ἀγρὸν
Englishman's Concordance
ἀγρὸν (agron) — 7 Occurrences

Matthew 13:44 N-AMS
GRK: ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον
NAS: that he has and buys that field.
KJV: buyeth that field.
INT: buys the field that

Matthew 22:5 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον ἀγρόν ὃς δὲ
NAS: to his own farm, another
KJV: to his farm, another to
INT: his own field one moreover

Matthew 27:7 N-AMS
GRK: αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως
NAS: the Potter's Field as a burial place
KJV: them the potter's field, to bury
INT: them the field of the potter

Matthew 27:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως
NAS: THEM FOR THE POTTER'S FIELD, AS THE LORD
KJV: for the potter's field, as the Lord
INT: for the field of the potter

Mark 13:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω
NAS: who is in the field must not turn
KJV: him that is in the field not turn
INT: in the field not let him return

Mark 16:12 N-AMS
GRK: πορευομένοις εἰς ἀγρόν
NAS: along on their way to the country.
KJV: and went into the country.
INT: going into [the] country

Luke 14:18 N-AMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ
NAS: to him, 'I have bought a piece of land and I need
KJV: I have bought a piece of ground, and
INT: said to him A field I have bought and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page