Luke 23
Indonesian Terjemahan Lama

1Maka sekalian orang banyak pun bangkitlah, lalu membawa Yesus menghadap Pilatus. 2Maka mulailah mereka itu sekalian menuduh Dia, serta berkata, Adalah orang ini kami dapati menyesatkan bangsa kami dan menegahkan orang membayar uang upeti kepada Kaisar, serta mengatakan diri-Nya sendiri Kristus, seorang raja. 3Maka Pilatus pun bertanya kepada-Nya, katanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Maka sahut Yesus kepadanya serta berkata, Seperti kata Tuan. 4Maka kata Pilatus kepada kepala-kepala imam dan orang banyak itu, Aku dapati orang ini tiada bersalah! 5Maka makin berkeras kehendak mereka itu, katanya, Ia menghasut kaum itu sambil mengajar orang di seluruh tanah Yudea dari Galilea sampai ke tempat ini.

6Setelah Pilatus mendengar demikian, lalu ia bertanya, kalau orang itu orang Galilea.

7Setelah diketahuinya, bahwa Ia terhisab kepada pemerintahan Herodes, maka disuruhnya bawa Dia kepada Herodes, yang ada pada masa itu juga di Yeruzalem.

8Apabila Herodes melihat Yesus, maka sangatlah ia sukacita; karena sudah lama ia hendak melihat Dia, sebab didengarnya banyak dari hal Dia, dan harap juga ia melihat suatu mujizat yang diperbuat-Nya. 9Lalu disoalnya Dia dengan beberapa banyak pertanyaan, tetapi Yesus tiada menyahut suatu apa pun kepadanya. 10Maka segala kepala imam dan ahli Taurat itu pun berdirilah menuduh Dia dengan kerasnya. 11Maka Herodes beserta dengan laskarnya itu pun mengejikan sambil mengolok-olokkan Dia, dikenakannya pakaian yang indah kepada-Nya, disuruhnya bawa kembali kepada Pilatus. 12Maka daripada hari itu juga Herodes dan Pilatus bersahabat-sahabat satu dengan yang lain, pada halnya keduanya dahulu berseteru sama sendirinya.

13Setelah Pilatus memanggil segala kepala imam dan penghulu serta kaum itu berhimpun, 14maka berkatalah ia kepada mereka itu, Kamu sudah membawa orang ini kepadaku seolah-olah Ia seorang yang menyesatkan kaum itu, maka sesungguhnya aku ini memeriksai Dia di hadapan kamu, tetapi suatu pun tiada kesalahan-Nya kudapati pada orang itu, seperti tuduhan kamu atas-Nya. 15Demikian juga pendapatan Herodes, sebab ia mengirimkan Dia kembali kepada kita; maka sesungguhnya suatu pun tiada perbuatan-Nya yang berpatutan dengan mati. 16Sebab itu sekarang aku akan menyesah Dia, lalu melepaskan Dia. Karena pada hari raya itu wajiblah Pilatus melepaskan seorang terpenjara bagi mereka itu.

18Tetapi berteriaklah mereka itu ramai-ramai sama sekali, katanya, Lenyapkanlah orang ini, lepaskan Barabbas bagi kami! 19Maka Barabbas itu seorang yang dipenjarakan sebab kedurhakaannya di dalam negeri, dan sebab bunuhan. 20Maka sekali lagi Pilatus berkata kepada mereka itu, sebab maksudnya hendak melepaskan Yesus. 21Tetapi berteriaklah mereka itu, katanya, Salibkanlah, salibkan Dia! 22Maka pada ketiga kalinya Pilatus bertanya kepada mereka itu, Kejahatan apakah yang dilakukan oleh orang ini? Suatu pun tiada kesalahan kudapati yang patut Ia mati dibunuh; sebab itu aku akan menyesah Dia, lalu melepaskan Dia. 23Tetapi makin sangat mereka itu berkeras dengan nyaring suaranya meminta Ia disalibkan. Maka menanglah serunya itu. 24Lalu Pilatus pun memberi keputusannya menurut permintaan mereka itu. 25Maka dilepaskannyalah orang yang dipenjarakan oleh sebab kedurhakaan dan bunuhannya itu, sebagaimana yang dipinta oleh mereka itu, tetapi Yesus diserahkannya menurut kehendak hati mereka itu.

26Maka sambil mereka itu berjalan membawa Yesus, dipegangkannya seorang orang Kireni bernama Simon, yang datang dari bendang, maka diletakkannya kayu salib itu ke atas bahunya, supaya dipikulnya mengikut Yesus dari belakang.

