αἰώνων
Englishman's Concordance
αἰώνων (aiōnōn) — 28 Occurrences

1 Corinthians 2:7 N-GMP
GRK: πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν
NAS: before the ages to our glory;
KJV: ordained before the world unto our
INT: before the ages for glory

1 Corinthians 10:11 N-GMP
GRK: τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν
NAS: the ends of the ages have come.
KJV: whom the ends of the world are come.
INT: ends of the ages are arrived

Galatians 1:5 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Ephesians 3:9 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ
NAS: of the mystery which for ages has been hidden
KJV: from the beginning of the world hath been hid
INT: from the ages in

Ephesians 3:11 N-GMP
GRK: πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν
NAS: [This was] in accordance with the eternal purpose
KJV: According to the eternal purpose which
INT: [the] purpose of the ages which he made

Ephesians 3:21 N-GMP
GRK: αἰῶνος τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: generations forever and ever. Amen.
KJV: ages, world without end. Amen.
INT: age of the ages Amen

Philippians 4:20 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: [be] the glory forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Colossians 1:26 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ
NAS: which has been hidden from the [past] ages and generations,
KJV: hath been hid from ages and from
INT: from the ages and from

1 Timothy 1:17 N-GMP
GRK: βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ
NAS: to the King eternal, immortal,
KJV: unto the King eternal, immortal,
INT: [the] King of the ages [the] immortal invisible

1 Timothy 1:17 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: and glory forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

2 Timothy 4:18 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Hebrews 9:26 N-GMP
GRK: συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν
NAS: at the consummation of the ages He has been manifested
KJV: the end of the world hath he appeared
INT: [the] consummation of the ages for [the] putting away

Hebrews 13:21 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: [be] the glory forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

1 Peter 4:11 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: and dominion forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Revelation 1:6 Noun-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
INT: ages of the ages Amen

Revelation 1:18 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ ἔχω
INT: ages of the ages and have

Revelation 4:9 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: to Him who lives forever and ever,
KJV: for ever and ever,
INT: ages of the ages

Revelation 4:10 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ βαλοῦσιν
NAS: forever and ever, and will cast
KJV: for ever and ever, and cast
INT: ages of the ages and cast

Revelation 5:13 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and dominion forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 5:14 Noun-GMP
GRK: αἰωνας τῶν αἰώνων
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 7:12 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
NAS: forever and ever. Amen.
KJV: for ever and ever. Amen.
INT: ages of the ages Amen

Revelation 10:6 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων ὃς ἔκτισεν
NAS: forever and ever, WHO
KJV: for ever and ever, who created
INT: ages of the ages who created

Revelation 11:15 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and He will reign forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 14:11 N-GMP
GRK: εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει καὶ
NAS: goes up forever and ever; they have no
KJV: for ever and ever: and they have
INT: to ages of ages goes up and

Revelation 15:7 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: who lives forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 19:3 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: RISES UP FOREVER AND EVER.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 20:10 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and night forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Revelation 22:5 N-GMP
GRK: αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: forever and ever.
KJV: for ever and ever.
INT: ages of the ages

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page