Лука 23
Bulgarian
1Тогава цялото множество техни [хора] стана и Го заведе при Пилата. 2И почнаха да Го обвиняват, казвайки: Намерихме този, че развращава народа ни, забранява да се дава данък на Кесаря, и казва за Себе Си, че е Христос Цар. 3А Пилат Го попита, думайки: Ти ли си Юдейският цар? А Той в отговор му каза: Ти [право] казваш. 4И Пилат рече на главните свещеници и на народа: Аз не намирам никаква вина в Тоя човек. 5А те по-настойчиво казваха: Той вълнува людете, понеже поучава по цяла Юдея, като е почнал от Галилея [и е следвал] даже до тук.

6А Пилат, като чу това, попита дали е галилеянин човекът. 7И като узна, че е от Иродовата област, изпрати Го до Ирода, който беше през тия дни в Ерусалим.

8А Ирод, като видя Исуса, много се зарадва, защото отдавна желаеше да Го види, понеже бе слушал за Него; и надяваше се да види някое знамение от Него. 9И запитваше Го с много думи; но Той нищо не му отговори. 10А главните свещеници и книжниците стояха и силно Го обвиняваха. 11Но Ирод с войниците си, презирайки Го, след като Му се поруга; облече Го във великолепна дреха, и Го прати обратно на Пилата. 12В същия ден Ирод и Пилат се сприятелиха помежду си; защото преди [това] враждуваха един против друг.

13Тогава Пилат свика главните свещеници, началници и народа, и рече им: 14Доведохте ми Тоя човек като един, който развращава людете; но, ето, аз Го разпитах пред вас, и не намерих в Тоя човек никаква вина относно онова, за което Го обвинявате. 15Нито пък Ирод [намерил]; защото Го е изпратил обратно до нас; и ето, Той не е сторил нищо, което заслужава смъртно [наказание]. 16И тъй, като Го накажа, ще Го пусна. 17[[А той се задължаваше да им пуща на всеки празник по един затворник]].

18Но те всички едногласно изкрещяха, казвайки: Махни Този и пусни ни Варава. 19(който, за някаква размирица, станала в града, и за убийство, бе хвърлен в тъмница). 20И Пилат пак им извика, като желаеше да пусне Исуса. 21А те крещяха, казвайки: Разпни Го! разпни Го! 22А той трети път им каза: Че какво зло е сторил Той? Аз не намирам в Него нищо за [което да] заслужава смърт; и тъй, като Го накажа, ще Го пусна. 23Но те настояваха със силни гласове, искайки да бъде разпнат; и техните гласове надделяха. 24И Пилат реши да изпълни искането им: 25пусна онзи, когото искаха, който за размирица и убийство бе хвърлен в тъмница; а Исус предаде на волята им.

26И когато Го поведоха, хванаха някого си Симона киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи подир Исуса.

27И след Него вървяха голямо множество от народ и от жени, които плачеха за Него. 28А Исус се обърна към тях и рече: Дъщери ерусалимски, недейте плака за Мене, но плачете за себе си и за чадата си; 29защото, ето идат дни, когато ще рекат: Блажени неплодните, и утробите, които не са раждали, и съсците, които не са кърмили. 30Тогава ще почнат да казват на планините: Паднете върху нас, и на хълмовете: Покрийте ни. 31Защото, ако правят това със суровото дърво, какво ще правят със сухото?

32И с него караха и други двама които бяха злодейци, за да ги погубят.

33И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно [Му], а другия отляво. 34А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за [тях]. 35И людете стояха та гледаха. Още и началниците Го ругаеха, казвайки: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Този е Божият Христос, Неговият Избраник. 36Тоже и войниците Му се подиграваха, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и казваха: 37Ако си Юдейският Цар, избави Себе Си. 38А над Него имаше и надпис: Тоя е Юдейският Цар.

39И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! 40А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? 41И ние справедливо [сме осъдени], защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. 42И каза: [[Господи]] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. 43А [[Исус]] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

44А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, 45като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата. 46И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна. 47И стотникът като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина Този човек бе праведен. 48А всичките множества, надошли на това зрелище, като виждаха какво стана, връщаха се биещи се в гърди. 49А всичките Негови познайници и жените, които бяха дошли подир Него от Галилея, стояха надалеч и гледаха това.

50И ето, един човек на име Иосиф, който беше съветник, човек добър и праведен, 51който не беше се съгласил с намерението и делото им,- от юдейския град Ариматея, човек, който ожидаше Божието царство,- 52той отиде при Пилата и поиска Исусовото тяло. 53И като го сне, обви го с плащаница, и положи го в гроб изсечен в скала, гдето никой не бе още полаган. 54И беше приготвителен ден, и съботата настъпваше. 55И жените, които бяха дошли с Него от Галилея, вървяха изподире и видяха гроба и как беше положено тялото Му. 56И като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата си почиваха според заповедта.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 22
Top of Page
Top of Page