27Maka amatlah banyak perhimpunan orang mengiringkan dia, dan beberapa perempuan yang meratap dan menangiskan Dia. 28Tetapi Yesus sambil berpaling kepada mereka itu lalu berkata, Hai anak perempuan Yeruzalem, janganlah kamu menangiskan Aku, melainkan tangiskanlah dirimu dan anak-anakmu sendiri. 29Karena tengoklah: Ada harinya kelak, yang orang akan berkata: Berbahagialah perempuan mandul dan rahim yang tiada mengandung, dan tetek yang tiada menyusukan anak. 30Pada masa itulah orang akan mulai berkata-kata kepada gunung: Timpalah kami! dan kepada bukit-bukit: Tutupilah kami! 31Karena jikalau demikian perbuatannya pada kayu yang hidup, apatah lagi pada yang kering?

32Maka orang pun membawa juga dua orang jahat hendak dibunuh beserta dengan Dia.

33Setelah sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, di situlah Ia disalibkan oleh mereka itu bersama-sama dengan kedua orang jahat itu pun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Nya. 34Maka berdoalah Yesus, kata-Nya, Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu, karena tiada diketahuinya apa yang diperbuatnya. Lalu mereka itu berbahagi-bahagi pakaian-Nya dengan membuang undi. 35Maka kaum itu berdirilah memandang. Tetapi penghulu-penghulu menistakan Dia, katanya, Orang lain sudah diselamatkan-Nya, biarlah sekarang Ia menyelamatkan diri-Nya sendiri, jikalau Ia sungguh Kristus Allah, pilihan-Nya. 36Maka segala laskar itu pun datang mengolok-olokkan Dia juga, serta membawakan Dia cuka, 37sambil katanya, Jikalau Engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah diri-Mu sendiri! 38Adalah juga suatu tulisan di sebelah atas-Nya demikian, Inilah Raja orang Yahudi.

39Maka seorang daripada orang jahat yang digantung itu pun menghujat Dia, Bukankah Engkau ini Kristus? Selamatkanlah diri-Mu sendiri serta kami. 40Tetapi yang lain itu menjawab serta menghardik dia, katanya, Tiadakah engkau ini takut akan Allah, sedang engkau kena hukum serupa itu juga? 41Kita memang dengan sepatutnya, karena kita menerima balasan yang berpadan dengan perbuatan kita; tetapi orang ini suatu pun tiada perbuatan-Nya yang salah. 42Lalu katanya, Ya Yesus, ingatlah kiranya akan hamba pada ketika Tuhan tiba kelak di dalam kerajaan-Mu. 43Maka kata Yesus kepadanya, Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Hari ini juga engkau bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.

44Adalah kira-kira pukul dua belas tengah hari gelaplah seluruh tanah itu hingga pukul tiga petang. 45Maka cahaya matahari pun hilanglah; dan tirai Bait Allah cariklah terbelah dua. 46Maka berserulah Yesus dengan suara besar, kata-Nya, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Aku serahkan roh-Ku. Setelah dikatakan-Nya demikian, maka putuslah nyawa-Nya. 47Apabila penghulu laskar melihat akan barang yang berlaku itu, maka ia pun memuliakan Allah, katanya, Sungguhlah, Orang ini benar. 48Maka segala orang banyak yang telah berkerumun memandang perkara yang ajaib itu, setelah dilihatnya barang yang berlaku itu, maka pulanglah sekaliannya itu dengan menepuk dadanya. 49Maka segala kenal-kenalannya dan juga perempuan-perempuan yang sudah mengikut Yesus dari Galilea, berdiri dari jauh memandang segala perkara ini.

50Maka adalah seorang bernama Yusuf, seorang sidang Majelis Bicara, orang yang baik lagi adil, 51(ia tiada bersetuju dengan keputusan dan perbuatan mereka itu), yaitu orang Arimatea, sebuah negeri orang Yahudi; dan ialah sedang menanti kerajaan Allah. 52Maka orang ini pergi menghadap Pilatus meminta mayat Yesus. 53Lalu diturunkannya mayat itu, serta dikapaninya dengan kain halus, kemudian ditaruhnya mayat itu ke dalam kubur batu yang berpahat, tempat belum pernah ditaruhkan barang seorang pun. 54Maka adalah hari Persediaan, dan hari Sabbat pun sudahlah hampir. 55Maka segala perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, itu pun mengikut dan melihat kubur itu dan bagaimana mayat-Nya ditaruh. 56Maka kembalilah mereka itu serta menyediakan rempah-rempah yang harum dan minyak bau-bauan.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Luke 22
Top of Page
Top of Page