KATA LOUKAN 23
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1kai anastan apan to plēthos autōn ēgagen auton epi ton pilaton 2ērxanto de katēgorein autou legontes touton euromen diastrephonta to ethnos kai kōluonta kaisari phorous didonai legonta eauton christon basilea einai 3o de pilatos epērōtēsen auton legōn su ei o basileus tōn ioudaiōn o de apokritheis autō ephē su legeis 4o de pilatos eipen pros tous archiereis kai tous ochlous ouden euriskō aition en tō anthrōpō toutō 5oi de epischuon legontes oti anaseiei ton laon didaskōn kath olēs tēs ioudaias arxamenos apo tēs galilaias eōs ōde

6pilatos de akousas galilaian epērōtēsen ei o anthrōpos galilaios estin

7kai epignous oti ek tēs exousias ērōdou estin anepempsen auton pros ērōdēn onta kai auton en ierosolumois en tautais tais ēmerais

8o de ērōdēs idōn ton iēsoun echarē lian ēn gar thelōn ex ikanou idein auton dia to akouein polla peri autou kai ēlpizen ti sēmeion idein up autou ginomenon 9epērōta de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato autō 10eistēkeisan de oi archiereis kai oi grammateis eutonōs katēgorountes autou 11exouthenēsas de auton o ērōdēs sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalōn auton esthēta lampran anepempsen auton tō pilatō 12egenonto de philoi o te pilatos kai o ērōdēs en autē tē ēmera met allēlōn proupērchon gar en echthra ontes pros eautous

13pilatos de sunkalesamenos tous archiereis kai tous archontas kai ton laon 14eipen pros autous prosēnenkate moi ton anthrōpon touton ōs apostrephonta ton laon kai idou egō enōpion umōn anakrinas ouden euron en tō anthrōpō toutō aition ōn katēgoreite kat autou 15all oude ērōdēs anepempsa gar umas pros auton kai idou ouden axion thanatou estin pepragmenon autō 16paideusas oun auton apolusō anankēn de eichen apoluein autois kata eortēn ena

18anekraxan de pamplēthei legontes aire touton apoluson de ēmin ton barabban 19ostis ēn dia stasin tina genomenēn en tē polei kai phonon beblēmenos eis phulakēn 20palin oun o pilatos prosephōnēsen thelōn apolusai ton iēsoun 21oi de epephōnoun legontes staurōson staurōson auton 22o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiēsen outos ouden aition thanatou euron en autō paideusas oun auton apolusō 23oi de epekeinto phōnais megalais aitoumenoi auton staurōthēnai kai katischuon ai phōnai autōn kai tōn archiereōn 24o de pilatos epekrinen genesthai to aitēma autōn 25apelusen de autois ton dia stasin kai phonon beblēmenon eis tēn phulakēn on ētounto ton de iēsoun paredōken tō thelēmati autōn

26kai ōs apēgagon auton epilabomenoi simōnos tinos kurēnaiou tou erchomenou ap agrou epethēkan autō ton stauron pherein opisthen tou iēsou

27ēkolouthei de autō polu plēthos tou laou kai gunaikōn ai kai ekoptonto kai ethrēnoun auton 28strapheis de pros autas o iēsous eipen thugateres ierousalēm mē klaiete ep eme plēn eph eautas klaiete kai epi ta tekna umōn 29oti idou erchontai ēmerai en ais erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennēsan kai mastoi oi ouk ethēlasan 30tote arxontai legein tois oresin pesete eph ēmas kai tois bounois kalupsate ēmas 31oti ei en tō ugrō xulō tauta poiousin en tō xērō ti genētai

32ēgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autō anairethēnai

33kai ote apēlthon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurōsan auton kai tous kakourgous on men ek dexiōn on de ex aristerōn 34o de iēsous elegen pater aphes autois ou gar oidasin ti poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon klēron 35kai eistēkei o laos theōrōn exemuktērizon de kai oi archontes sun autois legontes allous esōsen sōsatō eauton ei outos estin o christos o tou theou eklektos 36enepaizon de autō kai oi stratiōtai proserchomenoi kai oxos prospherontes autō 37kai legontes ei su ei o basileus tōn ioudaiōn sōson seauton 38ēn de kai epigraphē gegrammenē ep autō grammasin ellēnikois kai rōmaikois kai ebraikois outos estin o basileus tōn ioudaiōn

39eis de tōn kremasthentōn kakourgōn eblasphēmei auton legōn ei su ei o christos sōson seauton kai ēmas 40apokritheis de o eteros epetima autō legōn oude phobē su ton theon oti en tō autō krimati ei 41kai ēmeis men dikaiōs axia gar ōn epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen 42kai elegen tō iēsou mnēsthēti mou kurie otan elthēs en tē basileia sou 43kai eipen autō o iēsous amēn legō soi sēmeron met emou esē en tō paradeisō

44ēn de ōsei ōra ektē kai skotos egeneto eph olēn tēn gēn eōs ōras ennatēs 45kai eskotisthē o ēlios kai eschisthē to katapetasma tou naou meson 46kai phōnēsas phōnē megalē o iēsous eipen pater eis cheiras sou parathēsomai to pneuma mou kai tauta eipōn exepneusen 47idōn de o ekatontarchos to genomenon edoxasen ton theon legōn ontōs o anthrōpos outos dikaios ēn 48kai pantes oi sumparagenomenoi ochloi epi tēn theōrian tautēn theōrountes ta genomena tuptontes eautōn ta stēthē upestrephon 49eistēkeisan de pantes oi gnōstoi autou makrothen kai gunaikes ai sunakolouthēsasai autō apo tēs galilaias orōsai tauta

50kai idou anēr onomati iōsēph bouleutēs uparchōn anēr agathos kai dikaios 51outos ouk ēn sunkatatetheimenos tē boulē kai tē praxei autōn apo arimathaias poleōs tōn ioudaiōn os kai prosedecheto kai autos tēn basileian tou theou 52outos proselthōn tō pilatō ētēsato to sōma tou iēsou 53kai kathelōn auto enetulixen auto sindoni kai ethēken auto en mnēmati laxeutō ou ouk ēn oudepō oudeis keimenos 54kai ēmera ēn paraskeuē kai sabbaton epephōsken 55katakolouthēsasai de kai gunaikes aitines ēsan sunelēluthuiai autō ek tēs galilaias etheasanto to mnēmeion kai ōs etethē to sōma autou 56upostrepsasai de ētoimasan arōmata kai mura kai to men sabbaton ēsuchasan kata tēn entolēn

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Luke 22
Top of Page
Top of Page