Luke 23:38
New International Version
There was a written notice above him, which read: this is the king of the jews.

New Living Translation
A sign was fastened above him with these words: "This is the King of the Jews."

English Standard Version
There was also an inscription over him, “This is the King of the Jews.”

Berean Study Bible
Above Him was posted an inscription: THIS IS THE KING OF THE JEWS.

New American Standard Bible
Now there was also an inscription above Him, "THIS IS THE KING OF THE JEWS."

King James Bible
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Holman Christian Standard Bible
An inscription was above Him: THIS IS THE KING OF THE JEWS.

International Standard Version
There was also an inscription over him written in Greek, Latin, and Hebrew: "This is the King of the Jews."

NET Bible
There was also an inscription over him, "This is the king of the Jews."

Aramaic Bible in Plain English
And there was an inscription that was written over him in Greek and in Latin and in Aramaic: “This is The King of the Judeans.”

GOD'S WORD® Translation
A written notice was placed above him. It said, "This is the king of the Jews."

Jubilee Bible 2000
And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

King James 2000 Bible
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

American King James Version
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

American Standard Version
And there was also a superscription over him, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Douay-Rheims Bible
And there was also a superscription written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew: THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Darby Bible Translation
And there was also an inscription [written] over him in Greek, and Roman, and Hebrew letters: This is the King of the Jews.

English Revised Version
And there was also a superscription over him, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Webster's Bible Translation
And a superscription also was written over him, in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

Weymouth New Testament
There was moreover a writing over His head: THIS IS THE KING OF THE JEWS.

World English Bible
An inscription was also written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew: "THIS IS THE KING OF THE JEWS."

Young's Literal Translation
And there was also a superscription written over him, in letters of Greek, and Roman, and Hebrew, 'This is the King of the Jews.'

Lukas 23:38 Afrikaans PWL
Daar was ook ’n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse, Romeinse en Hebreeuse letters: ‘HY IS DIE KONING VAN DIE JODE.’

Luka 23:38 Albanian
Përveç kësaj përmbi kryet e tij ishte një mbishkrim me shkronja greke, latine dhe hebraike: "KY ÉSHTÉ MBRETI I JUDENJVE".

ﻟﻮﻗﺎ 23:38 Arabic: Smith & Van Dyke
وكان عنوان مكتوب فوقه باحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 23:38 Armenian (Western): NT
Եւ գրութիւն մը գրուած էր անոր վրայ՝ յունարէն, լատիներէն ու եբրայերէն գիրերով. «Ա՛յս է Հրեաներուն թագաւորը»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  23:38 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta cen scributobat-ere haren garayan, letra Grec-ez eta Latinez eta Hebraicoz scribatua, hitz hautan, HAVR DA IVDVEN REGVEA.

Dyr Laux 23:38 Bavarian
Ober iem war ayn Täferl anhingmacht, daa wo draufstuendd: "Dös ist dyr Künig von de Judn."

Лука 23:38 Bulgarian
А над Него имаше и надпис: Тоя е Юдейският Цар.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在耶穌的上方有一個牌子:「這是猶太人的王。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
在耶稣的上方有一个牌子:“这是犹太人的王。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
在耶穌以上有一個牌子,寫著:「這是猶太人的王。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
在耶稣以上有一个牌子,写着:“这是犹太人的王。”

路 加 福 音 23:38 Chinese Bible: Union (Traditional)
在 耶 穌 以 上 有 一 個 牌 子 ( 有 古 卷 在 此 有 : 用 希 利 尼 、 羅 馬 、 希 伯 來 的 文 字 ) 寫 著 : 這 是 猶 太 人 的 王 。

路 加 福 音 23:38 Chinese Bible: Union (Simplified)
在 耶 稣 以 上 有 一 个 牌 子 ( 有 古 卷 在 此 有 : 用 希 利 尼 、 罗 马 、 希 伯 来 的 文 字 ) 写 着 : 这 是 犹 太 人 的 王 。

Evanðelje po Luki 23:38 Croatian Bible
A bijaše i natpis ponad njega: Ovo je kralj židovski.

Lukáš 23:38 Czech BKR
A byl také i nápis napsaný nad ním, literami Řeckými a Latinskými a Židovskými: Tento jest král Židovský.

Lukas 23:38 Danish
Men der var ogsaa sat en Overskrift over ham [skreven paa Græsk og Latin og Hebraisk]: »Denne er Jødernes Konge.«

Lukas 23:38 Dutch Staten Vertaling
En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE Is De KONING DER JODEN.

