KATA LOUKAN 23
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1kai anastan apan to plēthos autōn ēgagon auton epi ton pilaton 2ērxanto de katēgorein autou legontes touton euramen diastrephonta to ethnos ēmōn kai kōluonta phorous kaisari didonai kai legonta eauton christon basilea einai 3o de pilatos ērōtēsen auton legōn su ei o basileus tōn ioudaiōn o de apokritheis autō ephē su legeis 4o de pilatos eipen pros tous archiereis kai tous ochlous ouden euriskō aition en tō anthrōpō toutō 5oi de epischuon legontes oti anaseiei ton laon didaskōn kath olēs tēs ioudaias kai arxamenos apo tēs galilaias eōs ōde

6pilatos de akousas epērōtēsen ei {WH: [o] } {UBS4: o } anthrōpos galilaios estin

7kai epignous oti ek tēs exousias ērōdou estin anepempsen auton pros ērōdēn onta kai auton en ierosolumois en tautais tais ēmerais

8o de ērōdēs idōn ton iēsoun echarē lian ēn gar ex ikanōn chronōn thelōn idein auton dia to akouein peri autou kai ēlpizen ti sēmeion idein up autou ginomenon 9epērōta de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato autō 10eistēkeisan de oi archiereis kai oi grammateis eutonōs katēgorountes autou 11exouthenēsas de auton {UBS4: [kai] } o ērōdēs sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalōn esthēta lampran anepempsen auton tō pilatō 12egenonto de philoi o te ērōdēs kai o pilatos en autē tē ēmera met allēlōn proupērchon gar en echthra ontes pros autous

13pilatos de sunkalesamenos tous archiereis kai tous archontas kai ton laon 14eipen pros autous prosēnenkate moi ton anthrōpon touton ōs apostrephonta ton laon kai idou egō enōpion umōn anakrinas outhen euron en tō anthrōpō toutō aition ōn katēgoreite kat autou 15all oude ērōdēs anepempsen gar auton pros ēmas kai idou ouden axion thanatou estin pepragmenon autō 16paideusas oun auton apolusō 23:17

18anekragon de pamplēthei legontes aire touton apoluson de ēmin ton barabban 19ostis ēn dia stasin tina genomenēn en tē polei kai phonon blētheis en tē phulakē 20palin de o pilatos prosephōnēsen autois thelōn apolusai ton iēsoun 21oi de epephōnoun legontes staurou staurou auton 22o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiēsen outos ouden aition thanatou euron en autō paideusas oun auton apolusō 23oi de epekeinto phōnais megalais aitoumenoi auton staurōthēnai kai katischuon ai phōnai autōn 24kai pilatos epekrinen genesthai to aitēma autōn 25apelusen de ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

26kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōna tina kurēnaion erchomenon ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

27ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai ekoptonto kai ethrēnoun auton 28strapheis de pros autas {UBS4: [o] } iēsous eipen thugateres ierousalēm mē klaiete ep eme plēn eph eautas klaiete kai epi ta tekna umōn 29oti idou erchontai ēmerai en ais erousin makariai ai steirai kai ai koiliai ai ouk egennēsan kai mastoi oi ouk ethrepsan 30tote arxontai legein tois oresin pesete eph ēmas kai tois bounois kalupsate ēmas 31oti ei en {UBS4: tō } ugrō xulō tauta poiousin en tō xērō ti genētai

32ēgonto de kai eteroi kakourgoi duo sun autō anairethēnai

33kai ote ēlthon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurōsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiōn on de ex aristerōn 34[[o de iēsous elegen pater aphes autois ou gar oidasin ti poiousin]] diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon {WH: klēron } {UBS4: klērous } 35kai eistēkei o laos theōrōn exemuktērizon de kai oi archontes legontes allous esōsen sōsatō eauton ei outos estin o christos tou theou o eklektos 36enepaixan de autō kai oi stratiōtai proserchomenoi oxos prospherontes autō 37kai legontes ei su ei o basileus tōn ioudaiōn sōson seauton 38ēn de kai epigraphē ep autō o basileus tōn ioudaiōn outos

39eis de tōn kremasthentōn kakourgōn eblasphēmei auton {UBS4: legōn } ouchi su ei o christos sōson seauton kai ēmas 40apokritheis de o eteros epitimōn autō ephē oude phobē su ton theon oti en tō autō krimati ei 41kai ēmeis men dikaiōs axia gar ōn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen 42kai elegen iēsou mnēsthēti mou otan elthēs eis tēn basileian sou 43kai eipen autō amēn soi legō sēmeron met emou esē en tō paradeisō

44kai ēn ēdē ōsei ōra ektē kai skotos egeneto eph olēn tēn gēn eōs ōras enatēs 45tou ēliou {WH: ekleipontos } {UBS4: eklipontos } eschisthē de to katapetasma tou naou meson 46kai phōnēsas phōnē megalē o iēsous eipen pater eis cheiras sou paratithemai to pneuma mou touto de eipōn exepneusen 47idōn de o ekatontarchēs to genomenon edoxazen ton theon legōn ontōs o anthrōpos outos dikaios ēn 48kai pantes oi sumparagenomenoi ochloi epi tēn theōrian tautēn theōrēsantes ta genomena tuptontes ta stēthē upestrephon 49eistēkeisan de pantes oi gnōstoi autō apo makrothen kai gunaikes ai sunakolouthousai autō apo tēs galilaias orōsai tauta

50kai idou anēr onomati iōsēph bouleutēs uparchōn {UBS4: [kai] } anēr agathos kai dikaios 51outos ouk ēn sunkatatetheimenos tē boulē kai tē praxei autōn apo arimathaias poleōs tōn ioudaiōn os prosedecheto tēn basileian tou theou 52outos proselthōn tō pilatō ētēsato to sōma tou iēsou 53kai kathelōn enetulixen auto sindoni kai ethēken auton en mnēmati laxeutō ou ouk ēn oudeis oupō keimenos 54kai ēmera ēn paraskeuēs kai sabbaton epephōsken 55katakolouthēsasai de ai gunaikes aitines ēsan sunelēluthuiai ek tēs galilaias autō etheasanto to mnēmeion kai ōs etethē to sōma autou 56upostrepsasai de ētoimasan arōmata kai mura kai to men sabbaton ēsuchasan kata tēn entolēn

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Luke 22
Top of Page
Top of Page