ἀγροὺς
Englishman's Concordance
ἀγροὺς (agrous) — 9 Occurrences

Matthew 19:29 N-AMP
GRK: τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ
NAS: children or farms for My name's sake,
KJV: children, or lands, for my name's
INT: children or lands for the sake of

Mark 5:14 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀγρούς καὶ ἦλθον
NAS: it in the city and in the country. And [the people] came
KJV: and in the country. And they went out
INT: to the country And they went out

Mark 6:36 N-AMP
GRK: τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας
NAS: into the surrounding countryside and villages
KJV: into the country round about,
INT: the surrounding region and villages

Mark 6:56 N-AMP
GRK: ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς
NAS: or countryside, they were laying
KJV: cities, or country, they laid the sick
INT: or into fields in the

Mark 10:29 N-AMP
GRK: τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ
NAS: or farms, for My sake
KJV: children, or lands, for my sake,
INT: children or lands for the sake of me

Mark 10:30 N-AMP
GRK: τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν
NAS: and children and farms, along with persecutions;
KJV: and lands, with
INT: children and lands with persecutions

Luke 8:34 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀγρούς
NAS: it in the city and [out] in the country.
KJV: and in the country.
INT: to the country

Luke 9:12 N-AMP
GRK: κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ
NAS: villages and countryside and find lodging
KJV: and country round about,
INT: villages and countryside they might lodge and

Luke 15:15 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν
NAS: and he sent him into his fields to feed
KJV: into his fields to feed swine.
INT: into the fields of him to feed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page