Nestle Greek New Testament 1904
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

Westcott and Hort 1881
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

Greek Orthodox Church 1904
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

Tischendorf 8th Edition
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ’ αὐτῷ· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ' αὐτῷ γράμμασιν Ἑλληνικοῖς, καὶ Ρωμαικοῖς καὶ Ἑβραικοῖς, οὗτος ἐστὶν Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ην δε και επιγραφη επ αυτω ο βασιλευς των ιουδαιων ουτος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ην δε και επιγραφη επ αυτω ο βασιλευς των ιουδαιων ουτος

Stephanus Textus Receptus 1550
ην δε και επιγραφη γεγραμμενη επ αυτω γραμμασιν ελληνικοις και ρωμαικοις και εβραικοις ουτος εστιν ο βασιλευς των ιουδαιων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ην δε και επιγραφη γεγραμμενη επ αυτω γραμμασιν Ελληνικοις και Ρωμαικοις και Εβραικοις, Ουτος εστιν ο βασιλευς των Ιουδαιων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ην δε και επιγραφη γεγραμμενη επ αυτω γραμμασιν ελληνικοις και ρωμαικοις και εβραικοις ουτος εστιν ο βασιλευς των ιουδαιων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ην δε και επιγραφη επ αυτω ο βασιλευς των ιουδαιων ουτος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ēn de kai epigraphē ep’ autō O BASILEUS TŌN IOUDAIŌN OUTOS.

en de kai epigraphe ep’ auto O BASILEUS ToN IOUDAIoN OUTOS.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ēn de kai epigraphē ep' autō O BASILEUS TŌN IOUDAIŌN OUTOS.

en de kai epigraphe ep' auto O BASILEUS ToN IOUDAIoN OUTOS.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ēn de kai epigraphē ep autō o basileus tōn ioudaiōn outos

En de kai epigraphE ep autO o basileus tOn ioudaiOn outos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ēn de kai epigraphē gegrammenē ep autō grammasin ellēnikois kai rōmaikois kai ebraikois outos estin o basileus tōn ioudaiōn

En de kai epigraphE gegrammenE ep autO grammasin ellEnikois kai rOmaikois kai ebraikois outos estin o basileus tOn ioudaiOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ēn de kai epigraphē gegrammenē ep autō grammasin ellēnikois kai rōmaikois kai ebraikois outos estin o basileus tōn ioudaiōn

En de kai epigraphE gegrammenE ep autO grammasin ellEnikois kai rOmaikois kai ebraikois outos estin o basileus tOn ioudaiOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ēn de kai epigraphē gegrammenē ep autō grammasin ellēnikois kai rōmaikois kai ebraikois outos estin o basileus tōn ioudaiōn

En de kai epigraphE gegrammenE ep autO grammasin ellEnikois kai rOmaikois kai ebraikois outos estin o basileus tOn ioudaiOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Westcott/Hort - Transliterated
ēn de kai epigraphē ep autō o basileus tōn ioudaiōn outos

En de kai epigraphE ep autO o basileus tOn ioudaiOn outos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:38 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ēn de kai epigraphē ep autō o basileus tōn ioudaiōn outos

En de kai epigraphE ep autO o basileus tOn ioudaiOn outos

Lukács 23:38 Hungarian: Karoli
Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betûkkel: Ez a zsidóknak ama Királya.

La evangelio laŭ Luko 23:38 Esperanto
Kaj estis ankaux surskribo super li:CXI TIU ESTAS LA REGXO DE LA JUDOJ.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 23:38 Finnish: Bible (1776)
Oli myös hänestä päällekirjoitus Grekan, Latinan ja Hebrean puustaveilla kirjoitettu: Tämä on Juudalaisten kuningas.

Luc 23:38 French: Darby
Et il y avait aussi au-dessus de lui un ecriteau en lettres grecques, romaines, et hebraiques: Celui-ci est le roi des Juifs.

Luc 23:38 French: Louis Segond (1910)
Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs.

Luc 23:38 French: Martin (1744)
Or il y avait au-dessus de lui un écriteau en lettres Grecques, et Romaines, et Hébraïques, [en ces mots] : CELUI-CI EST LE ROI DES JUIFS.

Lukas 23:38 German: Modernized
Es war auch oben über ihm geschrieben die Überschrift mit griechischen und lateinischen und ebräischen Buchstaben: Dies ist der Juden König.

Lukas 23:38 German: Luther (1912)
Es war aber auch oben über ihm geschrieben die Überschrift mit griechischen und lateinische und hebräischen Buchstaben: Dies ist der Juden König.

