ἀγαθὸν
Englishman's Concordance
ἀγαθὸν (agathon) — 33 Occurrences

Matthew 7:17 Adj-NNS
GRK: πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς
NAS: So every good tree bears
KJV: Even so every good tree bringeth forth
INT: every tree good good fruits good

Matthew 7:18 Adj-NNS
GRK: δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς
NAS: A good tree cannot
KJV: A good tree cannot
INT: is able a tree good fruits evil

Matthew 19:16 Adj-ANS
GRK: Διδάσκαλε τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα
NAS: what good thing shall I do
KJV: and said unto him, Good Master, what
INT: Teacher what good [thing] shall I do that

Mark 10:18 Adj-AMS
GRK: με λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς
NAS: do you call Me good? No one
KJV: me good? [there is] none
INT: me call you good No one [is] good

Luke 6:45 Adj-ANS
GRK: προφέρει τὸ ἀγαθόν καὶ ὁ
NAS: forth what is good; and the evil
KJV: bringeth forth that which is good; and
INT: brings forth that which [is] good and the

Luke 18:19 Adj-AMS
GRK: με λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς
NAS: do you call Me good? No one
KJV: callest thou me good? none [is] good,
INT: me call you good No one [is] good

John 1:46 Adj-NNS
GRK: δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι λέγει
NAS: any good thing come
KJV: Can there any good thing come out of
INT: can any good thing be Says

Romans 2:10 Adj-ANS
GRK: ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν Ἰουδαίῳ τε
NAS: who does good, to the Jew
KJV: that worketh good, to the Jew
INT: works good to Jewish both

Romans 7:13 Adj-NNS
GRK: Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο
NAS: Therefore did that which is good
KJV: Was then that which is good made death
INT: That which then [is] good to me has it become

Romans 7:18 Adj-ANS
GRK: σαρκί μου ἀγαθόν τὸ γὰρ
NAS: that nothing good dwells
KJV: dwelleth no good thing: for to will
INT: flesh of me good the indeed

Romans 7:19 Adj-ANS
GRK: θέλω ποιῶ ἀγαθόν ἀλλὰ ὃ
NAS: For the good that I want, I do not do,
KJV: For the good that I would I do
INT: I wish do I practice good but the

Romans 8:28 Adj-ANS
GRK: θεὸς εἰς ἀγαθόν τοῖς κατὰ
NAS: to work together for good to those
KJV: for good to them that
INT: God for good to those who according to

Romans 9:11 Adj-ANS
GRK: πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον
NAS: and had not done anything good or bad,
KJV: having done any good or evil,
INT: having done anything good or evil

Romans 12:2 Adj-NNS
GRK: θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον
NAS: of God is, that which is good and acceptable
KJV: what [is] that good, and
INT: of God the good and well-pleasing

Romans 13:3 Adj-ANS
GRK: ἐξουσίαν τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ
NAS: Do what is good and you will have
KJV: do that which is good, and
INT: authority the good practice and

Romans 13:4 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἀγαθόν ἐὰν δὲ
NAS: of God to you for good. But if
KJV: to thee for good. But if
INT: for good if however

Romans 14:16 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν τὸ ἀγαθόν
NAS: Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil;
KJV: then your good be evil spoken of:
INT: your good

Romans 15:2 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν
NAS: his neighbor for his good, to his edification.
KJV: for [his] good to
INT: unto the good for building up

Romans 16:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἀγαθόν ἀκεραίους δὲ
NAS: you to be wise in what is good and innocent
INT: to good innocent moreover

2 Corinthians 5:10 Adj-ANS
GRK: ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον
NAS: he has done, whether good or bad.
KJV: whether [it be] good or
INT: he did whether good or evil

2 Corinthians 9:8 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθόν
NAS: an abundance for every good deed;
KJV: to every good work:
INT: every work good

Galatians 6:10 Adj-ANS
GRK: ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας
NAS: let us do good to all people,
KJV: opportunity, let us do good unto all
INT: we should work good toward all

Ephesians 4:28 Adj-ANS
GRK: χερσὶν τὸ ἀγαθόν ἵνα ἔχῃ
NAS: hands what is good, so
KJV: with [his] hands the thing which is good, that
INT: hands what [is] good that he might have

Ephesians 6:8 Adj-ANS
GRK: τι ποιήσῃ ἀγαθόν τοῦτο κομίσεται
NAS: that whatever good thing each one
KJV: whatsoever good thing any man
INT: whatever might have done good this he will receive

Philippians 1:6 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι
NAS: that He who began a good work
KJV: he which hath begun a good work
INT: you a work good will complete [it] until

1 Thessalonians 5:15 Adj-ANS
GRK: πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ
NAS: seek after that which is good for one another
KJV: follow that which is good, both among
INT: always the good pursue and

2 Timothy 2:21 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
NAS: prepared for every good work.
KJV: unto every good work.
INT: every work good having been prepared

2 Timothy 3:17 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος
NAS: equipped for every good work.
KJV: unto all good works.
INT: every work good fully equipped

Titus 1:16 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
NAS: and worthless for any good deed.
KJV: unto every good work reprobate.
INT: every work good found worthless

Titus 3:1 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι
NAS: to be ready for every good deed,
KJV: to every good work,
INT: every work good ready to be

Philemon 1:14 Adj-NNS
GRK: ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ
NAS: so that your goodness would not be, in effect,
KJV: that thy benefit should not
INT: of necessity the good of you might be

1 Peter 3:11 Adj-ANS
GRK: καὶ ποιησάτω ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην
NAS: AND DO GOOD; HE MUST SEEK
KJV: and do good; let him seek peace,
INT: and let him do good Let him seek peace

3 John 1:11 Adj-ANS
GRK: ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν ὁ ἀγαθοποιῶν
NAS: what is evil, but what is good. The one who does good
KJV: but that which is good. He that doeth good
INT: but what [is] good He that does good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page