68. ἀγρός (agros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 68. ἀγρός (agros) — 37 Occurrences

Matthew 6:28 N-GMS
GRK: κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν
NAS: the lilies of the field grow;
KJV: the lilies of the field, how
INT: lilies of the field how they grow

Matthew 6:30 N-GMS
GRK: χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα
NAS: the grass of the field, which is [alive] today
KJV: the grass of the field, which to day
INT: grass of the field today which is

Matthew 13:24 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
NAS: good seed in his field.
KJV: in his field:
INT: in the field of him

Matthew 13:27 N-DMS
GRK: τῷ σῷ ἀγρῷ πόθεν οὖν
NAS: good seed in your field? How then
KJV: in thy field? from whence then
INT: your field from where then

Matthew 13:31 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ
NAS: took and sowed in his field;
KJV: in his field:
INT: in the field of him

Matthew 13:36 N-GMS
GRK: ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ
NAS: of the tares of the field.
KJV: the parable of the tares of the field.
INT: weeds of the field

Matthew 13:38 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ
NAS: and the field is the world;
KJV: The field is the world;
INT: and [the] field is the

Matthew 13:44 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν
NAS: hidden in the field, which
KJV: hid in a field; the which when a man
INT: in the field which having found

Matthew 13:44 N-AMS
GRK: ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον
NAS: that he has and buys that field.
KJV: buyeth that field.
INT: buys the field that

Matthew 19:29 N-AMP
GRK: τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ
NAS: children or farms for My name's sake,
KJV: children, or lands, for my name's
INT: children or lands for the sake of

Matthew 22:5 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον ἀγρόν ὃς δὲ
NAS: to his own farm, another
KJV: to his farm, another to
INT: his own field one moreover

Matthew 24:18 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω
NAS: Whoever is in the field must not turn
KJV: let him which is in the field return
INT: in the field Neither let him return

Matthew 24:40 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ εἷς παραλαμβάνεται
NAS: there will be two men in the field; one
KJV: in the field; the one
INT: in the field one is taken

Matthew 27:7 N-AMS
GRK: αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως
NAS: the Potter's Field as a burial place
KJV: them the potter's field, to bury
INT: them the field of the potter

Matthew 27:8 N-NMS
GRK: ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς
NAS: For this reason that field has been called
KJV: that field was called,
INT: was called the field that Field

Matthew 27:8 N-NMS
GRK: ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως
NAS: has been called the Field of Blood
KJV: was called, The field of blood,
INT: field that Field of blood to

Matthew 27:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως
NAS: THEM FOR THE POTTER'S FIELD, AS THE LORD
KJV: for the potter's field, as the Lord
INT: for the field of the potter

Mark 5:14 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀγρούς καὶ ἦλθον
NAS: it in the city and in the country. And [the people] came
KJV: and in the country. And they went out
INT: to the country And they went out

Mark 6:36 N-AMP
GRK: τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας
NAS: into the surrounding countryside and villages
KJV: into the country round about,
INT: the surrounding region and villages

Mark 6:56 N-AMP
GRK: ἢ εἰς ἀγροὺς ἐν ταῖς
NAS: or countryside, they were laying
KJV: cities, or country, they laid the sick
INT: or into fields in the

Mark 10:29 N-AMP
GRK: τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ
NAS: or farms, for My sake
KJV: children, or lands, for my sake,
INT: children or lands for the sake of me

Mark 10:30 N-AMP
GRK: τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν
NAS: and children and farms, along with persecutions;
KJV: and lands, with
INT: children and lands with persecutions

Mark 11:8 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀγρῶν
NAS: which they had cut from the fields.
INT: from the fields

Mark 13:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω
NAS: who is in the field must not turn
KJV: him that is in the field not turn
INT: in the field not let him return

Mark 15:21 N-GMS
GRK: ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ τὸν πατέρα
NAS: coming from the country, Simon
KJV: out of the country, the father
INT: coming from the country the father

Mark 16:12 N-AMS
GRK: πορευομένοις εἰς ἀγρόν
NAS: along on their way to the country.
KJV: and went into the country.
INT: going into [the] country

Luke 8:34 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀγρούς
NAS: it in the city and [out] in the country.
KJV: and in the country.
INT: to the country

Luke 9:12 N-AMP
GRK: κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ
NAS: villages and countryside and find lodging
KJV: and country round about,
INT: villages and countryside they might lodge and

Luke 12:28 N-DMS
GRK: δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον
NAS: the grass in the field, which is [alive] today
KJV: is to day in the field, and to morrow
INT: moreover in [the] field the grass

Luke 14:18 N-AMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ
NAS: to him, 'I have bought a piece of land and I need
KJV: I have bought a piece of ground, and
INT: said to him A field I have bought and

Luke 15:15 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν
NAS: and he sent him into his fields to feed
KJV: into his fields to feed swine.
INT: into the fields of him to feed

Luke 15:25 N-DMS
GRK: πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς
NAS: son was in the field, and when
KJV: was in the field: and as
INT: elder in a field and as

Luke 17:7 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ
NAS: to him when he has come in from the field, 'Come
KJV: from the field, Go
INT: out of the field will say to him

Luke 17:31 N-DMS
GRK: ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ
NAS: the one who is in the field must not turn
KJV: he that is in the field, let him
INT: the [one] in field likewise not

Luke 17:36 Noun
GRK: ἐν τῷ ἀγρῷ ὁ εἴς
KJV: in the field; the one
INT: in the field the one

Luke 23:26 N-GMS
GRK: ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ
NAS: coming in from the country, and placed
KJV: coming out of the country, and on him
INT: coming from the country they put upon him

Acts 4:37 N-GMS
GRK: ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν
NAS: and who owned a tract of land, sold
KJV: Having land, sold [it], and brought
INT: having by him land having sold [it] brought

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page