Lukas 23:38 German: Textbibel (1899)
Ueber ihm aber war eine Inschrift: dieser ist der König der Juden.

Luca 23:38 Italian: Riveduta Bible (1927)
E v’era anche questa iscrizione sopra il suo capo: QUESTO E IL RE DEI GIUDEI.

Luca 23:38 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or vi era anche questo titolo, di sopra al suo capo, scritto in lettere greche, romane, ed ebraiche: COSTUI È IL RE DE’ GIUDEI.

LUKAS 23:38 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adalah juga suatu tulisan di sebelah atas-Nya demikian, "Inilah Raja orang Yahudi."

Luke 23:38 Kabyle: NT
Ddmen-d daɣen yiwet n telwiḥt, semmṛen-ț sennig uqeṛṛuy-is, uran deg-s : « wagi d agellid n wat Isṛail ».

누가복음 23:38 Korean
그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라

Lucas 23:38 Latin: Vulgata Clementina
Erat autem et superscriptio scripta super eum litteris græcis, et latinis, et hebraicis : Hic est rex Judæorum.

Sv. Lūkass 23:38 Latvian New Testament
Un bija arī virs Viņa uzraksts, rakstīts grieķu un latīņu, un ebreju valodā: Šis ir jūdu Ķēniņš.

Evangelija pagal Lukà 23:38 Lithuanian
Viršum Jo buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis: “Šitas yra žydų karalius”.

Luke 23:38 Maori
A tera te mea i tuhituhia ki runga ake i a ia, KO TE KINGI TENEI O NGA HURAI.

Lukas 23:38 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men det var også satt en innskrift over ham: Dette er jødenes konge.

Lucas 23:38 Spanish: La Biblia de las Américas
Había también una inscripción sobre El, que decía: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS.

Lucas 23:38 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Había también una inscripción sobre El, que decía: "ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS."

Lucas 23:38 Spanish: Reina Valera Gómez
Y había también sobre Él un título escrito con letras griegas, y latinas, y hebreas: ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.

Lucas 23:38 Spanish: Reina Valera 1909
Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, y latinas, y hebraicas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS.

Lucas 23:38 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, y romanas, y hebraicas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS.

Lucas 23:38 Bíblia King James Atualizada Português
Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: ESTE É O REI DOS JUDEUS.

Lucas 23:38 Portugese Bible
Por cima dele estava esta inscrição [em letras gregas, romanas e hebraicas:] ESTE É O REI DOS JUDEUS.   

Luca 23:38 Romanian: Cornilescu
Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreeşti: ,,Acesta este Împăratul Iudeilor.``

От Луки 23:38 Russian: Synodal Translation (1876)
И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский.

От Луки 23:38 Russian koi8r
И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский.

Luke 23:38 Shuar New Testament
Tura muuknumaani, Kriaku chichamjai, R·manmaya apach chichamjaisha tura Israer chichamjaisha ju aarar anujkamu ßmiayi: JUITI ISRAER-SHUARA UUNT AKUPIN

Lukas 23:38 Swedish (1917)
Men över honom hade man ock satt upp en överskrift: »Denne är judarnas konung.»

Luka 23:38 Swahili NT
Vilevile maandishi haya yalikuwa yameandikwa na kuwekwa juu yake: "Huyu ndiye Mfalme wa Wayahudi."

Lucas 23:38 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ITO'Y ANG HARI NG MGA JUDIO.

Ǝlinjil wa n Luqa 23:38 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝttǝytayan deɣ dǝnnǝg-ǝs ǝsǝllum a fǝl iktâb as: «AWA ƎMƎNOKAL ƎN KƎL-ƎLYƎHUD.»

ลูกา 23:38 Thai: from KJV
และมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ด้วยเป็นอักษรกรีก ลาติน และฮีบรูว่า "ผู้นี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิว"

Luka 23:38 Turkish
Başının üzerinde şu yafta vardı:

Лука 23:38 Ukrainian: NT
Була ж і надпись над Ним письмом Грецьким та Римським, та Єврейським : Се цар Жидівський.

Luke 23:38 Uma New Testament
Hi kaju parika' -na Yesus hi ntoto woo' -na ria ukia' hewa toi: TOI-MI MAGAU' TO YAHUDI.

Lu-ca 23:38 Vietnamese (1934)
Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người Nầy Là Vua Dân Giu-đa.

Luke 23:37
Top of Page
Top of Page