ἀγροῦ
Englishman's Concordance
ἀγροῦ (agrou) — 7 Occurrences

Matthew 6:28 N-GMS
GRK: κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν
NAS: the lilies of the field grow;
KJV: the lilies of the field, how
INT: lilies of the field how they grow

Matthew 6:30 N-GMS
GRK: χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα
NAS: the grass of the field, which is [alive] today
KJV: the grass of the field, which to day
INT: grass of the field today which is

Matthew 13:36 N-GMS
GRK: ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ
NAS: of the tares of the field.
KJV: the parable of the tares of the field.
INT: weeds of the field

Mark 15:21 N-GMS
GRK: ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ τὸν πατέρα
NAS: coming from the country, Simon
KJV: out of the country, the father
INT: coming from the country the father

Luke 17:7 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ
NAS: to him when he has come in from the field, 'Come
KJV: from the field, Go
INT: out of the field will say to him

Luke 23:26 N-GMS
GRK: ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ
NAS: coming in from the country, and placed
KJV: coming out of the country, and on him
INT: coming from the country they put upon him

Acts 4:37 N-GMS
GRK: ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν
NAS: and who owned a tract of land, sold
KJV: Having land, sold [it], and brought
INT: having by him land having sold [it] brought

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page