV: the throne, who liveth for ever
INT: throne who lives to the

Revelation 4:10 V-PPA-DMS
GRK: προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
NAS: and will worship Him who lives forever
KJV: and worship him that liveth for ever
INT: they worship him who lives to the

Revelation 5:14 V-PPA-DMS
GRK: καὶ προσεκύνησαν ζῶντι εἰς τοὺς
KJV: worshipped him that liveth for
INT: and worshipped him who lives for the

Revelation 7:2 V-PPA-GMS
GRK: σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος καὶ ἔκραξεν
NAS: the seal of the living God;
KJV: having the seal of the living God: and
INT: [the] seal of God [the] living and he cried

Revelation 10:6 V-PPA-DMS
GRK: ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
NAS: and swore by Him who lives forever
KJV: sware by him that liveth for ever
INT: by him who lives to the

Revelation 13:14 V-AIA-3S
GRK: μαχαίρης καὶ ἔζησεν
NAS: of the sword and has come to life.
KJV: by a sword, and did live.
INT: sword and lived

Revelation 15:7 V-PPA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς
NAS: of God, who lives forever
KJV: of God, who liveth for ever
INT: of God who lives to the

Revelation 19:20 V-PPA-NMP
GRK: εἰκόνι αὐτοῦ ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ
NAS: were thrown alive into the lake
KJV: These both were cast alive into a lake
INT: image of it Alive were cast the

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν
NAS: and on their hand; and they came to life and reigned
KJV: hands; and they lived and reigned
INT: of them and they lived and reigned

Revelation 20:5 V-AIA-3P
GRK: νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ
NAS: of the dead did not come to life until
INT: dead not lived again until might have been completed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page