ἀγρῷ
Englishman's Concordance
ἀγρῷ (agrō) — 10 Occurrences

Matthew 13:24 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
NAS: good seed in his field.
KJV: in his field:
INT: in the field of him

Matthew 13:27 N-DMS
GRK: τῷ σῷ ἀγρῷ πόθεν οὖν
NAS: good seed in your field? How then
KJV: in thy field? from whence then
INT: your field from where then

Matthew 13:31 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
NAS: took and sowed in his field;
KJV: in his field:
INT: in the field of him

Matthew 13:44 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν
NAS: hidden in the field, which
KJV: hid in a field; the which when a man
INT: in the field which having found

Matthew 24:18 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω
NAS: Whoever is in the field must not turn
KJV: let him which is in the field return
INT: in the field Neither let him return

Matthew 24:40 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ εἷς παραλαμβάνεται
NAS: there will be two men in the field; one
KJV: in the field; the one
INT: in the field one is taken

Luke 12:28 N-DMS
GRK: δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον
NAS: the grass in the field, which is [alive] today
KJV: is to day in the field, and to morrow
INT: moreover in [the] field the grass

Luke 15:25 N-DMS
GRK: πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς
NAS: son was in the field, and when
KJV: was in the field: and as
INT: elder in a field and as

Luke 17:31 N-DMS
GRK: ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ
NAS: the one who is in the field must not turn
KJV: he that is in the field, let him
INT: the [one] in field likewise not

Luke 17:36 Noun
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ ὁ εἴς
KJV: in the field; the one
INT: in the field the one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page